Utajované patenty

Tereza Novotná

Abstrakt

Tento článek zpracovává problematiku utajovaných patentů. Nejprve diskutuje samotnou existenci tohoto institutu s ohledem na princip veřejnosti. Následně analyzuje právní úpravu samotného institutu na mezinárodní, evropské i národní úrovni s důrazem na přesný popis řízení o jeho udělení a se snahou definovat i dopad utajování patentu na vlastnická práva k němu. Na závěr doplňuje analýzu krátkou komparací s právní úpravou v dalších státech, kde se zaměřuje zejména na rozdílné prvky v řízení.

Bibliografická citace

NOVOTNÁ, Tereza. Utajované patenty. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2018, č. 18, s. 141-188. [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/9070

Klíčová slova

Utajovaný patent, Patentové právo, Princip veřejnosti, Utajovaná informace, Zájmy České republiky, Omezení vlastnických práv

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Monografie

 1. FITZNER, Uwe et al. Beck'scher Online-Kommentar Patentrecht. 4. ed. München: C. H. Beck, 2017, 2221 s. ISBN 978-3-8006-3591-7.
 2. HORÁČEK, Roman a kol. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3. dopl. a přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2017, 381 s. ISBN 978-80-7400-655-5.
 3. CHLOUPEK, Vojtěch a kol. Patentový zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, 334 s. ISBN 978-80-7400-268-7.
 4. JAKL, Ladislav. Právní ochrana vynálezů a užitných vzorů: vypracování jejich popisů a nároků na ochranu. 1. vyd. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2010. 279 s. ISBN 978-80-86855-56-1.
 5. KNAP, Karel a kol. Práva k nehmotným statkům. 1. vyd. Praha: Codex, 1994, 245 s. ISBN 80-901185-3-4.
 6. POLČÁK, Radim; GŘIVNA, Tomáš. Kyberkriminalita a právo. 1. vyd. Praha: Auditorium, 2008, 220 s. ISBN 978-80-903786-7-4.
 7. POSPÍŠIL, Michal a kol. Práva z průmyslového vlastnictví. 1. vyd. Praha: Vysokáškola aplikovaného práva, 2007, 231 s. ISBN 978-80-86775-17-3.
 8. SAMUEL, Geoffrey. An Introduction to Comparative Law Theory and Method.Oxford: Hart Publishing, 2014, 210 s. European Academy of Legal Theory series.ISBN 978-1-84946-643-1.
 9. ŠPIRK, Ludvík; VANĚK, Cyril. Výklad právních předpisů československéhopráva patentního: výklad zákona ze dne 11. ledna 1897, č. 30 ř. z., novelisovanéhozákony ze dne 29. prosince 1908, č. 286 ř. z., ze dne 27. května 1919, č. 305Sb. z. a n., ze dne 30. června 1922, č. 252 Sb. z. a n. a příslušných nařízení. VPraze: Nákladem vlastním, 1933, 170 s.
 10. TAKENAKA, Toshiko. Patent law and theory: a handbook of contemporary research.Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2008. Research handbooks in intellectualproperty. 790 s. ISBN 978-1-84542-413-8.

Články

 1. CITRIN, Adam J. Are the Secrecy Order Compensation Provisions of the Patent Act Constitutional Under the Fifth Amendment? Akron Intellectual Property Journal [online], 2007, vol. 1, 25 s [cit. 25. 2. 2018]. Dostupné z: http://ideaexchange.uakron.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1007&context=akronintellectualproperty 22.
 2. MACHLUP, Fritz; PENROSE, Edith. The Patent Controversy in the Nineteenth Century. The Journal of Economic History [online]. 1950, vol. 10, no. 1, s. 1 - 29 [cit. 6. 1. 2018]. ISSN 0022-0507.
 3. MAZZOLENI, Roberto; NELSON, Richard. The benefits and costs of strong patent protection: a contribution to the current debate. Research Policy [online]. 1998, vol. 27, no. 3, s. 273 – 284 [cit. 4. 1. 2018]. ISSN 0048-7333. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/S0048-7333(98)00048-1
 4. RUTTAN, Vernon W. Is War Necessary for Economic Growth?: Military Procurement and Technology Development. B.m.: Oxford University Press, 2006. 232 s. [cit. 25. 2. 2018]. ISBN 978-0-19-804065-1.

https://doi.org/10.5817/RPT2018-2-6


Copyright (c) 2018 Tereza Novotná

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.