Nejasné loajality: způsoby přináležitosti a nepatření migrantů v transnacionálních sociálních polích

Radka Klvaňová

Abstrakt

Koncepty inkluze a exkluze jsou v dnešní době běžnou součástí nejen akademického, ale i politického diskurzu o migraci. Tyto normativní koncepty a jejich užívání jsou zakořeněny v obrazu migrace jako permanentního jednosměrného pohybu mezi teritoriálně vymezenými národně státními společnostmi. Transnacionální perspektiva poukazuje na rozmanitost migranty obývaných sociálních světů překračujících hranice národních států a na mnohost přináležitostí migrantů. Nastoluje tak otázku re-konceptualizace procesu inkluze/exkluze migrujících jedinců a skupin. Cílem textu je jednak shrnout kritickou debatu, která se rozvinula okolo konceptu integrace pod vlivem transnacionálního paradigmatu, jednak diskutovat některé sociologické otázky spojené s tématem začleňování migrantů, které transnacionální perspektiva otevírá.

Klíčová slova

občanství; migrace; inkluze/exkluze migrantů; transnacionalismus; translokační pozicionalita

Plný Text: