Posvátné vědy - znovuobjevení meta-konceptu pravdy u jedné vědy konce 20. století

Bohuslav Binka

Abstrakt

Stať se na základě některých poznatků teorie vědy 20. století pokouší dokázat, že sociobiologie, stejně jako „marxistické“ vědy, chápe předpoklady vlastního oboru jako soubor posvátných a univerzálně platných meta-kritérií pravdivosti ostatních společenskovědních disciplín. Na vztahu sociobiologie k etice a teorii pravdy autor dokládá zposvátnění vlastních předpokladů této disciplíny vedoucí k dogmatickému předepisování „správné vědy“ ostatním vědním oborům. Zásadní část analýzy je věnována vztahu jádra vědeckých teorií k hodnotovým předpokladům vědy.

Klíčová slova

etika; pseudověda; vědecká metodologie; vědecké hodnoty; sociální darwinismus; sociobiologie

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BERNAL, John D ; CORNFORTH, Maurice. Věda v boji za mír a socialismus. 1. vyd. Praha : Orbis, 1950.

CARNAP, Rudolf. Překonání metafyziky logickou analýzou jazyka. Filosofický časopis, 1991, č. 4, s. 623–642. ISSN 0015-1831.

ČERNÝ, Václav. Paměti III. (1945–1972) 3. vyd. Brno : Atlantis, 1992. 438 s. ISBN 80-7108-059-4.

DAWKINS, Richard. Sobecký gen. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2003. 319 s. ISBN 80-204-0730-8.

FROMM, Erich. Anatomie lidské destruktivity: Můžeme ovlivnit její podstatu a následky? 1. vyd. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1997. 520 s. ISBN 80-7106-232-4.

HACOHEN, Malachi H. Karl Popper: The Formative Years: 1902–1945. 1. vyd. New York : Cambridge University Press, 2002. 664 s. ISBN 0-521-89055-1.

HARTMANN, Nikolai. Struktura etického fenoménu. 1. vyd. Praha : Academia, 2002. 274 s. ISBN 80-200-0970-1.

HEMPEL, Carl G. Philosophy of Natural Science. Upper Saddle River : Prentice Hall, 1966. 116 s. ISBN 0-13-663823-6.

HOLLINGER, Robert ; RUDGE, David W. ; KLEMKE, David D. (ed.) Introductory Readings in the Philosophy of Science. 1. vyd. New York : Prometheus Books, 1994. 579 s. ISBN 1-57392-240-4.

KOESTLER, Arthur. The Invisible Writing. 5. vyd. London : Vintage, 2005. 528 s. ISBN 0-099-49068-4.

KRAFT, Victor. Popper and the Vienna Circle. In The Philosophy of Karl Popper. 1. vyd. La Salle : The Open Court Publishing, 1974. ISBN 0-87548-141-8.

LAKATOS, Imre ; MUSGRAVE, Alan (ed.) Criticism and the Growth of Knowledge. New York : Cambridge University Press, 1970. 292 s. ISBN 0-521-09623-5.

LAUDAN, Larry. Progress and Its Problems : Towards a Theory of Scientific Growth. 1. vyd. London : Berkeley, University of California Press, 1978. 268 s. ISBN 0-520-03721-9.

LENIN, Vladimír I. Imperialismus jako nejvyšší stadium kapitalismu. 1. vyd. Praha : Svoboda, 1949.

LILLEY, Samuel. Věda a pokrok. 1. vyd. Praha : Orbis, 1949.

LORENZ, Konrád. Takzvané zlo. Praha : Academia, 2003. 240 s. ISBN 80-200-1098-X.

MARX, Karl ; ENGELS, Friedrich. Collected Works 35. In Capital, 1. sv. 1. vyd. London : Lawrence & Wishart, 1996.

MITIN, Michailov. B. (eds.) Proti reakčnímu Mendelismu-Morganismu : sborník statí Akademie věd SSSR. 1. vyd. Praha : Přírodovědecké vydavatelství, 1951.

MONK, Ray. Wittgenstein : Úděl génia. 1. vyd. Praha : Hynek, 1996. 636 s. ISBN 80-85906-23-6.

NUŽDIN, Nikolaj I. Kritika idealistické genové teorie. In MITIN, Michailov, B. (ed.) Proti reakčnímu Mendelismu-Morganismu : sborník statí Akademie věd SSSR. Praha : Přírodovědecké vydavatelství, 1951, 111 s.

ORWELL, George. Shooting an Elephant and Other Esseys. 3. vyd. London : Penguin Books, 2003. 368 s. ISBN 0-141-18739-5.

OTTO, Walter F. Mýtus a slovo. In REZEK, P. Mýtus, epos a logos. 1. vyd. Praha : Oikoymenh , 1991, s. 17–18. ISBN 80-85241-07-2.

PATOČKA, Jan. Vznik filosofie. In REZEK, P. Mýtus, epos a logos. 1. vyd. Praha : Oikoymenh , 1991, s. 109–110. ISBN 80-85241-07-2.

POPPER, Karl R. Otevřená společnost a její nepřátelé II. Vlna proroctví: Hegel, Marx a co následovalo. Vyd. 1. Praha : Oikoymenh, 1994. 390 s. ISBN 978-80-7298-261-5.

POPPER, Karl R. Hľadanie lepšieho světa : prednášky a state. Bratislava : Archa, 1995. 158 s. ISBN 80-7115-113-0.

POPPER, Karl R. Logika vědeckého bádání. 1. vyd. Praha : Oikoymenh, 1997. 618 s. ISBN 80-86005-45-3.

POPPER, Karl R. Conjencuters and Refutations : The Growth of Scientific Knowledge. 8. vyd. London : Routledge, 2002. ISBN 0-415-28593-3.

RIDLEY, Matt. Červená královna : Sexualita a vývoj lidské přirozenosti. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 1999. 320 s. ISBN 80-7367-135-2.

RIDLEY, Matt. Genom : Životopis lidského druhu v třiadvaceti kapitolách. 1. vyd. Praha : Portál, 2001. 285 s. ISBN 80-7178-507-5.

RIDLEY, Matt. Původ ctnosti : O evolučních základech a zákonitostech nesobeckého jednání člověka. 1. vyd. Praha : Portál, 2000. 295 s. ISBN 80-7178-351-X.

SCHILPP, Paul A. (ed.) The Philosophy of Karl Popper : Vol. I. & II. 1. vyd. La Salle : The Open Court Publishing, 1974. 1323 s. ISBN 0-87548-141-8.

SISAKJAN, Nikolaj. M. Idealistická podstata biochemických koncepcí mendelismu-morganismu. In MITIN, Michailov. B. (ed.) Proti reakčnímu Mendelismu-Morganismu – sborník statí Akademie věd SSSR. 1. vyd. Praha : Přírodovědecké vydavatelství, 1951, s. 138–162.

SPAEMANN, Robert ; LÖW, Reinhard. Účelnost jako filosofický problém : Dějiny a znovuobjevení teleologického myšlení. 1. vyd. Praha : Oikoymenh, 2004. 333 s. ISBN 80-7298-111-0.

ŠAFAŘÍK, Josef. Člověk ve věku stroje. Brno : Atlantis, 1991. 35 s. ISBN 80-204-0424-4.

TICHÝ, Pavel. O čem mluvíme : vybrané stati k logice a sémantice. 1. vyd. Praha : Filosofia, 1996. 161 s. ISBN 80-7007-087-0.

VYŠINSKIJ, Andrej. J. Otázky teorie státu a práva. 1. vyd. Praha : Orbis, 1951. 471 s.

WEBER, Max. Metodologie, sociologie a politika. 1. vyd. Praha : Oikoymenh, 1998. 356 s. ISBN 80-86005-48-8.

WILSON, Edward O. O lidské přirozenosti : Máme svobodnou vůli, nebo je naše chování řízeno genetickým kódem? 1. vyd. Praha : Lidové noviny, 1993. 247 s. ISBN 80-7106-076-3.

WILSON, Edward. O. Konscilience : jednota vědění : O nezbytnosti sjednocení přírodních a humanitních věd. 1. vyd. Praha : Lidové noviny, 1999. 379 s. ISBN 80-7106-321-5.

WITTGENSTEIN, Ludwig. Tractatus Logico-Philosophicus. 1. vyd. Praha : Oikoymenh, 1993. 229 s. ISBN 80-85241-30-7.

ZIS, Alexej J. O komunistické morálce. Praha : Orbis, 1950.

ZRZAVÝ, Jan. Doslov aneb – O králících a lidech. In DAWKINS, R. Sobecký gen. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2003, s. 314–318. ISBN 80-204-0730-8.

ZRZAVÝ, Jan. Proč se lidé zabíjejí : Homicida a genocida. 1. vyd. Praha : Triton, 2004. 129 s. ISBN 80-7254-518-3.

ZRZAVÝ, Jan. Homicida a genocida : Pokus o vysvětlení 2 : Historie a sociobiologie. Vesmír, 2002, č. 5, s. 269. ISSN 1214-4029.

ZRZAVÝ, Jan ; STORCH, David ; MIHULKA, Stanislav. Jak se dělá evoluce : Od sobeckého genu k rozmanitosti života. 1. vyd. Praha : Paseka, 2004. 289 s. ISBN 80-7185-578-2.