Postavení České republiky v institucionální struktuře Evropské unie

Petr Fiala, Markéta Pitrová

Abstrakt

Text se snaží identifikovat předpokládanou pozici České republiky jako budoucího členského státu Evropské unie od Amsterdamské smlouvy po Evropskou ústavu. Studie analyzuje specifika institucionálního trojúhelníku EU a sleduje jeho kvalitativní a kvantitativní změny. Hodnotí odhadovanou českou pozici po mezivládních konferencích z let 1996 a 2000, včetně ústavní situace v ČR po implementaci přístupové smlouvy a diskusi o návrhu ústavy EU. Speciální pozornost věnuje české pozici v EU s ohledem na Smlouvu z Nice ve srovnání s Ústavou EU. V závěru podává obecný přehled českého postavení v Radě Evropské unie za účelem demonstrace proměny schopností české delegace během procesu rozšiřování.

Plný Text: