Otcovství u porodu: Re-konstrukce genderových vztahů v rodině

Iva Šmídová

Abstrakt

Text analyzuje současné české otcovství na empirickém podkladu rozhovorů s páry, jimž se narodilo první dítě. Interpretace se soustředila na událost porodu, na níž dokumentuje genderové aspekty fáze přechodu k rodičovství a mechanismy re/produkce genderových vztahů. Teoretická východiska analýzy jsou rámována sociologickými genderovými studii, genderovou analýzou společnosti, její reprodukcí a změnami. Výzkum na pozadí odráží i současné debaty na politické scéně, jež se týkají “slaďování práce a rodiny”, “rovných příležitostí v rodině” a “podpory aktivního otcovství”. Výsledky nedávno dokončené empirické studie relevantní pro analytická uchopení jako budoucích rodičovství tak prvních okamžiků této etapy života nabízí autorka k diskusi a kritické reflexi.

Klíčová slova

dělba práce; otcovství; gender; rodičovství; reprodukce genderované struktury společnosti v rodině; proměny otcovství

Plný Text: