Dopady pandemie na sólo rodiče a jejich potřebu neformální pomoci

Roč.19,č.2(2022)
Rodičovství: plány, formy a zkušenosti

Abstrakt

The Covid-19 pandemic has affected the work, personal, and family lives of all Czechs. In this regard, single parents are one of the most vulnerable groups. They are very frequent recipients of external support, provided by the state or by grandparents. Government restrictions, accompanied by, among other things, reduced availability of institutional childcare services, have significantly increased parents’ demand for informal childcare. However, grandparents have not been able to fully satisfy this demand. Within the proposed typology, the so-called risk group of single parents who did not receive the required childcare support concerning school preparation or free time, as well financial or material help, was identified. The size of this group grew during the pandemic. According to regression analysis, parents of preschool and younger school children, working in precarious forms of work, in a low-income situation, and/or in rental housing, were at higher risk of falling into the group of single parents who need informal support


Klíčová slova:
single parent, Covid-19 pandemic, informal support, childcare, financial support
Reference

BERGMANN, Michael a Melanie WAGNER. 2021. „The Impact of COVID-19 on Informal Caregiving and Care Receiving Across Europe During the First Phase of the Pandemic.“ Frontiers in Public Health June 2021(9): 1–17. Cit. 11. října 2021 (https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.673874).

BERNARDI, Laura, Dimitri MORTELMANS a Ornella LARENZA. 2018. „Changing Lone Parents, Changing Life Courses.“ Pp. 1–28 in Laura BERNARDI a Dimitri MORTELMANS (eds). Lone Parenthood in the Life Course. Life Course Research and Social Policies 8. Springer International Publishing. DOI: 10.1007/978-3-319-63295-7_8

BRADY, Michelle. 2018. „The Role of Informal Childcare in Mothers’ Experiences of Care and Employment: A Qualitative Lifecourse Analysis.“ Pp. 237–255 in Laura BERNARDI a Dimitri MORTELMANS (eds). Lone Parenthood in the Life Course. Life Course Research and Social Policies 8. Springer International Publishing. DOI: 10.1007/978-3-319-63295-7_11

COOK, Kay E. 2012. „Social Support in Single Parents’ Transition from Welfare to Work: Analysis of Qualitative Findings.“ International Journal of Social Welfare 21(4): 338–350.

CVVM. 2021. „COVID 19, finanční situace domácností a distanční výuka. Naše společnost – speciál – duben 2021.“ Tisková zpráva, 6. května. Cit. 13. října 2021 (https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/5377-covid-19-financni-situace-domacnosti-a-distancni-vyuka-nase-spolecnost-special-duben-2021).

ČBA. 2020. „Finanční dopady koronaviru na české domácnosti.“ Tisková konference, 13. srpna. Cit. 14. října 2021 (https://cbaonline.cz/upload/1170-financni-dopady-koronaviru-na-ceske-domacnosti-cba.pptx).

ČSÚ. 2020. Zaostřeno na ženy a muže – 2020. Cit. 5. října 2021 (https://www.czso.cz/csu/czso/zaostreno-na-zeny-a-muze-2020).

DUDOVÁ, Radka. 2020a. Analýza postavení sólo matek na pracovním trhu podle šetření EU‑SILC 2018. Cit. 5. října 2021 (https://aperio.cz/wp-content/uploads/2020/11/Analyza_solo_matky_na_pracovnim_trhu_201124.pdf).

DUDOVÁ, Radka. 2020b. Dopady opatření proti pandemii COVID-19 přijatých na jaře 2020 na sólo matky. Cit. 18. října 2021 (https://aperio.cz/wp-content/uploads/2020/11/Analyza_dopady_opatreni%CC%81_201124.pdf).

EUROFOUND. 2020. Living, Working and COVID-19. COVID-19 Series. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Cit. 13. října 2021 (https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef20059en.pdf).

GLASER, Karen, Debbie PRICE, Eloi RIBE, Giorgio di GESSA a Anthea TINKER. 2013. Grandparenting in Europe: Family Policy and Grandparents’ Role in Providing Childcare (summary). Cit. 13. října 2021 (https://www.researchgate.net/publication/259216724_Grandparenting_in_Europe_family_policy_and_grandparents%27_role_in_providing_childcare_summary).

HAŠKOVÁ, Hana, Alena KŘÍŽKOVÁ a Radka DUDOVÁ. 2015. Ekonomické náklady mateřství. Praha: Sociologický ústav AV ČR. Cit. 27. října 2021 (https://aa.ecn.cz/img_upload/8b47a03bf445e4c3031ce326c68558ae/sekundarni-analyza-zprava-final_format.pdf).

HILTON, Jeanne M. a Karen KOPERA-FRYE. 2007. „Differences in Resources Provided by Grandparents in Single and Married Parent Families.“ Journal of Divorce and Remarriage 47(1–2): 33–54.

HÖHNE, Sylva a Jana PALONCYOVÁ. 2019. Péče o děti po rozvodu či rozchodu. Praha: VÚPSV, v. v. i.

HÖHNE, Sylva a Jana PALONCYOVÁ. 2021. „Péče a výživa dětí po rozchodu rodičů podle výsledků opatrovnických řízení.“ Demografie 63(1): 3–21.

HÜBGEN, Sabine. 2018. „‚Only a Husband Away from Poverty‘? Lone Mothers’ Poverty Risks in a European Comparison.“ Pp. 167–189 in Laura BERNARDI a Dimitri MORTELMANS (eds). Lone Parenthood in the Life Course. Life Course Research and Social Policies 8. Springer International Publishing. DOI: 10.1007/978-3-319-63295-7_8.

JAPPENS, Maaike a Jan VAN BAVEL. 2012. „Regional Family Norms and Child Care by Grandparents in Europe“. Demographic Research 27(4): 85–114.

KRÖGER, Teppo a Minna ZECHNER. 2001. WP2 Care Arrangements in Single Parent Families. National Report: Finland. Cit. 8. října 2021 (https://www.researchgate.net/publication/238085014_WP2_Care_arrangements_in_single_parent_families_National_report_Finland).

KUCHAŘOVÁ, Věra, Jana BARVÍKOVÁ, Sylva HÖHNE, Olga NEŠPOROVÁ, Jana PALONCYOVÁ a Lucie VIDOVIĆOVÁ. 2020. Zpráva o rodině 2020. Praha: VÚPSV, v. v. i. Cit. 6. října 2021 (http://praha.vupsv.cz/fulltext/vz_477.pdf).

LABUSOVÁ, Eva. 2022. Mohou syndromem vyhoření trpět i rodiče? Cit. 20. dubna 2022 (http://www.evalabusova.cz/clanky/vyhoreni.php).

MENZEL, Andreas a Martina MIOTTO. 2020. Rozdílné ekonomické dopady krize covid-19 na muže a ženy v Česku. IDEA anti COVID-19. Cit. 12. října 2021 (https://idea.cerge-ei.cz/images/COVID/IDEA_Gender_dopady_covid-19_cerven_21.pdf).

MOILANEN, Sanna, Kaisa AUNOLA, Vanessa MAY, Eija SEVÓN a Marja-Leena LAAKSO. 2016. „Mothers’ Non-standard Working and Childcare-related Challenges: A Comparison between Lone and Coupled Mothers.“ International Journal of Sociology and Social Policy, 36(1/2): 36–52.

MPO. 2020. Ošetřovné pro OSVČ za období od března do července 2020. Cit. 20. dubna 2022 (https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/ministerstvo/aplikace-zakona-c-106-1999-sb/informace-zverejnovane-podle-paragrafu-5-odstavec-3-zakona/osetrovne-pro-osvc-za-obdobi-od-brezna-do-cervence-2020--257944/).

MPSV. 2020. ČSSZ vydala aktualizované údaje počtů neschopenek, karantén a dávek nemocenského pojištění k 31. prosinci. Cit. 20. dubna 2022 (https://www.mpsv.cz/documents/20142/1580387/Statistika_eN_karanteny_davky_31_12_2020.pdf).

MZ ČR. 2021. Denní přehled počtu osob s nově prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří. Cit. 11. října 2021 (https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19?utm_source=general&utm_medium=widget&utm_campaign=covid-19).

NIEUWENHUIS, Rense a Laurie C. MALDONADO. 2018. „The Triple Bind of Single‑parent Families: Resources, Employment and Policies.“ Pp. 1–28 in Rense NIEUWENHUIS a Laurie C. MALDONADO (eds). The Triple Bind of Single-parent Families. Bristol: Policy Press. DOI: 10.2307/j.ctt2204rvq.7

NIEUWENHUIS, Rense. 2020. The Situation of Single Parents in the EU. Cit. 15. září 2021 (https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659870/IPOL_STU(2020)659870_EN.pdf).

OECD Family Database. 2020. Maternal Employment by Partnership Status. Cit. 4. října 2021 (https://www.oecd.org/els/family/database.htm).

PALONCYOVÁ, Jana, Jana BARVÍKOVÁ, Sylva HÖHNE a Věra KUCHAŘOVÁ. 2019. Neúplné rodiny. Praha: VÚPSV, v. v. i.

PAQ RESEARCH. 2021a. Život během pandemie. Destabilizace práce. Cit. 12. října 2021 (https://zivotbehempandemie.cz/destabilizace-prace).

PAQ RESEARCH. 2021b. Život během pandemie. Home-office. Cit. 12. října 2021 (https://zivotbehempandemie.cz/home-office).

PAQ RESEARCH. 2021c. Život během pandemie. Obavy ze ztráty práce. Cit. 12. října 2021 (https://zivotbehempandemie.cz/obavy-prace).

PAQ RESEARCH. 2021d. Život během pandemie. Obavy z epidemie. Cit. 13. října 2021 (https://zivotbehempandemie.cz/obavy-epidemie).

PAQ RESEARCH. 2021e. Život během pandemie. Strategie domácností. Cit. 13. října 2021 (https://zivotbehempandemie.cz/strategie).

PROKOP, Daniel a Lucie MARKOVÁ. 2021. Distanční vzdělávání na jaře a podzim 2020: Pohled rodičů. Cit. 13. října 2021 (https://www.paqresearch.cz/post/distancni-vzdelavani-v-roce-2020-pohledem-rodicu).

PROKOP, Daniel, Lucie HRUBÁ a Michal KUNC. 2020. Ekonomické problémy domácností a distanční vzdělávání. Cit. 14. října 2021 (https://www.paqresearch.cz/post/zivot-behem-pandemie-ekonomicke-dopady-a-distancni-vzdelavani).

RIETH, Michele a Vera HAGEMANN. „The Impact of Telework and Closure of Educational and Childcare Facilities on Working People During COVID-19.“ Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie 65(4): 202–214.

SOURALOVÁ, Adéla. 2019. „Mother–grandmother Contracts: Local Care Loops and the Intergenerational Transfer of Childcare in the Czech Republic“. Journal of European Social Policy 29(5): 666–680.

STEM. 2021. Situace samoživitelů a samoživitelek v době koronavirové krize. Cit. 18. října 2021 (https://www.stem.cz/wp-content/uploads/2021/03/STEM_Samozivitele_fin-3.pdf).

Metriky

0

Crossref logo

0


220

Views

124

pdf views

4

mobi views

5

epub views