Sociální konstrukce systému sociální ochrany: Administrace klientů jako prostor interpretace

Iva Šimíková, Jiří Vyhlídal

Abstrakt

Moderní společnost je stále více závislá na fungování abstraktních expertních systémů, které se stávají institucionalizovanou formou řešení problémů, často produkovaných jinými abstraktními systémy. Předkládaný text se pokouší identifikovat a popsat rozpory, které vznikají uvnitř jednoho z těchto systémů v souvislosti se vznikem nových sociálních rizik. Modelovým příkladem a zdrojem empirického materiálu je exekutivní úroveň systému sociální ochrany, na které dochází k interakci mezi liniovými pracovnicemi a klienty. V centru pozornosti jsou dilemata, kterým jsou tyto pracovnice vystaveny v procesu svého rozhodování. Nedílnou součástí administrace tohoto systému je i trvalé usmiřování divergujících hledisek univerzality (daného systému) a individualizace (jednotlivých biografií klientů). Dilematické momenty vnímáme jako prostor pro interpretaci, v rámci kterého pracovnice konstruují například kategorie klientů a soubory jednání s nimi. Protože důsledky způsobů řešení těchto dilemat tvoří součást zkušeností klientů s těmito insitucemi, může tak systém ztrácet důvěru klientů a rizikovým faktorem je pak potenciální ohrožení legitimity tohoto systému.

Klíčová slova

krize reprezentace; individualizace; post-industrialismus; nová sociální rizika; sociální konstrukce; systém sociální ochrany; univerzalita; welfare; workfare

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BOLTANSKI, Luc ; CHIAPELLO, Eve. The New Spirit of Capitalism. London : Verso, 2007. 601 s. ISBN 1-84467-165-6.


BONOLI, Guiliano. Time Matters. Postindustrialization, New Social Risks, and Welfare State Adaptation in Advanced Industrial Democracies. Comparative Political Studies, 2007, roč. 40, č. 5, s. 495 – 520. ISSN 0010-4140. https://doi.org/10.1177/0010414005285755


BOURDIEU, Pierre. Outline of a Theory of Practice. Cambridge : Cambridge University Press, 1977. 244 s. ISBN 0-52129-164-4.


BOURDIEU, Pierre. Acts of Resistance. Against the Tyranny of the Market. New York : The New Press, 1998a. 128 s. ISBN 1-56584-523-7.


BOURDIEU, Pierre. Teorie jednání. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1998b. 179 s. ISBN 80-718-4518-3.


BOURDIEU, Pierre. Firing Back. Against the Tyranny of the Market 2. New York : The New Press, 2003. 83 s. ISBN 1-85984-658-0.


BOURDIEU, Pierre. The Social Structures of the Economy. Cambridge : Polity Press, 2005. 180 s. ISBN 0-74562-539-3.

BOURDIEU, Pierre ; Wacquant Loïc J. D. An Invitation to Refl exive Sociology. 1. vyd. Chicago : University of Chicago Press, 1992. 348 s. ISBN 0-22606-741-4.


BOURDIEU, Pierre [et al.]. The Weight of the World. Social Suffering in Contemporary Society. 1. vyd. Stanford : Stanford University Press, 1999. 656 s. ISBN 0-80473-844-6.


CERAMI, A. New Social Risks in Central and Eastern Europe : The Need for a New Empowering Politics of the Welfare State. Sociologický časopis, 2008, roč. 44, č. 6, s. 1089 – 1110. ISSN 0038-0288.


ESPING-ANDERSEN, Gosta. The Three Worlds of Welfare Capitalism. Princeton : Princeton University Press, 1990. 260 s. ISBN 0-69102-857-6.


HOLDEN, Chris. Decommodifi cation and the Workfare State. Political Studies Review, 2003, roč. 1, č. 3, s. 303 – 316. ISSN 1478-9299. https://doi.org/10.1111/1478-9299.t01-2-00001


HORÁK, Pavel ; HORÁKOVÁ, Markéta. Role liniových pracovníků ve veřejné politice. Sociologický časopis, 2009, roč. 45, č. 2, s. 369 – 395. ISSN 0038-0288.


JAHODA, Robert ; KOFROŇ, Pavel ; ŠIMÍKOVÁ, Ivana. Změny v oblasti pomoci v hmotné nouzi a jejich dopady (příjemci a dávky, aplikace nových institutů). 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2008. 106s. ISBN 978-80-741-6029-5.


JANEBOVÁ, Radka ; ČERNÁ, Lucie. Konstrukce žen-klientek a mužů-klientů v praxi sociální práce. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 2008, roč. 8, č. 2, s. 37 – 45. ISSN 1213-0028.


JESSOP, Bob. The Transition to Post-Fordism and the Schumpeterian Workfare State. In BURROWS, R., LOADER, B. (eds.) Towards a Post-Fordist State? London : Routledge. 1996, s. 13 – 37. ISBN 0-41509-967-6. https://doi.org/10.4324/9780203359846_chapter_2


JESSOP, Bob. The Changing Governance of Welfare : Recent Trends in its Primary Functions, Scale, and Modes of Coordination. In MANNING, N., SHAW, I. (eds.) New Risks, New Welfare : Signposts for Social Policy. Oxford : Blackwell Publishers, 2000, s. 12 – 23. ISBN 0-63122-042-9.


JESSOP, Bob. The Future of the Capitalist State. Cambridge : Polity Press, 2002. 303 s. ISBN 0-74562-273-9.


KONOPÁSEK, Zdeněk. Estetika sociálního státu. O krizi reprezentace (nejen) v sociálním zabezpečení. 1. vyd. Praha : GplusG, 1998. 341 s. ISBN 80-861-0314-5.


LEONARD, Peter. Postmodern Welfare. Reconstructing an Emancipatory Project. London : SAGE, 1997. 187 s. ISBN 0-80397-610-0. https://doi.org/10.4135/9781446278895


MANNING, Nick ; SHAW, Ian. (eds.) New Risks, New Welfare : Signpost for Social Policy. Oxford : Blackwell, 2000. 158 s. ISBN 0-63122-042-9.


McDONALD, Catherine ; MARSTON, Greg. Workfare as Welfare : Governing Unemployment in the Advanced Liberal State. Critical Social Policy, 2005, roč. 25, č. 3, s. 374 – 401. ISSN 0261-0183. https://doi.org/10.1177/0261018305054077


MENNERICK, Lewis A. Client Typologies : A Method of Coping With Confl ict in the Service Worker--Client Relationship. Work and Occupations, 1974, roč. 1, č. 4, s. 396 – 418. ISSN 0730-8884. https://doi.org/10.1177/073088847400100403


OFFE, Claus. Contradictions of the Welfare State. London : Hutchinson, 1984. 304 s. ISBN 0-26265-014-4.


OULTON, Nicholas. Must the Growth Rate Decline? Baumol‘s Unbalanced Growth Revisited. Oxford Economic Papers, 2001, roč. 53, č. 4, s. 605 – 627. ISSN 0030-7653. https://doi.org/10.1093/oep/53.4.605


PIERSON, Paul. (ed.) The New Politics of the Welfare State. Oxford : Oxford University Press, 2001. 528 s. ISBN 0-19829-756-7.


ROSENTHAL, Patrice ; PECCEI, Riccardo. The Social Construction of Clients by Service Agents in Reformed Welfare Administration. Human Relations, 2006, roč. 59, č. 12, s. 1633 – 1658. ISSN 1741-282X. https://doi.org/10.1177/0018726706073194


ROSENTHAL, Patrice ; PECCEI, Riccardo. The Work You Want, The Help You Need : Constructing the Customer in Jobcentre Plus. Organization, 2007, roč. 14, č. 2, s. 201 – 223. ISSN 1461-7323. https://doi.org/10.1177/1350508407074224

SARACENO, Chiara. Deconstructing the Myth of Welfare Dependence. In SARACENO, C. (ed.) Social Assistance Dynamics in Europe. National and Local Poverty Regimes. 1. vyd. Bristol : The Policy Press, 2002, s. 235 – 258. ISBN 1-86134-314-0. https://doi.org/10.2307/j.ctt1t89hvw.11


TAYLOR-GOOBY, Peter. New Risks and Social Change. In TAYLOR-GOOBY, P. (ed.) New Risks, New Welfare. The Transformation of the European Welafare State. Oxford : Oxford University Press, 2004a, s. 1 – 28. ISBN 0-19926-727-8. https://doi.org/10.1093/019926726X.003.0001


TAYLOR-GOOBY, Peter. New Social Risks in Postindustrial Society : Some Evidence on Responses to Active Labour Market Policies from Eurobarometer. International Social Security Review, 2004b, roč. 57, č. 3, s. 45 – 64. ISSN 0020-871X. https://doi.org/10.1111/j.1468-246X.2004.00194.x


TAYLOR-GOOBY, Peter. (ed.) New Risks, New Welfare. The Transformation of the European Welafare State. Oxford : Oxford University Press, 2004c. 239 s. ISBN 0-19926-727-8.


WACQUANT, Loïc J. D. The Penalization of Poverty and the Rise of Neo-Liberalism. Capítulo Criminológico, 2003a, roč. 31, č. 1, s. 7 – 22. ISSN 0798-9598.


WACQUANT, Loïc J. D. Toward a Dictatorship Over the Poor? Notes on the Penalization of Poverty in Brazil. Punishment & Society, 2003b, roč. 5, č. 2, s. 197 – 205. ISSN 1741-3095. https://doi.org/10.1177/146247450352004


WACQUANT, Loïc J. D. Urban Outcast. A Comparative Sociology of Advanced Marginality. Cambridge : Polity Press, 2008. 360 s. ISBN 0-74563-125-7.

https://doi.org/10.5817/SOC2010-2-135