Funes el Memorioso navštěvuje muzeum aneb Vzpomínky na budoucnost

Eva Šlesingerová

Abstrakt

S využitím skvělé povídky Jorge Borgese a její postavy jménem Funes el Memorioso tento text popisuje mimořádnost a zvláštnost problému memorizačních procesů a jejich sociální reprezentace, zvláště jejich konstruování uvnitř životního světa. Akty pamatování a zapomínání jsou ukázány jako specifické klasifikující, interpretativní hermeneutické intersubjektivní aktivity. Hlavní argumenty textu se odvíjejí od analýzy muzeí jako institucionálních, materiálních, vědeckých a na budoucnost orientovaných míst paměti. Ve světle antropologické reflexe západní konceptualizace času text analyzuje Mendelovo muzeum genetiky a dědičnosti. Vedle toho je reprezentace západního modernistického času zkoumána jako specifické kontinuum, navzájem propojující ideje minulosti, přítomnosti a budoucnosti.

Klíčová slova

výstava; genetika; paměť; muzea; sociální paměť

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BORGES, Jorge. Funes el Memorioso. Muž se zázračnou pamětí. In Zrcadlo a maska. 1. vyd. Praha: Odeon, 1989. 448 s.

CANNIZZO, Jeanne. Museums. In BARNARD, A., SPENCER,J. (eds.). Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology. London, New York : Routledge, 1996, s. 382 – 384. ISBN 041520318X.

ERIKSEN, Thomas Hylland. Sociální a kulturní antropologie: příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál. 1. vyd. Praha : Portál, 2008. 407 s. ISBN 978-80-7367-465-6.

FOER, Joshua. Pamatujte si to. National Geographic, 2007, s. 58 – 84. ISSN 0027-9358.

FOUCAULT, Michel. Myšlení vnějšku. 2. vyd. Praha : Hermann & synové, 2003. 304 s.

HARAWAY, Donna. Manifest kyborgů : věda, technologie a socialistický feminismus ke konci dvacátého století. Sociální studia 7, 2002, s. 51 – 59. ISSN 1214-813X.

KOMÁREK, Stanislav. Archeologie. In Labyrint. 2008.

LIDCHI, Henrietta. The Politics and Poetics of exhibiting other cultures. In STUART, H. Representations. 1. vyd. London : SAGE Publications, 1997, s. 151 – 223. ISBN 978-0761954323.

LÉVI-STRAUSS, Claude. Myšlení přírodních národů. Praha : Dauphin, 1996. 366 s.

MARKOŠ, Anton. Tajemství hladiny. Hermeneutika živého. 1.vyd. Praha : Dokořán, 2000. 366 s. ISBN 808597732X.

MÁRQUEZ, García Gabriel. Sto roků samoty. 3. vyd. Praha : Odeon, 2003. 320 s. ISBN 80-207-1139-2.

METYKOVÁ, Monika. Imaginárne domoviny : vymiestenie v tvorbe Salmana Rushdieho. Sociální studia, 2004, č. 2, s. 71 – 78. ISSN 1214-813X.

MISZTALl, Barbara A. Theories of social remembering. Maidenhead : Open University Press, 2003. 168 s. ISBN 978-0335208319.

NIETZSCHE, Friedrich. Nečasové úvahy. O užitku a škodlivosti historie pro život. 1. vyd. Praha : OIKOYMENH. 2005. 296 s. 80-7298-134-X.

NORA, Pierre. Mezi pamětí a historií. Problematika míst. In Politika paměti : antologie francouzských společenských věd. Praha : CEFRES, 1998.

RABINOW, Paul ; ROSE, Nikolas. Thoughts On the Koncept of Biopower Today. [online]. 2003, [cit. 2009-11-15]. Dostupná na www: <http://caosmosis.acracia.net/wp-content/uploads/2009/04/rabinow-y-rose-biopowertoday-1.pdf>.

TODOROV, Tzvetan. Zneužívání paměti. In Politika paměti : antologie francouzských společenských věd. Praha : CEFRES, 1998.

WADE, Peter. Race, Nature and Culture : An Anthropological Approach. London : Pluto Press, 2002. 160 s. ISBN 0745314546.

WHITE, Heyden. Historicismus, historie a fi gurativní obraznost. Refl exe(fi losofi cký časopis), 1998, č. 16, s. 2. ISSN 0862-6901.

https://doi.org/10.5817/SOC2010-1-43