Koncept občanské společnosti, lobbování a veřejný zájem. Příčiny, podoby a důsledky demokratického deficitu v České republice

Karel B. Müller

Abstrakt

Tato studie představuje fenomén lobbyingu v kontextu koherentní obecné teorie občanské společnosti a analyzuje příčiny a důsledky problematického přijímání lobbyingu společností v České republice. Úvodem je představeno jádro teorie občanské společnosti. Jde o pokus o komplementární přístup k normativní teorii občanské společnosti. Ve druhé části je uveden fenomén lobbyingu a jeho hlavní formy a funkce v liberální politice. Třetí část je historickou analýzou příčin problematického přijímání lobbyingu v ČR. To je podmíněno specifickým charakterem politické kultury, jenž spočívá především v přetrvávajícím centralisticko-byrokratickém pojetí veřejného zájmu a politiky, jež se liší od liberálního pojetí. V této souvislosti hovoříme o tzv. deficitním pojetí politiky či o demokratickém deficitu. Ve čtvrté části se snažíme porozumět některým důsledkům a rezonancím defi citního pojetí politiky a konečně v páté části se pokoušíme na pozadí navržené teorie občanské společnosti poukázat na dílčí opatření podporující rozvoj občanské společnosti v ČR, jež se snaží redukovat negativní důsledky deficitního pojetí politiky a předcházet z něj vyplývajícím nebezpečím skrytého lobbyingu, klientelismu a korupce. V závěrečném shrnutí provádíme stručné srovnání se zahraniční praxí.

Klíčová slova

korupce; (česká) občanská společnost; (česká) politická kultura; demokratická transformace; lobbying; postkomunismus; veřejný zájem

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Aron, R. 1993. Demokracie a totalitarismus. Brno: Atlantis.

Bělohradský, V. 1992. Kapitalismus a občanské ctnosti. Praha: Československý spisovatel.

Bibó, I. 1997. Bída malých národů východní Evropy. Brno: Doplněk.

Borecký, J., Prudký, L. 2002. „Místní samospráva v názorech českých občanů“. In P. Swianiewicz, L. Prudký, J. Borecký Demokracie na místní úrovni ve střední a východní Evropě: jak občané vnímají reformy místní samosprávy. Praha: Point, s. 27–80.

Bratinka, P. 2004. „Stav lobbování v České republice“. In IPEC Lobbyismus a korupce, s. 77–80.

Cohen, J., Arato, A. 1999. Civil Society and Political Theory. Cambridge: MIT Press.

Bryant, C. 1993. „Social Self-determinations, Civility and Sociology: a Comment on Kumar’s ,Civil‘ Society“. In British Journal of Sociology, 44 (3): 397–401. https://doi.org/10.2307/591809

Cohen, J. 1999. „American Civil Society Talk“. In R. Fullinwider (ed.) Civil Society, Democracy and Civil Renewal. Lanham/New York: Rowman & Littlefi eld Publishers, Inc., s. 31–54.

Frič, P. 2003. „Modernizační strategie obyvatelstva“. In P. Frič a kol. Češi na cestě za svojí budoucností. Praha: G plus G, s. 26–87.

Giddens, A. 1998. Důsledky modernity. Praha: Slon.

Graziano, L. 2001. Lobbying, Pluralism and Democracy. New York: Palgrave.

Havelka, M. 1998. „ ,Nepolitická politika‘: kontexty a tradice“. Sociologický časopis 1998, 34 (4): 455–466.

Hayek, F. A. Von 1991. Právo, zákonodárství a svoboda. Fata morgána sociální spravedlnosti (2. díl). Praha: Academia.

Kalous, J. 2003. „Důvěra ve společnosti“. In Frič., P. a kol. Češi na cestě za svojí budoucností. Praha: G plus G, s. 152–175.

Keane, J. 1988. Civil Society and the State. New York: Verso.

Klíma, M. 2005. „Média a politika. Jak to média s námi zkomunikovala aneb o fandovství, manipulaci a pokrytectví“. Právo 28. 4. 2005.

Kořalka, J. 1996. Češi v habsburské říši a v Evropě 1815–1914. Praha: Argo.

Loewenstein, B. 1995. Projekt moderny. O duchu občanské společnosti a civilizace. Praha: Oikoymenh.

Masaryk, T. G. 1925. Světová revoluce. Praha.

Možný, I. 1999. Proč tak snadno. Praha: Slon.

Müller, K. 2002. Češi a občanská společnost. Pojem, problémy, východiska. Praha: Triton.

Müller, K. 2003. „Koncept občanské společnosti: pokus o komplementární přístup. Tocquevillovské dědictví a giddensovská perspektiva“. Sociologický časopis, 39 (5): 607–624.

IPEC 2004. Lobbyismus versus korupce. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku.

Popper, K. 1998. Život je řešení problémů. O poznání, dějinách a politice. Praha: Mladá fornta.

Putnam, R. 2000. Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon & Schuster. https://doi.org/10.1145/358916.361990

Rádl, E. 1993. Válka Čechů s Němci. Praha: Melantrich.

Rychetník, L. 2004. „Regulace lobbování ve Velké Británii“. In IPEC, Lobbyismus a korupce, s. 13–23.

Sartori, G. 1993. Teória demokracie. Bratislava: Archa.

Sedlák, J., Šmejkal, J. Lobbying v České republice. Analýza teorie lobbyingu a případová studie při rozhodování o územním plánu hl. m. Prahy. ISS FSV UK. Dostupné z: http://pes.fsv.cuni.cy/projekt lobby.html

Schlesinger, P., Kevin, D. 2000. „Can the European Union Become a Sphere of Publics?“ In E. O. Eriksen, J. E. Fossum (eds.) Democracy in the European Union. Integration through Deliberation? London, New York: Routledge, s. 206–229.

Smith, P. 1998. „Barbarism and Civility in the Discourse of Fascism, Communism, and Democracy: Variations on a Sets of Themes“. In J. Alexander (ed.) Real Civil Societies. London: Sage, s. 115–137.

Swianiewicz, P. 2002. „Mezi aktivním uznáním, pasivním souhlasem a podezřívavým odstupem“. In P. Swianiewicz, L. Prudký, J. Borecký Demokracie na místní úrovni ve střední a východní Evropě: jak občané vnímají reformy místní samosprávy. Praha: Point, s. 7–25.

Sztompka, P. 1998. „Mistrusting Civility: Predicament of a Post-Communist Society“. In J. Alexander (ed.) Real Civil Societies. London: Sage, s. 191–210.

Šamalík, F. 1995. Občanská společnost v moderním státě. Brno: Doplněk.

Tester, K. 1992. Civil Society. London: Routledge.

Urban, O. 1978. Kapitalismus a česká společnost. Praha: Svoboda.

Urban, O. 1995. „Český liberalismus v 19. století“. In M. Znoj (ed.) Český liberalismus. Praha: Torst, s. 15–27.

Wilson, J. 1995. Jak se vládne v USA? Praha: Victoria Publishing.

Internetové zdroje:

http://pes.fsv.cuni.cy/projekt lobby.html

http://www.bezkorupce.cz

http://www.nros.cz

http://www.transparency.cz

http://www. transparency.de

https://doi.org/10.5817/SOC2005-1-111