Postavení České republiky v institucionální struktuře Evropské unie

Petr Fiala, Markéta Pitrová

Abstrakt

Text se snaží identifikovat předpokládanou pozici České republiky jako budoucího členského státu Evropské unie od Amsterdamské smlouvy po Evropskou ústavu. Studie analyzuje specifika institucionálního trojúhelníku EU a sleduje jeho kvalitativní a kvantitativní změny. Hodnotí odhadovanou českou pozici po mezivládních konferencích z let 1996 a 2000, včetně ústavní situace v ČR po implementaci přístupové smlouvy a diskusi o návrhu ústavy EU. Speciální pozornost věnuje české pozici v EU s ohledem na Smlouvu z Nice ve srovnání s Ústavou EU. V závěru podává obecný přehled českého postavení v Radě Evropské unie za účelem demonstrace proměny schopností české delegace během procesu rozšiřování.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Amsterodamská smlouva. 1999. Praha: Ústav mezinárodních vztahů.

Bonde, J.–P. 2001. The treaty of Nice - explained. Vindrose.

Deklarace o budoucnosti EU přijatá na zasedání Evropské rady konané ve dnech 14.–15. prosince 2001. 2002. Dokumenty Evropské unie. Příloha Mezinárodní politiky 2/2002.

Fiala, P., Pitrová, M. 2003. „Dokončování příprav na východní rozšíření EU“. In P. Fiala, M. Pitrová. (eds.) Rozšiřování ES/EU. Brno: Masarykova univerzita, s. 225–236.

Fiala, P., Pitrová, M. 2003. Evropská unie. Brno: CDK.

Institucionální dopady rozšíření. 1999. [HTML dokument] dostupný z: http://www.europa.eu.int/igc2000/repoct99_en.htm

Mazey, S., Richardson, J. 1994. „The Commission and the lobby“. In G. Edwards, D. Spence (ed.) The European Commission. London: Cartemill, s. 169–201.

Norman, P. 2003. The accidental constitution. Brussels: Eurocommet.

Pitrová, M. 2003. „Evropská ústava: institucionální návrhy a jejich důsledky“. Politologický časopis 4: 315–337.

Pitrová, M. 2002. Institucionální struktura Evropské unie. Vliv integračních paradigmat na výstavbu institucí. Brno: Nauma.

Postupová zpráva předsedy reflexní skupiny pro mezivládní konferenci. 1996. Dokumenty Evropské unie. Příloha Mezinárodní politiky 10, 11, 12/1995.

Prodi, R. 2003. [HTML dokument] dostupný z: http://www.europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.getfile=gf&doc=SPEECH/03/607|0|RAPID&lg=EN&type=PDF

Přizpůsobení institucí ve prospěch úspěšného rozšíření. 1999. [HTML dokument] dostupný z: http://europa.eu.int/comm/archives/igc2000/offdoc/index_en.htm#contributions

Sherrington, P. 2000. The Council of Ministers. London: Pinter.

Smlouva o Evropské unii. Smlouva o založení Evropského společenství 1994. Praha: Victoria Publishing.

Treaty of Nice. Official Journal of the European Communities, 2001. C 80, Volume 44, 10 March 2001. [HTML dokument] dostupný z: http://europa.eu.int/eur-lex/en/treaties/dat/nice_treaty_en.pdf

Ústava EU. Návrh smlouvy zakládající ústavu pro Evropu. Draft Treaty establishing the Constitution for Europe. [HTML dokument] dostupný z: http://europa.eu.int/futurum/constitution/index_en.htm

Wessels, W. 1998. „Flexibility, differentiation and closer cooperation“. In M. Westlake (ed.) The European Union beyond Amsterdam. London: Routledge, s. 76–98.

Zpráva Evropské komisi o fungování Smlouvy o Evropské unii. 1995. Dokumenty Evropské unie. Příloha Mezinárodní politiky 7/1995.

https://doi.org/10.5817/SOC2004-1-75