Sociální práce jako institucionalizace rizika v pozdně moderní době

Stanislava Ševčíková, Pavel Navrátil

Abstrakt

Riziko je tématem, které je hluboce spjato s historií vzniku a rozvoje sociální práce. Riziko bylo dokonce kontextuální podmínkou vzniku a rozvoje sociální práce jako moderní společenské instituce, která se na přelomu 19. a 20. století začala v USA a v západní Evropě rozvíjet jako profese, jejíž úkol byl mnohými spatřován právě v eliminaci důsledků dramatických společenských procesů vyvolávajících obavu, pocit rizika a nejistotu. V uplynulých 20 letech se téma rizika opět vrátilo do diskursu sociálních věd a s novými akcenty je tematizováno také v sociální práci. V našem příspěvku se zabýváme konceptem rizika jako inherentním aspektem sociální práce. Na základě 16 provedených rozhovorů se sociálními pracovníky a pracovnicemi analyzujeme přítomnost (vědomí) rizika a rizikovosti v jejich činnostech. Cílem příspěvku je identifikovat zdroje rizika v sociální práci a porozumět prožívání nejistoty, rizika a rizikovosti v činnostech sociálních pracovníků a pracovnic, kteří působí v oblasti sociálně právní ochrany dětí.

Klíčová slova

ochrana dítěte; zdroje rizika; riziko; nejistota v sociální práci

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BAUMAN, Zygmunt. (ed.) Úvahy o postmoderní době. 1. vyd. Praha : SLON, 1995. 165 s. ISBN 80-8585-012-5.


BECK, Ulrich. (ed.) Riziková společnost : Na cestě k jiné moderně. 1. vyd. Praha : SLON, 2004. 431 s. ISBN 80-8642-932-6.


BECK, Ulrich ; BECK-GERNSHEIM, Elisabeth. Individualization and „Precarious Freedoms“ : Perspectives and Controversies of a Subject-Oriented Sociology. In HEELAS, P., LASH, C., Morris, P. (eds.) Detraditionalization : Critical Refl ections on Authority and Identity. Oxford : Blackwell, 1996, s. 23 – 48. ISBN 1-55786-544-X.


BOSTOCK, Lisa ; BAIRSTOW, Sue ; FISH, Sheila ; MACLEOD, Fiona.Managing risk and Minimising Mistakes in Services to Children and Families [online]. 2005, London : The Policy Press, [cit. 2010-03-26]. [Children and Families Services Report 6], 81 s. Dostupné na: <http://www.scie.org.uk/publications/reports/report06.pdf >. ISBN 1-90481-227-9.


CASPI, Jonathan ; REID, William. Educational Supervision in Social Work. New York : Columbia University Press, 2002. 338 s. ISBN 0-23110-853-2.


DAVIES, Martin. The Blackwell Encyclopaedia of Social Work. Malden : Blackwell Publishing, 2000. 432 s. ISBN 0-63121-451-9.


FERGUSON, Harry. Social Work, Individualization and Life Politics. British Journal of Social Work, 2001, roč. 31, č. 1, s. 41 – 55. ISSN 0045-3102. https://doi.org/10.1093/bjsw/31.1.41


FERGUSON, Harry. Welfare, Social Exclusion and Refl exivity: The Case of Child and Woman Protection. Journal of Social Policy, 2003a, roč. 32, č. 2, s. 199 – 216. ISSN 0047-2794. https://doi.org/10.1017/S0047279402006967


FERGUSON, Harry. In Defence (and Celebration) of Individualization and Life Politics for Social Work. British Journal of Social Work, 2003c, roč. 33, č. 5, s. 699 – 707. ISSN 0045-3102. https://doi.org/10.1093/bjsw/33.5.699


FERGUSON, Harry. (ed.) Protecting Children in Time : Child Abuse, Child Protection and the Consequences of Modernity. Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2004. 288 s. ISBN 1-40390-692-2. https://doi.org/10.1057/9780230006249


FRANKL, Viktor E. Im Anfang war der Sin. Von der Psychoanalyse zur Logotherapie. Ein Gesprach. Munchen : Piper, 1997.


FROMM, Erich. Strach ze svobody. 1. vyd. Praha : Naše vojsko. 1993. 153 s. ISBN 80-206-0290-9.


GIDDENS, Anthony. Modernity and Self-Identity. 1. vyd. Cambridge : Polity. 1991. 264 s. ISBN 0-80471-944-5.


GIDDENS, Anthony. Living in a Post-Traditional Society. In BECK, U., GIDDENS, A., LASH, S. (eds.) Refl exive Modernization : Politics, Tradition, and Aesthetics in the Modern Social Order. Cambridge : Polity, 1994, s. 56 – 109, ISBN 0-80472-472-2.


GIDDENS, Anthony (ed.). Důsledky modernity. 2. vyd. Praha : SLON, 2003. 200 s. ISBN 80-864-2915-6.


GOLDBERG, Johan. Půl století očerňování. Praha : Občanský institut, 2008. 15 s. ISBN 978-80-8697-233-6.


HALÍK, Tomáš. Stromu zbývá naděje. Krize jako šance. 1. vyd. Praha : Lidové noviny, 2009. 233 s. ISBN 978-80-710-6989-8.


HOLLAND, Sally (ed.). Child and Family Assessment in Social Work Practice. 1. vyd. London : Sage, 2004. 176 s. ISBN 0-76194-902-X.


JAEGER, Carlo C. ; WEBLER, Thomas ; ROSA, Eugene A. ; RENN, Ortwin. Risk Uncertainty and Rational Action. Earthscan Publications Ltd., 2001. 320 s. ISBN 1-85383-770-9.


LAWRENCE, Anne. Principles of Child Protection. 1. vyd. Maidenhead : Open University Press, 2004. 155 s. ISBN 0-33521-463-0.


LUHMANN, Niklas. Risk : A Sociological Theory. New York : de Gruyter, 1991. 233 s. ISBN 3-11012-941-8.

MAY-CHACHAL, Corinne ; COLEMAN, Stella. Safeguarding Children and Young People. 1. vyd. London and Ney York : Routledge, 2003. 208 s. ISBN 0-41527-548-4.


MASLOW, Abraham. Ku psychológii bytia. Modra : Persona, 2000. 233 s. ISBN 80-967-9804-9.


MERNA, Tony ; AL-THANI, Faisal F. Risk management. Řízení rizika ve fi rmě. 1. vyd. Brno : Computer Press, 2007. 194 s. ISBN 978-80-251-1547-3.


MOSCATI, Sabatino. Staré semitské civilizace. 1. vyd. Praha : Odeon, 1969. 350 s.


MUSIL, Libor. (ed.) „Ráda bych Vám pomohla, ale“ : dilemata práce s klienty v organizacích. 1. vyd. Brno : Marek Zeman, 2004. 243 s. ISBN 80-903-0701-9.


NAVRÁTIL, Pavel. Sociální práce jako sociální konstrukce. Sociologický časopis, 1998, roč. 34, č. 1, s. 37 – 50. ISSN 0038-0288.


ŘÍČAN, Pavel. Psychologie náboženství. 1. vyd. Praha : Portál, 2002. 328 s. ISBN 978-80-717-8547-7.


SAWYER, Anne M. ; GREEN, David ; MORAN Anthony ; BRETT, Judith. Should the Nurse Change the Light Globe? : Human Service Professionals Managing Risk on the Frontline. Journal of Sociology, 2009, roč. 45, č. 4, s. 361 – 381. ISSN 1440-7833. https://doi.org/10.1177/1440783309346478


STALKER, Kirsten. Managing Risk and Uncertainty in Social Work. Journal of Social Work, 2003, roč. 3, č. 2, s. 211 – 233. ISSN 1741-296X. https://doi.org/10.1177/14680173030032006


ŠEVČÍKOVÁ, Stanislava. Pomoc a kontrola v terapeuticky pojaté sociální práci. In JANEBOVÁ, R., KAPPL, M., SMUTEK, M (eds.). Sociální práce mezi pomocí a kontrolou. 1. vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008, s. 122 – 130. ISBN 978-80-704-1118-6.


VRÁNA, Karel. Experiment křesťanství. 1. vyd. Praha : Vyšehrad, 1995. 276 s. ISBN 80-711-3146-6.


WEBB, Stephen A. Risk. Social Work & Society, 2006, roč. 4, č. 2. ISSN 1613-8953.


WUST, P. Nejistota a odhodlání. 1. vyd. Praha : Vyšehrad, 1970. 159 s.

https://doi.org/10.5817/SOC2010-2-115