Nemožné soužití aneb Proč se rodiče rozcházejí. Pohled matek samoživitelek

Štěpánka Pfeiferová

Abstrakt

Česká republika prodělala v posledních dvou desetiletích množství významných změn. Pád komunistického režimu v listopadu 1989 byl následován obdobím ekonomické a politické transformace, doprovázené sociálními a kulturními proměnami, a potažmo změnami hodnot, životního stylu a forem společenského života. Z hlediska jedinců dochází na jedné straně k významným proměnám na trhu práce, spojeným s růstem nezaměstnanosti, prohlubováním příjmových rozdílů a rostoucím tlakem na flexibilizaci a výkonnost pracovní síly, na straně druhé ke změnám v uspořádání rodinného a partnerského života. Jedním z jevů budících pozornost v této oblasti je tendence ke zmenšování rodinných jednotek. Rostoucí počet rozvodů a rozchodů partnerských párů s dětmi, a tedy růst počtu neúplných rodin, je jednou z nejvýraznějších tendencí projevujících se v rodinném chování na přelomu 20. a 21. století a Česká republika se dnes intenzitou rozvodovosti řadí mezi evropské země s nejvyšší rozvodovostí. Sledujeme-li současný vývoj jak v oblasti pracovního, tak v oblasti soukromého života, nemůžeme si nepoložit otázku, zda a případně jak spolu zmíněné trendy souvisí. Předkládaný text, který vznikl na základě provedené kvalitativní studie, si proto klade za cíl nalézt případné spojitosti mezi rostoucím počtem rozvodů a rozchodů rodičů nezletilých dětí a novými charakteristikami pracovního trhu. Snaží se zmapovat, jak působí pracovní život na partnerské soužití a jaký je podíl tlaků nového pracovního trhu na vzniku neúplných rodin.

Klíčová slova

živobytí; rozvod; rodina; domácí práce; partnerství

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BECK, Ulrich. Riziková společnost. Na cestě k jiné modernitě. 1. vyd. Praha : SLON, 2004. 431 s. ISBN 80-86429-32-6.

BECK, Ulrich ; BECK-GERNSHEIM, Elisabeth. The Normal Chaos of Love. 1. vyd. Cambridge : Polity Press, 1995. 231 s. ISBN 0-7456-1382-9.

BIERZOVÁ, Jana. Rozdělení domácích prací v rodinách s dětmi. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 2006, roč. 7, č. 1, s. 19 – 26. ISSN 1213-0028.

DUDOVÁ, Radka. Otcovství po rozchodu rodičovského páru. [Disertační práce]. Praha : FF UK, 2007.334 s.

DUDOVÁ, Radka (ed.). Nové šance a rizika : flexibilita práce, marginalizace a soukromý život u vybraných povolání a sociálních skupin. 1. vyd. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2008. 308 s. ISBN 978-80-7330-138-5.

FIALOVÁ, Ludmila. K některým rysům demografického vývoje v České republice v závěru 20. století. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 2005, roč. 6, č. 1, s. 10 – 14. ISSN 1213-0028.

GIDDENS, Anthony. The Transformation of Intimacy : Love, Sexuality and Eroticism in Modern Societies. 1. vyd. Oxford : Polity Press, 1992. 212 s. ISBN 978-0-7456-1239-3.

HAŠKOVÁ, Hana. Pracující matky a genderové role ve výsledcích mezinárodního longitudinálního výzkumu. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 2005, roč. 6, č. 1, s. 22 – 27. ISSN 1213-0028.

HOCHSCHILD, Arlie Russel. The Second Shift. 2. vyd. New York : Penguin Books, 2003. 322 s. ISBN 0-14-200292-5.

CHALOUPKOVÁ, Jana. Faktory ovlivňující dělbu domácí práce v českých domácnostech a hodnocení její spravedlnosti. Sociologický časopis, 2005, roč. 41, č.1, s. 57 – 77. ISSN 0038-0288.

KUCHAŘOVÁ, Věra. Strategie harmonizace rodiny a zaměstnání-možnosti volby. [cit. 2005-05-17]. Dostupné na Internetu: < http://fss.muni.cz/struktura/katedry/spsp/page.php?id=49&position=003004001>.

RABUŠIC, Ladislav. Kde ty všechny děti jsou? Porodnost v sociologické perspektivě. 1. vyd. Praha : SLON, 2001. 265 s. ISBN 80-86429-01-6.

SINGLY, François de. Les uns avec les autres. Quand l’individualisme crée du lien. 1. vyd. Paris : Armand Colin, 2003. 267 s. ISBN 2-200-26438-0.

SINGLY, François de. Le soi, le couple et la famille. 2. vyd. Paris : Nathan/SEJER, 2004. 412 s. ISBN 2-266-13547-3.

STRAUSS, Anselm ; CORBINOVÁ, Juliet. Základy kvalitativního výzkumu. Postupy a techniky metody zakotvené teorie. 1. vyd. Boskovice : Albert, 1999. 228 s. ISBN 80-85834-60-X.

TUČEK, Milan [et al.]. Česká rodina v transformaci : stratifikace, dělba rolí a hodnotové orientace. 1. vyd. Praha : SoÚ AV ČR, 1998. 159 s. ISBN 80-85950-45-6.

TUČEK, Milan ; MACHONIN, Pavel [et al.]. Dynamika české společnosti a osudy lidí na přelomu tisíciletí. 1. vyd. Praha : SLON, 2003. 428 s. ISBN 80-86429-22-9.

VEČERNÍK, Jiří ; MATĚJŮ, Petr (eds.). Zpráva o vývoji české společnosti 1989-1998. 1. vyd. Praha : Academia, 1998. 364 s. ISBN 80-200-0703-2.

VÍZNEROVÁ, Hana ; VOHLÍDALOVÁ, Marta. Pracovní život v současné české společnosti. [cit.2006-12-7]. Dostupné na Internetu: <http://www.soc.cas.cz/promeny/info/cz/25017/Kvantitativnivyzkum.html>.

VOHLÍDALOVÁ, Marta. Souvislosti pracovního, partnerského a rodinného života v současné české společnosti. [cit. 2006-12-17]. Dostupné na Internetu: <http://www.soc.cas.cz/promeny/info/cz/25017/Kvantitativni-vyzkum.html>.

https://doi.org/10.5817/SOC2009-4-93