Diagnóza F 64.0: Transsexualita optikou sexuologie

Jana Dvořáčková

Abstrakt

Předkládaný text představuje analýzu diskurzů, jejichž prostřednictvím je v sexuologii jakožto vědní disciplíně, a to především v českých sexuologických kruzích, konceptualizována transsexualita. Pomocí rozboru vybraných dokumentů se pokouší mapovat základní mezníky vývoje sexuologického náhledu na etiologii transsexuality a identifikovat genderové předpoklady, o než sexuologie svoje koncepce etiologie transsexuality opírala a opírá. Druhá část textu se zaměřuje na to, jakým způsobem se sexuologické předpoklady o genderu a sexualitě, na nichž je vystavěna současná etiologická koncepce transsexuality, promítají do pravidel standardizovaného diagnostického postupu, do jeho jednotlivých kroků a do kritérií, jež jsou pro potvrzení či vyvrácení diagnózy transsexuality určující. Na sexuologické diskurzy transsexuality je zde nahlíženo z poststrukturalistické perspektivy akcentující formativní aspekty sociálních diskurzů, a to zejména právě diskurzů vědy.

Klíčová slova

genderové normy; normy sexuality; sexuologie; transsexualita

Plný Text: