Pro nás lépe už bylo... Vymístění z velké historie a kolektivní paměť "českých Němců"

Olga Šmídová

Abstrakt

Článek analyzuje autobiografické vzpomínky členů nejstarší generace Němců žijících v České republice. Pracuje s etno-koncepty "českých Němců a/nebo německých Čechů" (a "S/sudetských Němců") jako specificky emickými koncepty a/nebo přirozenými kategoriemi. Nejprve představuje sebe-kategorizace participantů a narativní praktiky, které daná komunita paměti sdílí. Ukazuje, jak tito lidé, kteří v České republice zůstali po odsunu většiny etnických Němců po 2. světové válce, rekonstruují své vidění minulosti. Analyzuje narativní formy užité v těchto autobiografických příbězích a váhu přítomnosti, jež spočívá na evokacích minulosti. Poslední část textu nabízí detailnější rozbor kolektivního obrazu První republiky i toho, jak jej daní mluvčí využívají při popisu, hodnocení a kritice dnešní situace (tj. situace českých Němců v České republice po roce 1989).

Klíčová slova

kolektivní paměť; Česká republika; etničtí Němci; kvalitativní výzkum; narativní analýza a etnometodologie

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ALAN, Josef. Dějiny v autobiografi ckém vyprávění.[cit. 2008-7-19]. Dostupná na www.virtuální.institut.cz/bio.

ALIEVOVÁ, Dalibar. Osobnostná identita : kontinuita verzus diskontinuita. Sociológia, 2000, roč. 32, č. 4, s. 319 – 342. ISSN 0049-1225.

ANDRLE, Vladimír. Neither a Dinosaur Nor a Weathercock : the Construction of a Reputably Continuous Self in Czech Postcommunist Life Stories. Qualitative Sociology, 2000, roč. 23, č. 2, s. 215 – 230. ISSN 0162-0436. https://doi.org/10.1023/A:1005434900668

ANDRLE, Vladimír. Nepotopitelná třída. Biograf, 1999, č. 18-19, s. 41 – 60. ISSN 1211-5770.

ANDERSON, Benedikt. Imagined Communities : Refl ections on the Origin and Spread of Nationalism. 2.vyd. London : Verso, 1991. 224 s. ISBN 978-0860915461.

BAMMER, Angelika. Introduction. In Displacements. Boloomington, Indianopolis : Indiana University Press, 1994. ISBN 0-253-20897-1.

BEDNAŘÍKOVÁ, Daniela. „Bylo tu, není tu...“ [Bakalářaká práce]. Praha : Institut sociologických studií, FSV UK, 1999. Dějiny obyvatelstva českých zemí. Praha : MF, Patriae, 1996. 400 s. ISBN 80-204-0283-7.

CORNELL, Stephen ; HARTMANN, Douglas. Etnicity and Race. Making Identities in a changing World. London, New Delphi : Pine Forge Press, SAGE, 2001. 304 s. ISBN 978-0761985013.

CORTAZZI, Martin. Narative Analysis. 1. vyd. London : The Falmer Press, 1993. 80 s. ISBN 978-0803947542.

GOFFMAN, Erwing. Frame analysis. An Essay on the Organization of Experience. Boston : Northeastern Univ. Press, 1986. 600 s. ISBN 978-0930350918.

HALBWACHS, Maurice. Les cadres sociaux de la mémoire. Paris : PUF, 1952.

HALBWACHS, Maurice. Mémoire collective. Paris : Albin Michel, 1997.

HOLÝ, Ladislav. Malý český člověk a skvělý český národ. Národní identita a postkomunistická transformace společnosti. Praha : Sociologické nakladatelství, 2001. 210 s. ISBN 80-85850-97-4.

LABOV, William. Language in the Inner City : Studies in the Black English Vernacular. Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 1991. 440 s. ISBN 978-0812210514.

JENKINS, Richard. Social identity. 2. vyd. London : Routledge, 2006.

LAVABRE, Marie-Claire. Užívání a zneužívání pojmu paměť. Biograf, 2005, č. 37, s. 57 – 65. ISSN 1211-5770.

MAYER, Francoise. Les Tchéques et leur communisme. Mémoire et identiés politiques 1989-1999. Paris: Édition de l´école des hautes études en sciences sociales , 2004.

NEKVAPIL, Jiří. K nesamozřejmým vztahům jazyka a etnicity aneb jak Němci nemluví německy a Češi nemluví česky. Biograf, 1997, č. 10-11, s. 107 – 124. ISSN 1211-5770. Politika paměti. Antologie francouzských společenských věd. Praha : Cahiers du CeFReS, 1998. sv. 13.

PLAČEK, Vilém. Prajzáci aneb k osudům Hlučínska 1742-1960. 1. vyd. Kravaře : Kulturní středisko zámek Kravaře, 2000. 164 s. ISBN 978-80-86488-46-2.

STEHLÍKOVÁ, Eva ; ŠMÍDOVÁ, Olga ; NEKVAPIL, Jiří ; TRÁVNÍKOVÁ, Blanka. Čeští Němci anebo němečtí Češi? Praha : ISS FSV UK, 1997. [Závěrečná studie, sociologického výzkumu. Praha: ISS FSV UK, 3 díly. Grant RUK/95].

SZALÓ, Csaba. Sociologie formování sociálních identit. In SZALÓ, C., NOSÁL I. (eds.). Mozaika v rekonstrukci. Formování sociálních identit v současné střední Evropě. 1. vyd. Brno : MU, 2003, s. 13 − 36. ISBN 80-210-3306-1.

ŠMÍDOVÁ, Olga. Lidové ideologie : Jak se to mezi námi pokazilo? Biograf, 1997a, č. 10-11, s. 93 – 106. ISSN 1211-5770.

ŠMÍDOVÁ, Olga. Metodologické ohlédnutí : kterak si z vad udělat přednosti. Biograf, 1997b, č. 10-11, s. 79 – 93. ISSN 1211-5770.

ŠMÍDOVÁ, Olga. Deutsch-tschechische Spiegelbilder. In. Deutsche und Tschechen. Geschichte-Kultur-Politik. 1. vyd. Munchen : Verlag C. H. Beck, 2001. s. 516 – 527. ISBN 3-406459544.

Prameny

Statistická ročenka Republiky Československé 1957. Praha : Československý statistický úřad, 1957.

https://doi.org/10.5817/SOC2010-1-59


Crossref Cited-by (3)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Explanační principy ve studiu kolektivní paměti: Kultura, kognice a jejich situovanost
Tomáš Karger
HISTORICKÁ SOCIOLOGIE  ročník: 2017,  číslo: 2,  první strana: 23,  rok: 2017  
https://doi.org/10.14712/23363525.2017.37

2. Mediální kurace jako praxe paměti: Situační analýza mnemonických praxí mládeže
Tomáš Karger
HISTORICKÁ SOCIOLOGIE  ročník: 2019,  číslo: 1,  první strana: 29,  rok: 2019  
https://doi.org/10.14712/23363525.2019.3

3. Volunteering in the Czech Republic before 1989: Discourses, Definitions, Cross-references
Tereza Pospíšilová
Czech Sociological Review  ročník: 47,  číslo: 5,  první strana: 887,  rok: 2011  
https://doi.org/10.13060/00380288.2011.47.5.01