Složené rodiny a perspektiva dětských aktérů: Nové tematické a metodologické přístupy ve výzkumu rodin po rozvodu

Michaela Bartošová, Lenka Slepičková

Abstrakt

Tento článek nabízí shrnutí toho, jak se náhled sociálních věd na rozvod a porozvodová uspořádání v posledních několika desetiletích proměňoval. Zároveň bychom rády upozornily na význam dítěte, nejen v procesu re-konstrukce rodin, ale i v obecnějším diskurzu nové sociologie dětství. Text lze rozdělit na dvě části: První část čtenáře seznamuje s demografickými daty indikujícími rozvodovost a existenci složených rodin v České republice. Věnuje se také způsobům, jakými tuto situaci reflektují čeští sociologové a jejich zahraniční kolegové. S cílem upozornit na roli dítěte v procesu utváření nových rodin se druhá část věnuje širším konceptuálním a metodologickým aspektům nového pojetí dětství v sociálních vědách. Aplikaci nového metodologického a tematického přístupu pak představujeme na několika výzkumech týkajících se tématu rozvodu.

Klíčová slova

děti; rozvod; rodina; sociální role

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ALDERSON, Priscilla. Children as Researchers : The Effect of Participation Rights on Research Methodology. In CHRISTENSEN, P., JAMES, A. (eds). Research with Children : Perspectives and Practises. London : Falmer Press, 2000. 288 s. ISBN 0-750-70975-8.

ALDERSON, Priscilla. Ethics. In FRASER, S., LEWIS, W., DING, S., KELLET, M., ROBINSON, C. (eds.). Doing Research with Children and Young People. London : Sage, 2001. s. 97 – 112. ISBN 978-0-761-94381-5.

AMATO, Paul ; LOOMIS, Laura S. ; BOOTH, Alan. Parental divorce, marital conflict, and offspring well-being during early adulthood. Social Forces, 1995, č. 73, s. 895 – 915. ISSN 0037-7732.

BAXTER, Leslie A. Stepchildren’s Perceptions of the Contradictions in Communication with Stepparents. Journal of Social and Personal Relationships, 2004, č. 21, s. 447. ISSN 0265-4075.

BECK, Ulrich. Risk Society : Ttowards a New Modernity. 1. vyd. Cambridge : Polity Press, 1992. 272 s. ISBN 0-803-98346-8.

BECK, Ulrich, BECK-GERNSHEIM, Elisabeth. The Normal Chaos of Love. Cambridge, Oxford : Polity Press, 1995. 240 s. ISBN 0-745-61382-9.

BERG, Lars-Erik. Children’s Stories of Parental Breakup. In JENSEN, A.M., McKEE, L. (eds). Children and the Changing Family. Between Transformation and Negotioation. 1. vyd. London : Routledge-Falmer, 2003. s. 120 – 133. ISBN 0-415-27773-6.

BRAITHWAITE, Dawn O. ; McBRIDE, Chad M. ; SCHRODT, Paul. Parent Teams and the Everyday Interactions of Co-Parenting Children in Stepfamilies. Communication Reports, 2003, roč. 16, č. 2, s. 93 – 111. ISSN 0893-4215.

CAMPBELL, Alan. For Their Own Good. Recruiting Children for Research. Childhood, 2008, č. 1, s. 30 – 49. ISSN 0907-5682.

CHERLIN, Andrew J. ; FURSTENBERG, Frank F. Stepfamilies in the US : A Reconsideration. Annual Review of Sociology, 1994, č. 20, s. 359 – 381. ISSN 0360-0572.

COAD, Jane ; EVANS, Ruth. Reflections on Practical Approaches to Involving Children and Young People in the Data Analysis Process. Children & Society, 2008, roč. 22, č. 1, s. 41 – 52. ISSN 0951-0605.

COLEMAN, Marylin ; GANONG, Lawrence H. ; FINE, Mark. Reinvestigating remarriage : Another Decade of Progress. Journal of Marriage and the Family, 2000, roč. 62, č. 4, s. 1288 – 1307. ISSN 0022-2445.

