Reformy sociálně-ekonomických modelů v zemích EU: Teoretické přístupy

Vladimír Benáček

Abstrakt

Rozsáhlé reformy v zemích EU jsou reakcí na nové trendy objevující se ve světě po pádu komunismu, s nimiž je minulý vývoj "státu blahobytu" v západní Evropě často v konfliktu. Těmi trendy jsou: globalizace ekonomiky, politiky a kultury, koexistence transnacionální oligopolizace korporátního sektoru bezprecedentní vlnou fúzí a akvizicí se současnou revitalizací významu malých a středních podniků lokálního významu, divergence mezi postavením mezinárodně obchodovaných a neobchodovaných statků v národní ekonomice, rostoucí napětí mezi zastánci sociálně-politického internacionalismu a zastánci nacionalismu a lokálního izolacionismu, rostoucí váha občanské společnosti ve vztahu ke státu, změny v náhledech na správu veřejných statků, nutnost revize jak struktury, tak způsobu řízení veřejných financí. Odlišnosti ve výchozích stavech společností v EU a široká škála alternativ při volbě sociálně-ekonomických cílů reforem způsobují, že reformy nemohou mít uniformní charakter a ladění jejich detailů je konfrontováno se střety v zájmech různých aktérů.

Klíčová slova

anti-globalizace; modely reforem; veřejné statky; sociální vládnutí; obchodované versus neobchodované statky

Plný Text: