Klientský systém a ukrajinská pracovní migrace do České republiky

Michal Nekorjak

Abstrakt

Pracovní migrace z Ukrajiny do České republiky probíhá již patnáct let. Během tohoto období si Ukrajinci vypracovali několik strategií, které jim umožňují přístup na český pracovní trh. Jednou z těchto strategií je participace na organizovaném systému zvaném "klientelismus", která mezi ostatními zaujímá dominantní úlohu. Klientelistický systém lze v termínech moci a výdělku rozdělit do tří stádií. Na vrcholu pomyslné pyramidy stojí skupiny organizovaného zločinu, na spodku ukrajinští dělníci. Mezi nimi se nachází třetí skupina: takzvaní klienti. Jejich hlavní aktivita spočívá ve zprostředkování. Převádějí peníze mezi mafií a imigranty, fungují jako zprostředkovatelé mezi nabídkou a poptávkou po pracovní síle na trhu práce a v neposlední řadě zajišťují kontakt mezi imigranty a českými i ukrajinskými úřady. Záměrem tohoto textu je daný klientelistický systém popsat, vyložit jeho funkce a důvody, proč existuje právě v této podobě.

Klíčová slova

nelegální migrace; zaměstnávání cizinců; pracovní migrace; imigranti; Ukrajinci

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Castles, S., Davidson, A. 2000. Citizenship and Migration: Globalization and the Politics of Belonging. London: MacMillan Press.

Castles, S., Miller, M.J. 1998. The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World. New York: The Guilford Press.

Cizinci v České republice. 2005. Praha: Český statistický úřad.

Černík, J.; Hulíková, T.; Vintr, V.; Krištof, R. 2005. Pilotní výzkum v prostředí obchodu s lidmi na území České republiky. Praha: Mezinárodní organizace pro migraci.

Červinka, S. 1991. „Doslov.“ In M. Puzo Kmotr. Praha: Svoboda.

Drbohlav, D.; Janská, M.; Šelepová, P. 2001. „Ukrajinská komunita v České republice.“ In T. Šišková (ed.) Menšiny a migranti v České republice: My a oni v multikulturní společnosti 21. století. Praha: Portál, s. 89–98.

Horáková, M.; Čerňanská, D. 2001. Zaměstnávání cizinců v České republice: II. část. Závěrečná zpráva z empirického šetření. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí.

Horáková, M.; Polívka, M.; Čerňanská, D.; Rudolf, V. 2001. Nelegální zaměstnávání cizinců jako překážka v jejich integraci na trhu práce. Část II. Výsledky empirického šetření na úřadech práce v České republice. Praha:Výzkumný ústav práce a sociálních věcí.

Keller, J. 1997. Úvod do sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství.

Keller, J. 2001. Politika s ručením omezením: Proměny moci na prahu 21. století. Praha: ELK.

Keller, J. 2004. Dějiny klasické sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství.

Keller, J. 2005. Soumrak sociálního státu. Praha: Sociologické nakladatelství.

Leschtina, J. 2005. „O zapadlých očích nevolníků z Ukrajiny.“ Víkend: magazín Hospodářských novin, 18. 11.

Markovskaya, A; Pridemore, A.; Nakajima, C. 2003. „Laws Without Teeth: An Overview of the Problems Associated with Corruption in Ukraine.“ Crime, Law and Social Change, 39/2: 193–213. https://doi.org/10.1023/A:1022446619577

Massey, D. S.; Goldring, L.; Durand, J. 1994. „Continuities in Transnational Migration: An Analysis of Nineteen Mexican Communities.“ American Journal of Sociology, 99/6: 1492–1533. https://doi.org/10.1086/230452

McFaul, M. 1995. „State Power, Institutional Power, and Politics of Privatization in Russia.“ World Politics, 47/2: 210–243. https://doi.org/10.1017/S0043887100016087

Morris, L. 2002. Managing Migration: Civic Stratifi cation and Migrants Rights. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203447499

Národní strategie boje proti obchodování s lidmi (pro období 2005–2007). 2005. Praha: Ministerstvo vnitra.

Nekorjak, Michal. 2005. „Pracovní migrace Ukrajinců do České republiky.“ In L. Hučko (ed.) Duchovní a kulturně společenská podpora integrace národnostních menšin. Praha: Apoštolský exarchát Řeckokatolické církve v České republice, s. 21–36.

Piore, M. J. 1979. Birds of Passage. Migrant Labour in Industrial Societies. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511572210

Radaev, V. 2000. „The Role of Violence in Russian Business Relations.“ Russian Social Science Review, 41/5: 39–66. https://doi.org/10.2753/RSS1061-1428410539

Sirovátka, T. 1997. Marginalizace na pracovním trhu: příčiny diskvalifi kace a selhávání pracovní síly. Brno: Masarykova univerzita.

Výzkum obchodu s lidmi především za účelem nucené práce. 2005. Havířov: Intermundia.

Zilynskyj B.; Kočík, R. 2001. „Ukrajinci v ČR.“ In T. Šišková (ed.) Menšiny a migranti v České republice: My a oni v multikulturní společnosti 21. století. Praha: Portál, s. 81–88.

Zilynskyj, B. 1995. Ukrajinci v Čechách a na Moravě (1894) 1917 – (1945) 1994. Praha: X-Egem.

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2003. 2004. Praha: Úřad vlády ČR: Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny.

Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2002. 2002. Praha: Ministerstvo vnitra.

Internetové zdroje

Černík, J. 2005. Klientský systém jako quasi-feudalismus v Česku. Migraceonline [cit. 14. 1. 2005]. Dostupný z: <http://www.migraceonline.cz/studie_f.shtml?x=218348>

Datové údaje – ekonomická aktivita. 2006. Cizinci v České republice [cit. 14. 4. 2006]. Dostupný z: <http://www.czso.cz/ciz/cizinci.nsf/i/datove_udaje_ekonomicka_aktivita>

Keryk, M. 2004. „Labour Migrant: Our Savior or Betrayer? Ukrainian Discussions Concerning Labour Migration.“ Migraceonline [cit. 31. 10. 2004]. Dostupný z: <http://www.migraceonline.cz/clanky_f.shtml?x=203474>

Leontiyeva, Y. 2005. „Ukrajinci v ČR.“ Socioweb [cit. 20. 12. 2005]. Dostupný z: <http://www.socioweb.cz/index.php3?disp=aktuality>

Náš vztah k jiným národům a národnostem. 2005. Centrum pro výzkum veřejného mínění [cit. 25. 3. 2005]. Dostupný z: <http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100459s_ov50325.pdf>

Potírání obchodu s lidmi v ČR a možnosti optimalizace bezpečnostní politiky státu (tisková zpráva a analýza). 2006. Ministerstvo vnitra ČR [cit. 23. 5. 2006]. Dostupný z: <http://www.mvcr.cz/zpravy/2006/obchod_lidi.html>

Zásady koncepce integrace cizinců na území ČR. 1999. Dostupný z: <http://racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_test.nsf/usneseni/usneseni_test.nsf/7A47E9A11A42744CC12567EE004C6D1D?opendocument>

https://doi.org/10.5817/SOC2006-1-89


Crossref Cited-by (2)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Illegal Economic and Transit Migration in the Czech Republic: A Study of Individual Migrants' Behaviour
Dušan Drbohlav, Eva Janská
Europe-Asia Studies  ročník: 61,  číslo: 1,  první strana: 141,  rok: 2009  
https://doi.org/10.1080/09668130802533025

2. UKRAINIAN MIDDLEMAN SYSTEM OF LABOUR ORGANISATION IN THE CZECH REPUBLIC
DITA ČERMÁKOVÁ, MICHAL NEKORJAK
Tijdschrift voor economische en sociale geografie  ročník: 100,  číslo: 1,  první strana: 33,  rok: 2009  
https://doi.org/10.1111/j.1467-9663.2009.00505.x