COONTZ, Stephanie. The Way We Never Were: American Families and the Nostalgia Trap. New York : Basic Books, 1992. 432 s. ISBN 0-465-09097-4.

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Souborné informace: Šetření rodiny a reprodukce – mezinárodní srovnání. Praha : Český statistický úřad. 2000.

DARBYSHIRE, Philip ; MACDOUGALL, Colin ; SCHILLER,Wendy. Multiple Methods in Qualitative Research with Children : More Insight or Just More? Qualitative Research, 2005, roč. 5, č. 4, s. 417 – 436. ISSN 1468-7941.

DE’ATH, Erica. Family Change : Stepfamilies in Context. Children & Society, 1996, č. 10, s. 80 – 82. ISSN 0951-0605.

DUDOVÁ, Radka. Old Obligations in the Modern World : The Father as Provider Before and After Divorce. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 2006, roč. 42, č. 3, s. 573 – 590. ISSN 0038-0288.

DUDOVÁ, Radka. Otcovství po rozchodu rodičovského páru. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. [edice Sociologické disertace], 2007a.

DUDOVÁ, Radka ; HASTRMANOVÁ, Šárka. Otcové, matky a porozvodová péče o děti. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. [Sociologické studie/Sociological Studies 07:7], 2007b. 130 s.

ELLINGSON, Laura L. ; SOTIRIN, Patricia J. Exploring Young Adults’ Perspectives on Communication with Aunts. Journal of Social and Personal Relationships, 2006, roč. 23, č. 3, s. 483 – 501. ISSN 0265-4075.

ENNEW, J. Street and Working Children : A Guide to Planning. Development Manual 4. London : Save the Children, 1994. Faktická manželství v datech Sčítání lidu, domů a bytů 2001. Český statistický úřad [online]. 2004. [cit. 2009-10-22]. Dostupné z www: <http://www.czso.cz/csu/2004edicniplan.nsf/p/4125-04>.

FUČÍK, Petr. Porody po rozvodu. In MAREŠ, P., HOFÍREK, O. (eds.) Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. Brno : Masarykova univerzita, 2007. s. 171 – 184.

FUČÍK, Petr. Rozvod a změny sňatkových reprodukčních strategií. Data a výzkum, 2008a, č. 2., s. 91 – 107.

FUČÍK, Petr. Rozvod a změny reprodukčních strategií. Vystoupení na konferenci Reprodukce nebo intimita ? 26.-27. září 2008. Brno : Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, 2008 b.

GANONG, Martin Lawrence [et al. ]. Stepparents‘ Affinity-Seeking and Affinity-Maintaining Strategies With Stepchildren. Journal of Family Issues, 1999, č. 3, s. 299 – 327. ISSN 0192-513X.

GREENE, Sheila ; HOGAN, Diane. Researching Children’s Experience. Approaches and Methods. 1. vyd. London : Sage, 2005. 304 s. ISBN 0-761-97103-3.

HAŠKOVÁ, Hana ; RADIMSKÁ, Radka. Rodičovství po rozchodu partnerů z genderového hlediska. In ČERMÁKOVÁ, M., HAŠKOVÁ, H., KŘÍŽKOVÁ, A., LINKOVÁ, M., RADIMSKÁ, R., ŘEHÁČKOVÁ, D. (eds). Na cestě do EU : rovné příležitosti mužů a žen. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2002. s. 91 – 121.

HELSETH, Sølvi ; SLETTEBØ, Åshild. Research Involving Children : Some Ethical Issues. Nursing Ethics, 2004, č. 3, s. 298 – 308. ISSN 1477-0989.

HILL, Malcolm. Children’s Voices on Ways of Having a Voice. Children’s and Young People’s Perspectives on Methods Used in Research and Consultation. Childhood, 2006, č. 1, s. 69 – 89. ISSN 0907-5682.

HEMRICA, Jantine ; HEYTING, Frieda. Tacit Notions of Childhood. An Analysis of Discourse about Child Participation in Decision-Making Regarding Arrangements in Case of Parental Divorce. Childhood, 2004, č. 4, s. 449 – 468. ISSN 0907-5682.

CHRISTENSEN, Pia. Working with Ethical Symmetry in Social Research with Children. Childhood, 2002, č. 4, s. 477 – 497. ISSN 0907-5682.

CHRISTENSEN, Pia ; JAMES, Allison. (eds). 1. vyd. Research with Children : Perspectives and Practises . London : Falmer Press, 2000. 288 s. ISBN 0-750-70974-X.

JARKOVSKÁ, Lucie. Školní třída pod genderovou lupou. Sociologický časopis, 2009, č. 4, s. 727 – 752. ISSN 0038-0288.

JAMES, Allison ; JENKS, Chris ; PROUT, Alan. Theorizing Childhood. 1. vyd. Cambridge : Polity Press, 1999. 256 s. ISBN 0-745-61564-3.

JAMES, Allison ; PROUT, Alan. Constructing and Reconstructing Childhood. London : Falmer Press, 1990. 248 s. ISBN 1-850-00749-7.

LIEBLINH, Helen ; SHAH, Shilu. Researching Sensitive Topics : Investigations of the Sexual Abuse of Women in Uganda and Girls in Tanzania. Law, Social Justice and Global Development 1. 2001, [cit.2009-08-27]. Dostupná na www: <www.2.warwick.ac.uk/fac/soc/law/elj/lgd/2001_1/liebling/>.

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR. Statistický přehled soucních agend. 2008, [cit. 2009-08-21]. Dostupná na www: <http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=3397&d=47145>.

MOURITSEN, Flemming. Child Culture-Play Culture. In MOURITSEN, F., QVORTRUP, J. (eds). Childhood and Children’s Culture. Odense : University Press Southern Denmark, 2002. s. 14 – 42. ISBN 8-778-38376-5.

MOXNES, Kari. Children Coping with Parental Divorce : What Helps, What Hurts? In JENSEN, A. M., McKEE, L. (eds). Children and the Changing Family. Between Transformation and Negotioation. 1. vyd. London : RoutledgeFalmer, 2003. s. 90 – 104. ISBN 0-415-27773-6.

NOSÁL, Igor. Obrazy dětství v dnešní české společnosti. Studie ze sociologie dětství. Brno : Barrister&Principal, 2004. 203 s. ISBN 80-86598-80-2.

NOSÁL, Igor. Diskurzy a reprezentace dětství ve věku nejistoty. In MAREŠ, P., POTOČNÝ, T. Modernizace a česká rodina. 1. vyd. Brno : Barrister&Principal, 2003, s. 177 – 188. ISBN 80-86598-61-6.

NOSÁL, Igor. České dětství v kontextu socialismu a post-socialismu : diskursy a reprezentace. Sociální studia, Brno : Fakulta sociálních studií MU Brno, 2002, s. 53 – 75. ISSN 1212-365X.

OAKLEY, Ann. Women and Children First and Last : Parallels and Differences between Children’s and Women’s Studies. In MAYALL, B. (eds.). Children’s Childhoods Observed and Experienced. London : The Falmer Press, 1994. s. 13 – 32. ISBN 0-750-70369-5.

PASLEY, Kay. Family Boundary Ambiguity : Perceptions of Adult Stepfamily Family Members. In PASLEY, K., IHINGER-TALLMAN, M. (eds.) Remarriage and research and theory. New York : Guilford. 1987, s. 206 – 225.

PETRIE S Stephanie ; FIORELLI, Lisa ; O’DONNELL, Katie. If We Help You What Will Change? Participatory Research with Young People. Journal of Social Welfare and Family Law, 2006, č. 1, s. 31 – 45. ISSN 0964-9069.

PFEIFEROVÁ, Štěpánka. Žena jako živitel i pečovatelka : pracovní a rodinné strategie matek samoživitelek. Praha : Filozofická fakulta UK, 2007. [Diplomová práce].

PLANITZ, Judith M. ; FREENEY, Judith A. Are Stepsiblings Bad, Stepmothers Wicked, and Stepfathers Evil? An Assessment of Australan Stepfamily Stereotypes. Journal of Family Studies, 2009, s. 82 – 97. ISSN 1322-9400.

POWELL, Ann Mary ; SMITH, Anne B. Children’s Participation Rights in Research. Childhood, 2009, č. 1, s. 124 – 142. ISSN 0907-5682.

