Pracovní nejistoty uchazečů o zaměstnání a veřejné služby zaměstnanosti v různých regionech ČR

Pavel Horák

Abstrakt

V článku se zaměřujeme na projevy nejistoty ohledně získání vhodného zaměstnání u různých skupin nezaměstnaných. Využíváme koncept životní situace, s nímž pracujeme v případě deseti náhodně vybraných nezaměstnaných registrovaných na úřadu práce ve třech odlišných regionech České republiky. Zajímáme se také o způsoby, jakými úřady práce reagují na tuto nejistotu. Provedené hloubkové rozhovory se 62 nezaměstnanými ukazují, že ve všech třech regionech existují skupiny nezaměstnaných s nízkým nebo vysokým rizikem setrvání v nezaměstnanosti. Z hlediska vztahu mezi úředníky a nezaměstnanými i typu poskytovaných služeb je zřejmé, že sledované úřady práce můžeme podle jejich přístupu označit za byrokraticky, profesionálně nebo byroprofesionálně orientované.

Klíčová slova

úřady práce; životní podmínky nezaměstnaných; nová sociální rizika; veřejné služby zaměstnanosti; nezaměstnanost

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ALAN, Josef. Etapy života očima sociologie. 1. vyd. Praha : Panorama,1989. 439 s. ISBN 80-703-8044-6.

BARTLETT, Harriett Moulton. The Common Base of Social Work Practice. Washington : NASW, 1970. 224 s. ISBN 0-87101-054-2.

FREIDSON, Eliot. Professionalism, the Third Logic : On the Practice of Knowledge. 1. vyd. Chicago : University Of Chicago Press, 2001. 240 s. ISBN 0-22626-203-1.

HAMPLOVÁ, Dana. Vstup do manželství a nesezdaného soužití v České republice po roce 1989 v souvislosti se vzděláním. Sociologické texty SP, 2003, č. 4.

HAMPLOVÁ, Dana ; ŠALAMOUNOVÁ, Petra ; ŠAMANOVÁ, Gabriela. Životní cyklus-sociologické a demografi cké perspektivy. 1. vyd. Praha : SoÚ AV ČR, 2006. 308 s. ISBN 80-7330-082-6.

HARRIS, John. Scientifi c Management, Bureau-Professionalism and New Managerialism. The Labour Process of State Social Work. British Journal of Social Work, 1998, č. 28, s. 839 – 862. ISSN 0045-3102. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.bjsw.a011404

HORÁK, Pavel ; HORÁKOVÁ, Markéta. Role liniových pracovníků ve veřejné politice. Sociologicky casopis/Czech Sociological Review, 2009a, roč. 45, č. 2, s. 369 – 395. ISSN 0038-0288.

HORÁK, Pavel ; HORÁKOVÁ, Markéta. Street-Level byrokraté a jejich role ve veřejné a sociální politice : refl exe nezaměstnanými ve třech regionech ČR. Fórum sociální politiky, 2009b, roč. 3, č. 3, s. 9 – 19. ISSN 1802-5854.

HORÁK, Pavel . Zkušenosti uchazečů o zaměstnání s poradenskými službami úřadů práce (srovnání tří českých regionů). Analytická studie. Praha : NVF, 2008. 53 s.

KOHLI, Martin. Svět, na který jsme zapomněli. Historický pohled na průběh života. In Metodologie výzkumu životních drah. Praha : VÚPSV, 1989, s. 68 – 108.

KUCHAŘOVÁ, Věra ; HABERLOVÁ, Věra. Rodina a zaměstnání v průběhu životního cyklu. In SIROVÁTKA, T., HORA, O. Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti. 1. vyd. Boskovice : Albert, 2008, s. 19 – 60. ISBN 978-80-732-6140-5.

MOŽNÝ, Ivo. Rodina a společnost. Praha : SLON, 2006. 311 s. ISBN 80-864-2958-X.

MUSIL, Libor ; ŠRAJER, Jindřich. Dimenze životní situace rodiny. In: ŠRAJER, J., MUSIL, L. (ed.). Etické kontexty sociální práce s rodinou. 1. vyd. Brno : Albert, 2008, s. 9 – 17. ISBN 978-80-732-6145-0.

NAVRÁTIL, Pavel. Integrace (Romů) v kontextu životních situací : konceptualizace. Sociální studia, 2003, č. 10, s. 120 – 139. ISSN 1214-813X.

NAVRÁTIL, Pavel. Životní situace jako předmět intervence sociálního pracovníka. Sociální práce/Sociálna práca, 2003, č. 2, s. 84 – 94. ISSN 1213-624.

NAVRÁTIL, Pavel. Posouzení životní situace : úvod do problematiky. Sociální práce/ Sociálna práca, 2007, č. 1, s. 72 – 86. ISSN 1213-624.

NAVRÁTIL, Pavel. Pravda v posouzení životní situace. In JANEBOVÁ, R., SMUTEK, M. Posuzování životní situace v sociální práci. 1. vyd. Hradec Králové : UHK, 2008, s. 11 – 25.

NAVRÁTIL, Pavel ; MUSIL, Libor. Sociální práce s příslušníky menšinových skupin. Sociální studia, 2000, č. 5, s. 127 – 163. ISSN 1214-813X.

NAVRÁTIL, Pavel ; MUSIL, Libor. Sociální práce jako nástroj překonávání sociálního vyloučení Romů. In NAVRÁTIL, P. a kol. Romové v české společnosti. 1. vyd. Praha : Portál, 2003, s. 193 – 208. ISBN 80-717-8741-8.

PETRUSEK, Miloslav. Sociologie. Praha : SPN, 1991 . 75 s.

RIGG, John ; SEFTON, Tom. Income Dynamics and the Life Cycle. Journal of social policy, 2006. roč. 35, č. 3, s. 411 – 435. ISSN 0047-2794. https://doi.org/10.1017/S0047279406009858

SCOTT, Richard W. Professional Employees in a Bureaucratic Structure : Social Work. In ETZIONI, A. The Semi-Professions and Their Organization. New York : The Free Press, 1969, s. 82 – 140.

SIROVÁTKA, Tomáš. Nová sociální rizika a sociální vyloučení jako výzva pro českou sociální politiku. In SIROVÁTKA, T. (ed.) Sociální vyloučení a sociální politika. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, VUPSV, 2006, s. 61 – 74. ISBN 80-210-4225-7.

SIROVÁTKA, Tomáš. Dualizace na trhu práce a strategie ‘outsiderů’. [Dosud nezveřejněný rukopis]. 2009.

SIROVÁTKA, Tomáš ; HORÁKOVÁ, Markéta ; KULHAVÝ, Václav ; RÁKOCZYOVÁ, Miroslava. Zhodnocení rozsahu, cílenosti a účinků programů aktivní politiky zaměstnanosti. Průběžná zpráva. Praha : VÚPSV, 2004. 162 s.

SIROVÁTKA, Tomáš ; KULHAVÝ, Václav ; HORÁKOVÁ, Markéta ; RÁKOCZYOVÁ, Miroslava. Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti na lokálním trhu práce. Závěrečná zpráva. Praha : VÚPSV, 2003. 55 s.

SIROVÁTKA, Tomáš ; KULHAVÝ, Václav ; HORÁKOVÁ, Markéta ; RÁKOCZYOVÁ, Miroslava. Hodnocení efektivity programů aktivní politiky zaměstnanosti v ČR. 1. vyd. Praha : VÚPSV, 2005. 187 s. ISBN 80-870-0706-9.

SIROVÁTKA, Tomáš ; RÁKOCZYOVÁ, Miroslava. Rozsah a cílenost programů aktivní politiky zaměstnanosti v ČR, zájem o programy a motivace účastníků. Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti na lokálním trhu práce. Praha : VÚPSV, 2002.

TAYLOR-GOOBY, Peter. (ed.) New Risks, New Welfare. The Transformation Of The European Welfare State. 1. vyd. Oxford : Oxford University Press, 2004. 239 s. ISBN 0-19926-727-8. https://doi.org/10.1093/019926726X.003.0001

TAYLOR-GOOBY, Peter. (ed.) Welfare Reform and the Management of Societa Change. Final report. [cit. 2010-04-18]. Dostupné na: <http://www.kent.ac.uk/wramsoc/eureports/informationforeureports/fi nalreport/fi nalreport.pdf> .

WILSON, James Q. Bureaucracy. What Government Agencies do and Why They Do it. New York : Basic Books, 1989. 433 s. ISBN 978-0-46500-784-4.

WINKLER, Jiří. Nová sociální rizika na českém trhu práce jako problém nebo politická agenda? In WINKLER, J. Nová sociální rizika na českém trhu práce. Problémy a politická agenda. 1. vyd. Brno : Barrister & Principal, Masarykova univerzita, 2008, s. 5 – 14. ISBN 978-80-870-2949-7.

https://doi.org/10.5817/SOC2010-2-45