Těhotenství v perspektivě sociálních věd

Jaroslava Hasmanová Marhánková

Abstrakt

Zkušenost těhotenství v sobě obsahuje zásadní paradox. Na jednu stranu se jedná o vysoce subjektivní prožitek ženy dotýkající se jejího individuálního života a těla, na druhou stranu představuje nutnou podmínku reprodukce společnosti. Tento text se snaží o zachycení této ambivalentnost a představení těhotenství jako sociálního faktu, který přes svou výsostně intimní povahu zároveň představuje prostor pro analýzu otázek konstrukce genderu, norem mateřství, disciplinace ženského těla a kontroly reprodukce. Nahlíží na těhotenství ze dvou úhlů pohledu - jako na zkušenost, která je výlučnou součástí ženské subjektivity a která zakládá specifickou ženskou zkušenost, a zároveň jako na proces, který je hluboce zakotvený v institucionálních rámcích a společenských představách vhodného ženské těla a mateřství.

Klíčová slova

tělo; feminismus; gender; medicína; těhotenství

Plný Text: