Nová sociální rizika a reformní trendy evropských sociálních států v reakci na ně

Lenka Klimplová

Abstrakt

Článek představuje koncept nových sociálních rizik vymezený autory jako Esping-Andersen (1999, Taylor-Gooby (2004, 2005) a Armingeon, Bonoli (2006) a obecné reformní trendy sociálních států v reakci na tato rizika. První část se věnuje rozvoji a reformním trendům v západoevropských zemích. Druhá část se zaměřuje na specifičnost nových sociálních rizik a reformních trendů v zemích střední a východní Evropy. Článek dochází k závěru, že obecné trendy reforem sociálních států v reakci na vynořující se nová sociální rizika v zemích západní Evropy a v zemích střední a východní Evropy jsou podobné. Důraz je v nich kladen na posílení konkurenceschopnosti a zaměstnatelnosti a na rozšiřování příležitostí, například celoživotním vzděláváním, nástroji aktivní politiky zaměstnanosti, ale také socializací pečovatelských služeb pro usnadnění harmonizace práce a rodinného života. Zároveň dochází k posílení principu vlastní zodpovědnosti za sociální blaho, k individualizaci sociálních rizik a zapojení dalších sociálních aktérů (především zaměstnavatelů) do řešení problémů s nimi spojených.

Klíčová slova

nová sociální rizika; sociální stát; reformy; západoevropské státy; východo- a středoevropské státy

Plný Text: