Analýza procesu profesionalizace v občanském sektoru očima jeho aktérů

Magdalena Šťovíčková Jantulová

Abstrakt

Tato stať se věnuje profesionalizaci občanského sektoru v ČR a jejímu vlivu na změnu probíhající v kultuře a organizační struktuře neziskových organizací. Konkrétně se jedná o změnu rolí dobrovolníků a celkové uspořádání mocenských vztahů po příchodu nových aktérů – profesionálů – do těchto organizací. Dále je, s využitím integrace organizační teorie a studia dobrovolnictví, potažmo profesionalizace v neziskovém sektoru, věnována pozornost možným změnám, ke kterým dochází v důsledku profesionalizace v oblasti cílů a strategií neziskových organizací: komplexitě, formalizaci a specializaci. K popisu a pochopení procesu profesionalizace a některých z jeho konsekvencí je využito případové studie jedné české ekologické neziskové organizace. Záměrem je doplnit teoretické diskuse o empirická zjištění, jež mohou přinést odpovědi na otázku, „co se děje v neziskovém sektoru“, a to formou rekonstrukce významů, kterými se aktéři dané neziskové organizace řídí a na základě nichž konstruují své jednání.

Klíčová slova

občanský sektor; organizační změna; profesionalizace; mocenská struktura; dobrovolníci

Plný Text: