Mezigenerační proměny sociálních identit obyvatel Hlučínska

Marcel Mečiar

Abstrakt

Pohraniční historický mikroregion Hlučínsko se ve 20. století stal předmětem politických sporů mezi Československem a Německem, což výrazně ovlivnilo zejména meziválečnou generaci Hlučíňanů a mělo dopady na následující dvě generace. Příspěvek je zaměřen na proměny ve formování sociálních identit mezi třemi generacemi hlučínských autochtonů za využití perspektivy historické generace. Klíčovým prvkem se tak stává životní zkušenost a její ukotvení v historické paměti. Zdrojem dat pro studii jsou biograficko-narativní rozhovory, psané autobiografie i reflexe v dílech regionálních autorů. Proměna je zachycena pomocí zkoumání mezigeneračních vazeb mezi jednotlivými příslušníky několika hlučínských rodin, neboť v tomto prostoru lze dobře pozorovat předávání, vyjednávání a reflexi zkušeností. A právě z komunikace mezi starší věkovou generací a generacemi mladšími a pod vlivem dějinných zvratů dochází k sebeuvědomění, jež může vést k formování historické generace.

Klíčová slova

generace; Hlučínsko; mezigenerační změna; sociální identita

Plný Text: