Proces a důsledky vymísťování občanů ze sféry institucionalizovaného občanství v důsledku normativního tlaku expertní kultury

Magdalena Jantulová

Abstrakt

Rostoucí společenský význam vědy a vědeckého poznání v moderní společnosti přispívá k nárůstu vlivu lidí, kteří produkují toto poznání - expertů. Experti se stávají jednou z hlavních normativních autorit. Expertní normy a standardy - jimi určované, kontrolované a legitimizované - ovlivňují jednání expertů i dalších aktérů. Tento článek zkoumá vliv expertní kultury na sféru občanského sektoru, který reprezentuje aktivní občany v České republice po roce 1989. Vstup expertů vede k transformaci typu občanských aktérů, jejich rolí, typu aktivit a také hodnot a pravidel. Dobrovolníci s nedostatečnými vědeckými znalostmi jsou vymisťováni do servisních a pasivních rolí a mocenské pozice naopak zabírají experti. To vede ke ztrátě důvěry dobrovolníků ve své kompetence a snížení jejich potenciálu pro občanskou angažovanost.

Klíčová slova

občanská kultura; vymístění; expertní kultura; nevládní organizace; občanská angažovanost

Plný Text: