Nemožné soužití aneb Proč se rodiče rozcházejí. Pohled matek samoživitelek

Štěpánka Pfeiferová

Abstrakt

Česká republika prodělala v posledních dvou desetiletích množství významných změn. Pád komunistického režimu v listopadu 1989 byl následován obdobím ekonomické a politické transformace, doprovázené sociálními a kulturními proměnami, a potažmo změnami hodnot, životního stylu a forem společenského života. Z hlediska jedinců dochází na jedné straně k významným proměnám na trhu práce, spojeným s růstem nezaměstnanosti, prohlubováním příjmových rozdílů a rostoucím tlakem na flexibilizaci a výkonnost pracovní síly, na straně druhé ke změnám v uspořádání rodinného a partnerského života. Jedním z jevů budících pozornost v této oblasti je tendence ke zmenšování rodinných jednotek. Rostoucí počet rozvodů a rozchodů partnerských párů s dětmi, a tedy růst počtu neúplných rodin, je jednou z nejvýraznějších tendencí projevujících se v rodinném chování na přelomu 20. a 21. století a Česká republika se dnes intenzitou rozvodovosti řadí mezi evropské země s nejvyšší rozvodovostí. Sledujeme-li současný vývoj jak v oblasti pracovního, tak v oblasti soukromého života, nemůžeme si nepoložit otázku, zda a případně jak spolu zmíněné trendy souvisí. Předkládaný text, který vznikl na základě provedené kvalitativní studie, si proto klade za cíl nalézt případné spojitosti mezi rostoucím počtem rozvodů a rozchodů rodičů nezletilých dětí a novými charakteristikami pracovního trhu. Snaží se zmapovat, jak působí pracovní život na partnerské soužití a jaký je podíl tlaků nového pracovního trhu na vzniku neúplných rodin.

Klíčová slova

živobytí; rozvod; rodina; domácí práce; partnerství

Plný Text: