Nová sociální rizika a reformní trendy evropských sociálních států v reakci na ně

Lenka Klimplová

Abstrakt

Článek představuje koncept nových sociálních rizik vymezený autory jako Esping-Andersen (1999, Taylor-Gooby (2004, 2005) a Armingeon, Bonoli (2006) a obecné reformní trendy sociálních států v reakci na tato rizika. První část se věnuje rozvoji a reformním trendům v západoevropských zemích. Druhá část se zaměřuje na specifičnost nových sociálních rizik a reformních trendů v zemích střední a východní Evropy. Článek dochází k závěru, že obecné trendy reforem sociálních států v reakci na vynořující se nová sociální rizika v zemích západní Evropy a v zemích střední a východní Evropy jsou podobné. Důraz je v nich kladen na posílení konkurenceschopnosti a zaměstnatelnosti a na rozšiřování příležitostí, například celoživotním vzděláváním, nástroji aktivní politiky zaměstnanosti, ale také socializací pečovatelských služeb pro usnadnění harmonizace práce a rodinného života. Zároveň dochází k posílení principu vlastní zodpovědnosti za sociální blaho, k individualizaci sociálních rizik a zapojení dalších sociálních aktérů (především zaměstnavatelů) do řešení problémů s nimi spojených.

Klíčová slova

nová sociální rizika; sociální stát; reformy; západoevropské státy; východo- a středoevropské státy

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ARMINGEON, Klaus ; BONOLI, Giuliano. (eds.). The Politics of Post-Industrial Welfare States. Adapting Post-War Social Policies to New Social Risks. 1. vyd. New York : Routledge, 2006. 272 s. ISBN 0-41538-072-3.

BARR, Nikolas A. From transition to accession. In BARR, N.A. (ed.) Labor Market and Social Policy in Central and Eastern Europe : the Accession and Beyond. Washington : World Bank, 2005, s. 1 – 30. ISBN 0-82136-119-8.

BONOLI, Giuliano. Adapting Employment Policies to Post-Industrial Labour Market Risks Working. Paper de l’IDHEAP [online]. 2006, č. 6. [cit. 18. 3. 2008]. Dostupné na www: http://www-idheap.unil.ch/idheap.nsf/ed6f7e242e9019a7c12569ff0038e8f9/487d91da132f2231c12571730050c524/$FILE/texte%20wp%206-006%20Bonoli.pdf.

BONOLI, Giuliano. New Social Risks and the Politics of Post-Industrial Social Policies. In ARMINGEON, K., BONOLI, G. (eds.). The Politics of Post-Industrial Welfare States. Adapting post-war social policies to new social risks. 1. vyd. New York : Routledge2006, s. 3 – 26. ISBN 0-41538-072-3.

BONOLI, Giuliano. Time Matters. Postindustrialization, New Social Risks, and Welfare State Adaptation in Advanced Industrial Democracies. Comparative Political Studies, 2007, roč. 40, č. 5, s. 495 – 520. ISSN 0010-4140. https://doi.org/10.1177/0010414005285755

CERAMI, Alfi o. New Social Policy Ideas in the Making : The Case of Central and Eastern Europe. Paper presented at the conference Transformation of the Welfare State: Political Regulation and Social Inequality. 4th Annual ESPAnet Conference, 21-23 September 2006. University of Bremen, Germany, 2006.

CERAMI, Alfi o. Social Policy in Central and Eastern Europe. The Emergence of a New European Welfare Regime. Berlin : LIT Verlag, 2006. 272 s. ISBN 3-8258-9699-4.

CERAMI, Alfi o. New Social Risks in Central and Eastern Europe : The Need for a New Empowering Politics of Welfare State. Czech Sociological Review, 2008, roč. 44, č. 6, s. 1089 – 1100. ISSN 0038-0288.

ČSÚ. Vývoj sňatečnosti a rozvodovosti v ČR po roce 1989. [online]. 2002. [cit. 31. 5. 2009]. Dostupné na www: <http://www.czso.cz/csu/2002edicniplan.nsf/p/1112-02>.

ČSÚ. Demografi cká ročenka krajů 1998 až 2007. [online]. 2008. [cit. 31. 5. 2009]. Dostupné na www: <http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/4027-08 >.

ČSÚ. Trh práce v ČR 1993 až 2007. [online]. 2008. [cit. 20. 5. 2009]. Dostupné na www: <http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/3103-08>.

EBBINGHAUS, Bernhard ; MANOW, Philip (eds.). Comparing Welfare Capitalism : Social policy and political economy in Europe, Japan and the USA. London, New York : Routledge, 2001. 323 s. ISBN 0-41525-571-6.

EC. What is Flexicurity? [online]. 2008. [cit. 27. 4. 2008]. Dostupné na www: <http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/fl ex_meaning_en.htm>.

EDLUND, Jonas ; GRÖNLUND, Anne. Protection of Mutual Interests? Employment Protection and Skill Formation in Different Labour Market Regimes. European Journal of Industrial Relations, 2008, roč. 14, č. 3. s. 245 – 264. ISSN 1461-7129. https://doi.org/10.1177/0959680108094134

ELLISON, Nick. The Transformation of Welfare State? London : Routledge, 2006. 223 s. ISBN 0-415-14250-4.

ESPING-ANDERSEN, Gøsta. The Three Worlds of Welfare Capitalism. New Jersey : Princenton University Press, 1990. 248 s. ISBN 0-69109-457-8.

ESPING-ANDERSEN, Gøsta. Social Foundations of Postindustrial Economies. Oxford : Oxford University Press, 1999. 224 s. ISBN 0-19874-200-2. https://doi.org/10.1093/0198742002.001.0001

ESPING-ANDERSEN, Gøsta. Why We Need a New Welfare State. Oxford : Oxford University Press, 2002. 228 s. ISBN 978-0-19925-642-6.

ESTEVEZ-ABE, Margarita ; IVERSEN, Torben ; SOSKICE, David. Social Protection and the Formation of Skills : A Reinterpretation of the Welfare State. In HALL, P., SOSKICE, D. Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage. New York : Oxford University Press, 2001. s. 145 – 183. ISBN 0-19-24774-9. https://doi.org/10.1093/0199247757.003.0004

European Observatory. Glossary-Semashko system. [online.]. 2007. [cit. 1. 6. 2009.] Dostupné na www: <http://www.euro.who.int/observatory/Glossary/TopPage?phrase=Semashko%20system>.

HALL, Peter ; SOSKICE, David. An Introduction to Varieties of Capitalism. In HALL, P., SOSKICE, D. Varieties of Capitalism : The Institutional Foundations of Comparative Advantage. New York : Oxford University Press, 2001. s. 1 – 68. ISBN 0-19924-775-7. https://doi.org/10.1093/0199247757.003.0001

HALL, Peter ; SOSKICE, David. (eds.). Varieties of Capitalism : The Institutional Foundations of Comparative Advantage. New York : Oxford University Press, 2001. 560 s. ISBN 0-19924-775-7. https://doi.org/10.1093/0199247757.001.0001

HUBER, Evelyn ; STEPHENS, John D. Combating Old and New Social Risks. In ARMINGEON, K., BONOLI, G (eds.). The Politics of Post-Industrial Welfare States. Adapting Post-War Social Policies to New Social Risks. 1. vyd. New York : Routledge, 2006. s. 143 – 168. ISBN 0-41538-072-3.

IVERSEN, Torben ; STEPHENS, John D. Capital Formation Partisan Politics, the Welfare State, and Three Worlds of Human. Comparative Political Studies, 2008, roč. 41, č. 4/5, s. 600 – 637. ISSN 0010-4140. https://doi.org/10.1177/0010414007313117

JAEGER, Mads M. ; KVIST, Jon. Pressures on State Welfare in Post-Industrial Societies: Is More or Less Berger? Social Policy & Administration, 2003, roč. 37, č. 6, s. 555 – 572. ISSN 0144-5596. https://doi.org/10.1111/1467-9515.00358

KLIMPLOVÁ, Lenka. Nezaměstnanost v České republice 1991-2000. Brno : FSS MU, 2001. [Bakalářská diplomová práce].

KLIMPLOVÁ, Lenka. Od industrialismu k postindustrialismu v západních zemích-od starých k novým sociálním rizikům. Sociálne a politické analýzy, 2008, roč. 2, č. 2, s. 1 – 39. ISSN 1337-5555.

KLIMPLOVÁ, Lenka. Lidský kapitál a faktory vyvolávající změny v nárocích na něj na soudobých trzích práce. Scientia et Societas, 2010, roč. 6, č. 1. ISSN 1801-7118. [v tisku].

KUBÁTOVÁ, Jaroslava. Význam lidského kapitálu v postindustriální společnosti. Politologica, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, 2004, č. 3, s. 9 – 28. ISSN 1214-3251.

MALBERG, Bo. [et al]. Global Population Ageing, Migration and European External Policies. [online.] 2006. European Comission. Stockholm : Institute for Future Studies. [cit. 11. 4. 2008]. Dostupné na www: <http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/docs/social_situation/walter_migration_fi n_rep_en.pdf>.

MISHRA, Ramesh. Globalization and the Welfare State. Cheltenham : Edward Edgar, 1999. 121 s. ISBN 1-84064-173-8.

OECD. OECD Family Database. [online]. 2008. [cit.1. 6. 2009.] Dostupné na www: <http://www.oecd.org/document/4/0,3343,en_2649_34819_37836996_1_1_1_1,00.html>.

PIERSON, Paul. Dismantling the Welfare State? Reagan, Thatcher, and the Politics of Retrenchment. Cambridge : Cambridge University Press, 1994. 224 s. ISBN 0-52155-570-1. https://doi.org/10.1017/CBO9780511805288

PIERSON, Paul (ed.). The New Politics of the Welfare State. Oxford : Oxford University Press, 2001. 528 s. ISBN 0-19829-756-4.

PIERSON, Paul. Post-Industrial Pressures on the Mature Welfare State. In PIERSON, P. (ed.): The New Politics of the Welfare State. Oxford : Oxford University Press, 2001, s. 80 – 104. ISBN 0-19829-756-4. https://doi.org/10.1093/0198297564.003.0004

PIERSON, Paul. Coping with Permanent Austerity : Welfare State Restructuring in Affl uent Democracies. In PIERSON, P. (ed.) The New Politics of the Welfare State. Oxford : Oxford University Press, 2001, s. 410 – 456. ISBN 0-19829-756-4. https://doi.org/10.1093/0198297564.003.0004

PIERSON, Paul. Politics in Time : History, Institutions, and Social Analysis. Princenton : Princenton University Press, 2004. 208 s. ISBN 0-69111-715-2. https://doi.org/10.1515/9781400841080

RINGOLD, Dena. The course of transition. In BARR, N. (ed.) Labor Market and Social Policy in Central and Eastern Europe : the Accession and Beyond. Washington : World Bank, 2005, s. 31 – 57.ISBN 0-82136-119-8.

SCHARPF, Fritz W. ; SCHMIDT, Vivien A. (eds.) Welfare and Work in the Open Economy. Volume I. From Vulnerability to Competitivness. Oxford : Oxford University Press, 2000. 424 s. ISBN 0-19924-088-4.

SCHARPF, Fritz W. ; SCHMIDT, Vivien A. (eds.) Welfare and Work in the Open Economy. Volume II. Diverse Responses to Common Challenges in Twelve Countries. Oxford : Oxford University Press, 2000. 680 s. ISBN 0-19924-092-2. https://doi.org/10.1093/0199240922.001.0001

Schienstock, Gerd ; Bechmann, Gotthard ; Frederichs, Günther. Information Society, Work and the Generation of New Forms of Social Exclusion (SOWING)-the Theoretical Approach. [online]. 1999.TA-Datenbank-Nachrichten, č. 1, 8. s. 3 – 49. [cit. 29. 5. 2009]. Dostupné na www: <http://www.itas.fzk.de/deu/tadn/tadn991/scua99a.htm>.

Strietska-Ilina, Olga. Research on vocational education and training at the crossroads of transition in Central and Eastern Europe. In DESCY, P., TESSARING, M. (eds.) Training in Europe. Second report on vocational training research in Europe 2000: background report. Volume 3. Cedefop Reference series. Luxembourg : European Communities, 2001. s. 209 – 318. ISBN 92-896-0086-1.

TAYLOR-GOOBY, Peter. (ed.) New Risks, New Welfare. The Transformation of the European Welfare State. Oxford : Oxford University Press, 2004. 268 s. ISBN 978-0-19-926726-2.

TAYLOR-GOOBY, Peter. New Risks and Social Change. In TAYLOR-GOOBY, P. (ed.) New Risks, New Welfare. The Transformation of the European Welfare State. Oxford : Oxford University Press, 20 04. s. 1 – 28. ISBN 978-0-19-926726-2. https://doi.org/10.1093/019926726X.003.0001

TAYLOR-GOOBY, Peter. New Social Risks and Welfare States : New Paradigma and New Politics? In TAYLOR-GOOBY, P. (ed.) New Risks, New Welfare. The Transformation of the European Welfare State. Oxford : Oxford University Press, 2004. s. 209 – 238. ISBN 978-0-19-926726-2. https://doi.org/10.1093/019926726X.001.0001

TAYLOR-GOOBY, Peter. New Social Risks in Postindustrial Society : Some Evidence on Response to Active Labour Market Policies from Eurobarometer. International Social Security Review, 2004, roč. 57, č. 3, s. 45 – 64. ISSN 1468-246X. https://doi.org/10.1111/j.1468-246X.2004.00194.x

TAYLOR-GOOBY, Peter. (ed.) Making a European Welfare State? Convergences and Confl icts Over European Social Policy. Oxford : Blackwell Publishing, 2004. 288 s. ISBN 1-40512-116-5.

TAYLOR-GOOBY, Peter. (ed.) Welfare Reform and the Management of Societal Change. Final report. [online]. 2005, [cit. 23. 3. 2008]. Dostupné na www: <http://www.kent.ac.uk/wramsoc/eureports/informationforeureports/fi nalreport/fi nalreport.pdf>.

TIMONEN, Virpi. Earning Welfare Citizenship : Welfare State Reform in Finland and Sweden. In TAYLOR-GOOBY, P. (ed.) Welfare States Under Pressure. 1. vyd. London : Sage Publications, 2001, s. 29 – 51. ISBN 076197198X. https://doi.org/10.4135/9781446220993.n2

TIMONEN, Virpi. Restructuring the Welfare State. Globalization and Social Policy Reform in Finland and Sweden. Cheltenham : Edward Edgar. 2003. 232 s. ISBN 1843761246.

WREN, Anne. The Challenge of De-Industrialization : Divergent Ideological Response to Welfare State Reform. In EBBINGHAUS, B., MANOW, P. (eds.) Comparing Welfare Capitalism : Social Policy and Political Economy in Europe, Japan and the USA. London, New York : Routledge, 2001. s. 239 – 269. ISBN 0-41525-571-6.

https://doi.org/10.5817/SOC2010-2-23