Dopad procesu europeizace na vzdělávání a vzdělávací politiku České republiky

Leona Šteigrová

Abstrakt

Článek se zabývá otázkami procesu europeizace a jeho dopadu na vzdělávací politiku v ČR. Na počátku se čtenář seznámí s teoretickým kontextem procesu europeizace – zejména z hlediska jeho definice jako procesu vytváření institucí a interakcí mezi národní (případně regionální a lokální) a evropskou úrovní. Posléze je pozornost věnována hlavním aspektům vzdělávací politiky na národní úrovni a rozvoji této politiky v kontextu evropské spolupráce. Hlavní část studie je zaměřena na vývoj a dopad dvou procesů – Boloňského procesu a vlivu Evropské unie a jejích struktur na odpovědné instituce a vzdělávací politiku v ČR. Ačkoli je z hlediska Evropské unie vzdělávací politika plně v kompetenci národních států, dopad evropské integrace je zde významný.

Klíčová slova

vzdělávání; vzdělávací politika; evropská spolupráce; europeizace; Lisabonská strategie

Plný Text: