Koncept občanské společnosti, lobbování a veřejný zájem. Příčiny, podoby a důsledky demokratického deficitu v České republice

Karel B. Müller

Abstrakt

Tato studie představuje fenomén lobbyingu v kontextu koherentní obecné teorie občanské společnosti a analyzuje příčiny a důsledky problematického přijímání lobbyingu společností v České republice. Úvodem je představeno jádro teorie občanské společnosti. Jde o pokus o komplementární přístup k normativní teorii občanské společnosti. Ve druhé části je uveden fenomén lobbyingu a jeho hlavní formy a funkce v liberální politice. Třetí část je historickou analýzou příčin problematického přijímání lobbyingu v ČR. To je podmíněno specifickým charakterem politické kultury, jenž spočívá především v přetrvávajícím centralisticko-byrokratickém pojetí veřejného zájmu a politiky, jež se liší od liberálního pojetí. V této souvislosti hovoříme o tzv. deficitním pojetí politiky či o demokratickém deficitu. Ve čtvrté části se snažíme porozumět některým důsledkům a rezonancím defi citního pojetí politiky a konečně v páté části se pokoušíme na pozadí navržené teorie občanské společnosti poukázat na dílčí opatření podporující rozvoj občanské společnosti v ČR, jež se snaží redukovat negativní důsledky deficitního pojetí politiky a předcházet z něj vyplývajícím nebezpečím skrytého lobbyingu, klientelismu a korupce. V závěrečném shrnutí provádíme stručné srovnání se zahraniční praxí.

Klíčová slova

korupce; (česká) občanská společnost; (česká) politická kultura; demokratická transformace; lobbying; postkomunismus; veřejný zájem

Plný Text: