Ideály péče v kontextu nových sociálních rizik

Lenka Formánková

Abstrakt

Teorie tzv. nových sociálních rizik otevírají kritickou diskusi schopnosti moderních systémů sociální politiky sloužit v postindustriální společnosti jako nástroj ochrany před chudobou a sociálním vyloučením. Život v postmoderní společnosti sebou nese tzv. nová sociální rizika, která souvisejí se změnou výrobních procesů a organizace práce, s globalizací výroby a také s masovým vstupem žen na trh práce. Postavení žen na pracovním trhu závisí na fungujícím systému programů a služeb, který umožňuje kombinaci práce a rodinného života. Pokud nejsou vhodná opatření sociálního státu dostupná, rodičovství s malými dětmi se stává možným rizikovým faktorem vzniku chudoby. V tomto textu je řešena otázka, do jaké míry se převládající socio-kulturní konstrukty kvalitní péče, ideály péče, jak je definuje Monique Kremer, podílejí na reprodukci sociálních rizik spojených s rodičovstvím. Z analýzy politik péče v České republice vyplývá, že opatření rodinné politiky zaměřené na rodiny s dětmi do tří let reprodukují ideál mateřské péče na plný úvazek. Volby, které politiky umožňují, snižují šance žen s malými dětmi na trhu práce. Tím je výrazně ohrožena ekonomická situace rodin s dětmi, zvláště pak rodiny matek-samoživitelek. Přes objektivní socio-ekonomické tlaky, které ohrožují rizikem ekonomické marginalizace rodiny s dětmi, je v rámci opatření české rodinné politiky konzervován tradiční genderový řád.

Klíčová slova

politiky péče; česká rodinná politika; ženská zaměstnanost; ideály péče; nová sociální rizika

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ARMINGEON, Klaus ; BONOLI, Giuliano (eds.). The Politics of Postindustrial Welfare States. Adapting Post-War Social Policies to New Social Risks. 1. vyd. London/New York : Routledge, 2006. 272 s. ISBN 0-41538-072-0.

BECK, Ulrich. Risk society. Towards a New Modernity. 1. vyd. London : Sage, 1992. 272 s. ISBN 0-80398-346-5.

BECK, Ulrich. The Brave New World of Work. 1. vyd. Cambridge : Cambridge University Press.2000. 202 s. ISBN 0-74562-398-6.

BONOLI, G. The Politics of the New Social Policies : Providing Coverage Against New Social Risks in Mature Welfare States. Policy& Politics, 2005, roč. 33, č. 3, s. 431 – 449. ISSN 1555-5623. https://doi.org/10.1332/0305573054325765

ČSU 2008. Zaostřeno na ženy a muže. [online]. 2009. [cit. 2009-07-20]. <Dostupné na www: <http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/1413-08>. ISBN 978-80-250-1877-4.

ESPING-ANDERSEN, Gosta. The Social Foundations of Postindustrial Economies. 1. vyd. Oxford : Oxford University Press, 1999. 207 s. ISBN 0-19874-201-0. https://doi.org/10.1093/0198742002.003.0001

ESPING-ANDERSEN, Gosta. Why we Need a New Welfare State. Oxford : Oxford University Press, 2002. 288 s. ISBN 0-19925-643-3. https://doi.org/10.1093/0199256438.001.0001

FERRARINI, Tommy. Parental leave Institutions in Eighteen Post-War Welfare States. Swedish Institute for Social Research No. 58. Stockholm : Stockholm University, 2003. 166 s. ISBN 9-17604-095-X.

FORMÁKOVÁ, Lenka ; KŘÍŽKOVÁ, Alena. Flexibilní pracovní režimy jako nástroj kombinace pracovního a rodinného života. Fórum sociální politiky, 2009, roč. 3, č. 2, s. 14 – 19. ISSN 1802-5854.

FRASER, Nancy. After the Family Wage : Gender Equity and the Welfare State. Political Theory, 1994, roč. 22, č. 4, s. 591 – 618. ISSN 0090-5917. https://doi.org/10.1177/0090591794022004003

FRASER, Nancy. Social Justice in the Age of Identity Politics : Redistribution, Recognition, and Participation. The Tanner Lectures on Human Values, Stanford University, 1996.

GORNICK, Janet C. ; MEYERS, Marcia K. Families that Work. Policies for Reconciling Parenthood and Employment. New York : Sage, 2005. ISBN 0-87154-359-2.

GORNICK, Janet C. ; MEYERS, Marcia K. Welfare Regimes in Relation to Paid Work and Care. French Review of Social Affairs, 2006, č. 1.

HAKIM, Catherine. Work-life Choices in the 21st Century : Preference Theory. Oxford : Oxford University Press, 2000. 324 s. ISBN 0-19924-209-7.

HAKIM, Catherine. Models of the Family in Modern Societies. Ideals and Realities. Burlington : Ashgate, 2003. 281 s. ISBN 0-75463-728-X.

HAŠKOVÁ, Hana. (Ne)Zakládání rodiny ve světle reprodukčních preferencí, bariér, plánů a chování. In DUDOVÁ, R. (ed.) Souvislosti proměn pracovního trhu a soukromého a partnerského života. 1. vyd. Sociologické studie/ Sociological studies č. 3, Praha : SOÚ AV ČR, 2007a, s. 70 – 113. ISBN 978-80-7330-119-4.

HAŠKOVÁ, Hana. Doma v jeslích nebo ve školce? Rodinná a institucionální péče o předškolní děti v české společnosti mezi lety 1945-2006. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 2007b, roč. 8, č. 2, s. 15 – 26. ISSN 1213-0028.

HAŠKOVÁ, Hana ; MAŘÍKOVÁ, Hana ; UHDE, Zuzana. Leaves, allowances, and Facilities : Childcare Past and Present. In HAŠKOVÁ,H., UHDE, Z. (eds.) Women and Social Citizenship in Czech society : Continuity and Change, 2009. Praha : SOU AV ČR, s.77 – 128. ISBN 80-8595-082-0.

HOCHSCHILD, Russell A. The Time Bind : When Work Becomes Home and Home Becomes Work. 1. vyd. New York : Metropolitan, 1997. 336 s. https://doi.org/10.2307/41165911

KAMERMAN, Sheila B. Welfare States, Family Policies and Early Childhood Education. Care and Family Support. UNESCO. [online] 2003. [cit. 2006-05-03]. Dostupné na www: <unesdoc.unesco.org/images/0012/001279/127984e.pdf>.

KAMERMAN, Sheila B. ; GATENIO GABEL, Shirley. Social Protection for Children and Their Families : A Global Overview. In Social Protection Initiatives for Children, Women and Families. New York : The New School and UNICEF, 2007.

KORPI, Walter. Faces of Inequality : Gender, Class and Patterns of Inequalities in Different Types of Welfare State. Social Politics : International Studies in Gender, State & Society, 2000, roč. 2, č. 7, s. 127 – 191. ISSN 1072-4745. https://doi.org/10.1093/sp/7.2.127

KREMER, Monique. The Illusion of Free Choice : Ideals of Care and Child Care Policy in the Flemish and Dutch Welfare States. In MICHEL, S., MAHON, R. (eds.) Child Care Policy at the Crossroads : Gender and Welfare State Restructuring. New York : Routledge. 2002, s. 133 – 142. ISBN 0-41592-705-5.

KREMER, Monique. The Politics of Ideals of Care : Danish and Flemish Child Care Policy Compared. Politics : International Studies in Gender, State & Society, 2006, roč. 13, č. 2, s. 261 – 285. ISSN 1072-4745. https://doi.org/10.1093/sp/jxj009

KREMER, Monique. How Welfare States Care : Culture, Gender and Citizenship in Europe. Amsterodam: Amsterodam University Press, 2007. https://doi.org/10.5117/9789053569757

KŘÍŽKOVÁ, Alena ; DUDOVÁ, Radka ; HAŠKOVÁ, Hana. Vliv politik a podmínek pro kombinaci práce a rodiny na aktéry sociálních vztahů. In KŘÍŽKOVÁ, A. (ed.) Kombinace pracovního a rodinného života v ČR : politik, čas, peníze a individuální, rodinné a fi remní strategie. 1. vyd. Praha : Sociologick ústav AV ČR, 2005, roč. 5, č. 4, s. 35 – 56. ISBN 80-733-0077-X.

KŘÍŽKOVÁ, Alena. Nepříliš harmonická realita. Rodičovské kombinace práce a péče v mezích genderové struktury současné české společnosti. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 2007, roč. 8, č. 2, s. 52 – 59. ISSN 1213-0028.

KŘÍŽKOVÁ, Alena ; VOHLÍDALOVÁ, Marta. The Labour Market and Work-Life Balance in the Czech Republic in Historical Perspective. In HAŠKOVÁ, H., UHDE, Z. (eds.) Women and Social Citizenship in Czech Society : Continuity and Change. Praha : SOU AV ČR, 2009, s. 35 – 72. ISBN 80-859-5082-0.

KUCHAŘOVÁ, Věra ; HÖHNE, Sylva ; NEŠPOROVÁ, Olga ; SVOBODOVÁ, Kamila ; ŠŤASTNÁ, Anna. Sociální a ekonomický vývoj české společnosti. In J. RYCHTAŘÍKOVÁ, J., KUCHAŘOVÁ, V. (eds.) Rodina, partnerství a demografi cké stárnutí. Praha : VUPSV, 2008. 12 – 63 s. ISBN 978-80-870-0775-4.

KUCHAŘOVÁ, Věra. (eds.) Péče o děti předškolního a raného školního věku. 1. vyd. Praha : VUPSV, 2009. 212 s. ISBN 978-80-741-6041-7.

LEITNER, Sigrid. Varieties of Familialism. The Caring Function of the Family in Comparative Perspective. European Societies, 2003, roč. 5, č. 4, s. 353 – 375. ISSN 1461-6696. https://doi.org/10.1080/1461669032000127642

LEIRA, Arnlaug. Parenthood Chase and Policy Reform in Scandinavia, 1970s-2000s. In ELLINGSAETER, A. L., LEIRA, A. (eds.) Politicizing Parenthood in Scandinavia : Gender Relations in Welfare States. Bristol : The Policy Press, 2006, s. 27 – 52. ISBN 1-86134-645-X. https://doi.org/10.2307/j.ctt9qgtw3.7

LEIRA, Arnlaug. Working Parents and the Welfare State. Family Change and Policy Reform in Scandinavia. Cambridge : Cambridge University Press, 2002. 182 s. ISBN 0-52157-129-4.

LEWIS, Jane. Gender and the Development of Welfare Regimes. Journal of European Social Policy, 1992, roč. 2, č. 3, s. 159 – 173. ISSN 0958-9287. McDONALD, Peter. Gender Equality in Theories of Fertility Transition. Population and Development Review [online]. 2000, roč. 26, č.3, s. 427 – 439. [cit. 2009-01-04]. Dostupné na: <http://www.jstor.org >. ISSN 1728-4457.

MPSV. 2005. Národní koncepce rodinné politiky [online]. Praha : MPSV. [cit. 2009-10-05]. Dostupné na: <http://www.mpsv.cz/rodina>.

ORLOFF, Ann S. Markets Not States? The Weakness of State Social Provision for Breadwinning Men in the U.S. In HANEY, L., POLLARD, L. (eds.) Families of a New World. New York : Routledge, 2003, s. 217 – 245. ISBN 0-41593-446-X.

PASCAL, Gillian. Social Policy. A Feminist Analysis. New York : Tavistock Publications, 1986. 263 s. ISBN 0-42278-660-8.

PFAU-EFFINGER, Birgit. Gender Cultures and the Gender Arrangement. Theoretical Framework for Cross-National Gender Research. Innovation, 1998, roč. 11, č. 2, s. 147 – 166. ISSN 1447-9338. https://doi.org/10.1080/13511610.1998.9968559

PFAU-EFFINGER, Birgit. Development of Culture, Welfare States and Women’s Employment in Europe. Aldershot : Ashgate, 2004. 217 s. ISBN 0-75461-693-2.

PALONCYOVÁ, Jana ; MATĚJKOVÁ, Barbora. Rodinná politika ve vybraných evropských zemích I. Praha : VUPSV, 2003. 246 s.

PIERSON, Paul. The New Politics of the Welfare State. World Politics, 1996, roč. 48, č. 2, s. 143 – 179. ISSN 0043-8871. https://doi.org/10.1353/wp.1996.0004

RANCI, Costanzo. (ed). Social Vulnerability in Europe. The New Confi guration of Social Risks. London : Palgrave, 2009. 368 s. ISBN 0-23058-091-6.

RYCHTAŘÍKOVÁ, Jitka. Česká republika : trendy demografi ckého vývoje. In RYCHTAŘÍKOVÁ, J., KUCHAŘOVÁ, V. (eds.) Rodina, partnerství a demografi cké stárnutí. Praha : VUPSV, 2008, s. 9 – 39. ISBN 978-80-865-6152-3.

ROSTGAARD, Tine. Family Support Policy in Central and Eastern Europe – A Decade and a Half of Transition. Early Childhood and Family Policy Series, UNESCO, 2004, č. 8. SARFATI, Hedva. Labour Market and Social Protection Policies : Linkages and Interactions. In SARFATI, H., BONOLI, G. (eds.) Labour Market and Social Protection Reforms in International Perspective. Parallel or converging tracks? Aldershot : Ashgate, 2002. ISBN 0-75461-927-7.

SAINSBURY, Diane. Women’s and Men’s Social Rights : Gendering Dimensions of Welfare State. In SAINSBURY, D. (ed.) Gendering Welfare States. 1. vyd. London : Sage, 1994. s. 151 – 169. ISBN 0-80397-853-9.

SIROVÁTKA, Tomáš. Životní šance, rodina a sociální politika. Příspěvek na konferenci: Rodinná politika jako nástroj prevence sociálního vyloučení. [online]. 2005. Dostupné na: < http://www.rodiny.cz/ncpr/rod_stat/tis/sbornik_2005/sbornik2005.doc >.

SAXONBERG, Steven ; SIROVÁTKA, Tomáš. Failing Family Policy in Post-Communist Central Europe. Journal of Comparative Policy Analysis : Research and Practice, 2006, roč. 8, č. 2, s. 189 – 202. ISSN 1572-5448. https://doi.org/10.1080/13876980600682089

ŠIKLOVÁ, Jiřina. Feminism and the Roots of Apathy in the Czech Republic. Social Research, 1997, roč. 64, č. 2, s. 258 – 280. ISSN 0037-783X.

TAYLOR-GOOBY, Peter. New Risks, New Welfare. The Transformation of the European Welfare State. 1. vyd. Oxford : Oxford University Press, 2004. 248 s. ISBN 0-19926-727-8. https://doi.org/10.1093/019926726X.003.0001

ÚZIS ČR. Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2006. Aktuální informace č. 15, 2006.

VODOCHODSKÝ, Ivan. Patriarchát na socialistický způsob : K genderovému řádu státního socialismu. Gender, rovné příležitosti,výzkum, 2007, roč. 8, č. 2, s. 34 – 42. ISSN 1213-0028.

https://doi.org/10.5817/SOC2010-2-69


Crossref Cited-by (3)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Intersectional Perspective in the Analysis of the Impact of the Crisis on Life Courses in the CR: Gender, Class, Age (and Parenthood)
Alena Křížková, Lenka Formánková
Gender a výzkum / Gender and Research  ročník: 15,  číslo: 2,  první strana: 61,  rok: 2014  
https://doi.org/10.13060/12130028.2014.15.2.131

2. Rethinking Gender, Work and Care in a New Europe
Lenka Formánková, Blanka Plasová, Jiří Vyhlídal
ISBN 978-1-137-37109-6  Chapter 7,  první strana: 141,  rok: 2016  
https://doi.org/10.1057/9781137371096_7

3. Mothers or Institutions? How Women Work and Care in Slovenia and the Czech Republic
Lenka Formánková, Ivana Dobrotić
Journal of Contemporary European Studies  ročník: 19,  číslo: 3,  první strana: 409,  rok: 2011  
https://doi.org/10.1080/14782804.2011.610610