PUNCH, Samantha. Research with Children. The Same or Different from Research with Adults? Childhood , 2002, č. 3, s. 321 – 341. ISSN 0907-5682.

ROBINSON, Margaret. (et. al.). Children’s Experience of thein Parents’ Divorce. In JENSEN, A. M., McKEE, L. (eds). Children and the Changing Family. Between Transformation and Negotioation. London : Routledge Falmer, 2003. s. 76 – 89. ISBN 0-415-27773-6.

Rozvodovost. Český statistický úřad [online]. 2007. [cit. 2009-08-27]. Dostupné z www: <http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/rozvodovost>.

SCHNEIDER, David Murray. American Kinship : A Cultural Account. Chicago : University of Chicago Press, 1980. 137 s. ISBN 0-226-73929-5. SCOTT, Jacqueline. Children as Respondents : The Challenge for Qualitative Researchers. In CHRISTENSEN, P., JAMES, A. (eds). Research with Children : Perspectives and Practises. London : Falmer Press, 2000, s. 98 – 119. ISBN 0-750-70975-8.

SOLBERG, Anne. The Challenge in Child Research from ‚Being‛ to ‚Doing‛.“ In BRANNEN, J., O’BRIEN, M. (eds). Children in Families : Research and Policy. 1. vyd. London : Falmer Press,1996, s. 53 – 65. ISBN 0-750-70475-6.

STERN, Phyllis N. Affiliating in Stepfather Families : Teachable Strategies Leading to Stepfather-Child Friendship. Western Journal of Nursing Research, 1982, č. 4, s. 75 – 89. ISSN 0193-9459.

ŠLECHTOVÁ, Hana. Pozice a role dítěte v rodinné socializaci. Brno : Masarykova universita, Université Paris Descartes : Paris, 2007. [Disertační práce].

ŠŤASTNÁ, Anna. Rozvody a děti : vliv rozvodu rodičů na životní dráhu dětí. In HAMPLOVÁ, D., ŠALAMOUNOVÁ, P., ŠAMANOVÁ, G. (eds). Životní cyklus. Sociologické a demografické perspektivy. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2006, s. 175 – 191. ISBN 80-7330-082-6.

TROST, Jan. Family from a Dyadic Perspective. Journal of Family Issues, 1993, roč. 14, č. 1, s. 92 – 104. ISSN 0192-513X.

VISHER, Emily B. ; VISHER, John S. ; PASLEY, Kay. Remarriage Families and Stepparenting. In WALSH, F. (ed). Normal Family Processes : Growing Diversity and Complexity. 3. vyd. NY : Guilford, 2003, s. 153 – 175. ISBN 1-572-30816-8.

Vývoj obyvatelstva České republiky v roce 2007. Český statistický úřad [online]. 2008. [cit. 2009-08-27]. Dostupná na www: <http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/4007-08>.

WADE, Amanda ; SMART, Carol. As Fair as it can be? Childhood After Divorce. In JENSEN, A.M., McKEE, L. (eds). Children and the Changing Family. Between Transformation and Negotioation. London : RoutledgeFalmer, 2003, s. 105 – 119. ISBN 0-415-27773-6.

WESTON, Kath. Families we Choose : Lesbian, Gays, Kinship. 2. vyd. New York : Columbia University Press, 1997. 288 s. ISBN 0-231-11093-6.

WHITESIDE, Mary F. The Parental Alliance Following Divorce: An Overview. Journal of Marital and Family Therapy, 1998, s. 3 – 24. ISSN 0194-472X.

WIDMER, Eric D. Who are my Family Members? Bridging and Binding Social Capital in Family Configurations. Journal of Social and Personal Relationships, 2006, č. 6, s. 979 – 998. ISSN 0265-4075.

WOODHEAD, Martin ; FAULKNER, Dorothy. Subjects, Objects or Participants? Dilemnas of Psychological Research with Children. In CHRISTENSEN, P., JAMES, A. (eds). Research with Children : Perspectives and Practises. 1. vyd. London : Falmer Press, 2000. s. 9 – 36. ISBN 0-750-70974-X.