Originalita v pojetí práva Evropské unie

Roč.8,č.15(2017)

Abstrakt

Příspěvek analyzuje kritérium originality jako pojmový znak autorského díla napříč právem Evropské unie, a to jak na poli legislativním, kde je ve směrnicové úpravě anglický pojem "original" definován různorodě, tak na poli judikatorním, kde je jeho výklad uchopen též dost nestabilně. Znak originality vyjadřuje míru duševní činnosti autora ve vztahu k výslednému výtvoru. Jako takový je tento znak odrazem předpokladu zachyceného již v Bernské úmluvě, která naznačuje neodmyslitelné spojení autora a jeho díla. Originalita pak krom jiného významově balancuje mezi původností a jedinečností coby dvěma základními leč mírou náročnosti požadavků na dílo odlišnými úrovněmi takového spojení. Příspěvek si proto klade za cíl objasnit v tomto směru unijní chápání originality.


Klíčová slova:
Evropská unie, originalita, původnost, jedinečnost, originál, směrnice, Infopaq, BSA, FAPL, Painer, Football Dataco, SAS Institute, doktrína skill and labour
Biografie autora

Jan Zibner

5th year, Faculty of Law, Masaryk University

Mgr. Jan Zibner. Absolvent právnické fakulty Masarykovy univerzity, uchazeč o doktorské studium na Ústavu práva a technologií Masarykovy univerzity.

Reference

LITERATURA

 1. BOHÁČEK, Martin; JAKL, Ladislav. Právo duševního vlastnictví. Praha: Oeconomica, 2002, 322 s. ISBN 80-245-0463-4.

 2. CREECH, Richard L. Law and Language in the European Union: The Paradox of a Babel "United in Diversity". Groningen: Europa Law Publishing, 2005, 176 s. ISBN 978-9076871837.

 3. DRASSINOWER, Abraham. Sweat of the Brow, Creativity, and Authorship: On Originality in Canadian Copyright Law. University of Ottawa Law & Technology Journal. 2003-2004, roč. 1, s. 105-123. ISSN 1710-6028.

 4. HARIANI, Krishna. Analyzing "Originality" in Copyright Law: Transcending Jurisdictional Disparity. The Intellectual Property Law Review. 2011, roč. 51, č. 3, s. 491510. ISSN 0019‑1272.

 5. HUSOVEC, Martin. Judikatórna harmonizácia pojmu autorského diela v únijnom práve. Bulletin slovenskej advokácie. 2012, roč. 18, č. 12, s. 16-20. ISSN 1335-1079.

 6. HUSOVEC, Martin. K europskemu „prepisovani“ pojmovych znakov autorskeho diela. Duševné vlasctníctvo. 2011, roč. 15, č. 4, s. 24-27. ISSN 1335‑2881.

 7. CHALOUPKOVÁ, Helena. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon) a předpisy související: komentář. 3. vydání, Praha: C.H. Beck, 2007. Beckovy texty zákonů s komentářem, 580 s. ISBN 978-80-7179-586-5.

 8. KOUKAL, Pavel. Collective Administration of Graphical User Interfaces (GUI) in the Light of the BSA Decision.Masaryk University Journal of Law and Technology. 2016, roč. 10. č. 2, s. 128-147. ISSN 1802-5943.

 9. MELZER, Filip. Metodologie nalézání práva: úvod do právní argumentace. 2. vydání, Praha: C.H. Beck, 2011, 296 s. Beckovy právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-382-0.

 10. ROSATI, Eleonora. Originality in a Work, or a Work of Originality: The effects of the Infopaq decision. European Intellectual Property Review. 2011, roč. 33, č. 12, s. 746‑755. ISSN 0142-0461.

 11. SVOBODA, Pavel. Úvod do evropského práva. 4. vydání, Praha: C.H. Beck, 2011, 362 s. ISBN 978-80-7400-334-9.

 12. TALLOVÁ, Lýdie. Metodologie vědecké práce na téma autorskoprávní ochrana literárního díla. Acta MUP – Právní ochrana duševního vlastnictví. 2014, č. 2, s. 4-35. ISSN 1804-6932.

 13. TELEC, Ivo; TŮMA, Pavel. Autorský zákon: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2007. Velké komentáře, 974 s. ISBN 978-80-7179-608-4.

 14. WAISMAN, Augustin. Revisiting Originality. European Intellectual Property Review. 2009, roč. 31, č. 7, s. 370-376. ISSN 0142-0461.

PRÁVNÍ PŘEDPISY
 1. Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl. In: CODEXIS ACADEMIA [právní informační systém]. ATLAS Consulting [cit. 2. 3. 2017].

 2. Dohoda o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví (TRIPS). In: CODEXIS ACADEMIA [právní informační systém]. ATLAS Consulting [cit. 2. 3. 2017].

 3. NĚMECKO. BGBl. I S. 1273, Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (UrhG). In: CODEXIS ACADEMIA [právní informační systém]. ATLAS Consulting [cit. 2. 3. 2017].

 4. SLOVENSKO. Zákon č. 185/2015 Z. z., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. In: CODEXIS ACADEMIA [právní informační systém]. ATLAS Consulting [cit. 2. 3. 2017].

 5. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti. In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 4. 3. 2017]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0029
  &from=CS (CZ) a http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001
  L0029&from=CS (EN)

 6. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES ze dne 12. prosince 2006 o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s autorským právem. In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 4. 3. 2017]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/
  TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0115&from=CS (CZ) a http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0115&from=CS (EN)

 7. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES ze dne 12. prosince 2006 o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících. In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 4. 3. 2017]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0116&from=CS (CZ) a http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0116&from=CS (EN)

 8. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009 o právní ochraně počítačových programů. In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 4. 3. 2017]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:111:0016:0022:CS:PDF (CZ) a http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
  LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:111:0016:0022:CS:PDF (EN)

 9. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází. In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 4. 3. 2017]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:31996L0009&from=CS (CZ) a http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31996L0009&from=CS (EN)

 10. Směrnice Rady 91/250/EHS ze dne 14. května 1991 o právní ochraně počítačových programů. In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 5. 3. 2017]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A
  31991L0250

 11. Směrnice Rady 93/98/EHS ze dne 29. října 1993, o harmonizaci doby ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících. In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 5. 3. 2017]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0116

 12. Smlouva o fungování Evropské unie (konsolidované znění). In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 6. 3. 2017]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=CS

 13. Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). In: CODEXIS ACADEMIA [právní informační systém]. ATLAS Consulting [cit. 6. 3. 2017].

JUDIKATURA
 1. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 16. 7. 2015, sp. zn. III. ÚS 1996/13. Ústavní soud [online], Nejvyšší soud [cit. 10. 6. 2017]. Dostupné z: http://www.usoud.
  cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/III._US_1996_13_an.pdf

 2. Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 15. 2. 2010, sp. zn. 23 C 61/2007. Vyžádáno skrze zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 3. Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 16. 12. 2005, č.j. 23 C 22/2005-58. Vyžádáno skrze zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 4. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 25. 11. 2008, č.j. 34 C 86/2006-102. Vyžádáno skrze zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 5. Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. 4. 2007, sp. zn. 30 Cdo 739/2007. Nejvyšší soud [online], Nejvyšší soud [cit. 14. 3. 2017]. Dostupné z: http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/F219265AC3FD4E40C1257A4E0066C8FE?openDocument&Highlight=0,

 6. Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 16. července 2009. Infopaq International A/S proti Danske Dagblades Forening. Věc C-5/08. In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 14. 3. 2017]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A62008CJ0005

 7. Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 16. října 1980. Klaus Mecke & Co. proti Hauptzollamt Bremen-Ost. Věc C- 816/79. In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 14. 3. 2017]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AC%3A1980%3A023%3ATOC

 8. Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 27. ledna 2011. Flos SpA proti Semeraro Casa e Famiglia SpA. C-168/09. In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 14. 3. 2017]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A62009CJ0168

 9. Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 25. listopadu 1986. Marthe Klensch a další proti Secrétaire d'État à l'Agriculture et à la Viticulture. Spojené věci C-201/85 a C‑202/85. In: Curia [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 14. 3. 2017]. Dostupné z: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-201/85&language=cs

 10. Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 12. července 1979. Marianne Wörsdorfer, née Koschniske proti Raad van Arbeid. Věc C-9/79. In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 14. 3. 2017]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61979CJ0009

 11. Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 7. července 1988. Alexander Moksel Import und Export GmbH & Co. Handels-KG proti Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung. Věc C-55/87. In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 14. 3. 2017]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:61987CJ0055

 12. Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 1. března 2012. Football Dataco Ltd. a další proti Yahoo! UK Ltd a další. Věc C-604/10. In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 15. 3. 2017]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A62010CJ0604

 13. Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 1. prosince 2012. Eva-Maria Painer proti Standard VerlagsGmbH a další. Věc C-145/10. In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 15. 3. 2017]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:62010CJ0145

 14. Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 22. prosince 2010. Bezpečnostní softwarová asociace – Svaz softwarové ochrany proti Ministerstvu kultury. Věc C‑393/09. In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 15. 3. 2017]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A62009CJ0393

 15. Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 2. května 2012. SAS Institute Inc. proti World Programming Ltd. Věc C-406/10. In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 15. 3. 2017]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A62010CJ0406

 16. Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 4. října 2011. Football Association Premier League Ltd, NetMed Hellas SA, Multichoice Hellas SA proti QC Leisure, Davidu Richardsonovi, AV Station plc, Malcolmu Chamberlainovi, Michaelu Maddenovi, SR Leisure Ltd, Philipu Georgi Charlesi Houghtonovi, Dereku Owenovi (C-403/08) a Karen Murphy proti Media Protection Services Ltd. (C‑429/08). Spojené věci C-403/08 a C-429/08. In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 15. 3. 2017]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A62008CJ0403

 17. Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. května 1964. Albert Wagner proti Jean Fohrmann a Antoine Krier. Věc C-101/63. In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 15. 3. 2017]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61963CJ0101

 18. Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. listopadu 1969. Erich Stauder proti Stadt Ulm ‑ Sozialamt. Věc C-29/69. In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 15. 3. 2017]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A61969CJ0029

 19. Rozsudek Soudního dvora ze dne 6. října 1982. Srl CILFIT a Lanificio di Gavardo SpA proti Ministerstvu zdravotnictví. Věc C-283/81. In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 15. 3. 2017]. Dostupné z: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=cs&jur=C,T,F&num=283/81&td=ALL

 20. Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 1. 9. 2010, č.j. 1 Co 126/2010-326. Vyžádáno skrze zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 21. Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 13. 9. 2006, č.j. 1 Co 64/2006-93. Vyžádáno skrze zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 22. Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 7. 9. 2010, č.j. 3 Co 24/2009-178. Vyžádáno skrze zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 23. SLOVENSKO. Usnesení Ústavního soudu Slovenské republiky ze dne 10. 7. 2012, č.j. III. ÚS 315/2011-51. Ústavný súd Slovenskej Republiky [online], Ústavný súd Slovenskej republiky [cit. 10. 6. 2017]. Dostupné z: https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/c5bd6165-3db5-4b78-99e3-2771e60f348f/Rozhodnutie%20-%20Rozhodnutie%20III.%20
  %C3%9AS%20315_2012.pdf

 24. SLOVENSKO. Rozsudek Krajského soudu v Bratislavě ze dne 27. 9. 2011, č.j. 11 Co 51/2010-447.

 25. SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ. Rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ze dne 27. 3. 1991, sp. zn. 499 U.S. 340. Feist Publications, Inc., v. Rural Telephone Service Co.

 26. SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ. Rozhodnutí Vrchního soudu USA ze dne 26. 7. 1916, sp. zn. [1916] 2 Ch 601 (Ch) 608-609. University of London Press v University Tutorial Press.

 27. SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ. Rozsudek Vrchního soudu USA ze dne 1. července 2004, sp. zn. EWHC 1530 (Ch), [2004] 4 All ER 418. Sawkins v. Hyperion Records Ltd.

 28. Stanovisko generálního advokáta Yvese Bota přednesené dne 14. října 2010. Bezpečnostní softwarová asociace - Svaz softwarové ochrany proti Ministerstvu kultury. Věc C‑393/09. In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 16. 3. 2017]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A62009CC0393

 29. Stanovisko generálního advokáta Yvese Bota přednesené dne 29. listopadu 2011. SAS Institute Inc. proti World Programming Ltd. Věc C-406/10. In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 16. 3. 2017]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A62010CC0406

 30. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 3. 2012, sp. zn. 30 Cdo 60/2011. Nejvyšší soud [online], Nejvyšší soud [cit. 14. 3. 2017]. Dostupné z: http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/B0AE57C736FB1861C1257A4E00687D92?openDocument&Highligh
  t=0,

 31. VELKÁ BRITÁNIE. Rozhodnutí Odvolacího soudu Velké Británie ze dne 26. 11. 2010, sp. zn. [2010] EWHC 3099 (Ch). Newspaper Licensing Agency Ltd. v. Meltwater Holding BV.

ELEKTRONICKÉ ZDROJE
 1. DERCLAYE, Estelle. Assessing the Impact and Reception of the Court of Justice of the European Union Case Law on UK Copyright Law: What does the Future Hold? Revue Internationale du Droit d'auteur [online]. 2014, č. 240. s. 5-117 [cit. 3. 3. 2017]. ISSN 0035-3515. Dostupné z: http://eprints.nottingham.ac.uk/3613/2/RIDA_article_derclaye_April_2014
  _eprints.pdf

 2. FABIÁN, David. Vybrané právní aspekty monetizace internetových memů [online]. Brno, 2016 [cit. 1. 3. 2017]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/392967/pravf_m/Fabian_DP_Final.pdf

 3. GERVAIS, Daniel J. Feist Goes Global: A Comparative Analysis of the Notion of Originality on Copyright Law [online]. Journal of the Copyright Society of the U.S.A. 2002, roč. 49, s. 949-981 [cit. 10. 3. 2017]. ISSN 0886-3520. Dostupné z: http://works.
  bepress.com/daniel_gervais/5/

 4. HLAVÁČ, Adam. Specifikace interpretace práva Evropské unie [online]. Brno, 2010 [cit. 1. 3. 2017]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/321863/pravf_m/Opletal_Diplomova_prace.pdf

 5. HUSOVEC, Martin. Newspaper articles not creative enough. An issue for the CJEU? Kluwer Copyright Blog [online] Wolters Kluwer a.s., publikováno 24. 1. 2012 [cit. 10. 6. 2017]. Dostupné z: http://kluwercopyrightblog.com/2012/01/24/newspaper-articles-not-creative-enough-an-issue-for-the-cjeu/

 6. HUSOVEC, Martin. Podali sme amicus curiae pred Ústavným súdom. EISionline [online]. European Information Society Institute [cit. 10. 6. 2017]. Dostupné z: http://www.eisionline.org/index.php/sk/projekty-m-2/sudy-a-obcianska-spolocnost-m/24-amicus-curiae-ustavny-sud-originalita

 7. PRCHAL, Petr. K principu jedinečnosti, nebo původnosti autorského díla. In: Právo duševního vlastnictví – připomínky a ex post úvahy – Olomoucké dny práva 2015 [online]. 2015, s. 159-182. ISBN 978-80-87382-75-2 [cit. 8. 3. 2017]. Dostupné z: http://www. michalcerny.net/OPD2015-PDV-R&R.pdf

 8. ROTT, Peter. What is the Role of the ECJ in EC Private Law? [online] Hanse Law Review. 2005, roč. 1, č. 1, 12 s [cit. 15. 3. 2017]. Dostupné z: http://www.hanselawreview.
  org/pdf/Vol1No1Art1.pdf

 9. SOFTWARE FREEDOM LAW CENTER. Originality Requirements under U.S. and E.U. Copyright Law. Softwarefreedom.org [online]. Software Freedom Law Center. Publikováno 27. 9. 2007 [cit. 20. 3. 2017]. Dostupné z: https://www.softwarefreedom.org/resources/
  2007/originality-requirements.html

 10. The European Copyright Code [online]. Wittem Project [cit. 1. 3. 2017]. Dostupný z: www.copyrightcode.eu

 11. VAN GOMPEL, Stef J; LAVIK, Erlend. Quality, Merit, Aesthetics and Purpose: An Inquiry into EU Copyright Law’s Eschewal of Other Criteria than Originality. Revue Internationale du Droit d’Auteur [online]. 2013, č. 236, s. 100–295 [cit. 2. 11. 2016]. ISSN 0035-3515. Dostupné z: https://www.ivir.nl/publicaties/download/RIDA_236.pdf

 12. VERMONT, Samson. The Sine Qua Non of Copyright is Uniqueness, not Originality [online]. Publikováno 10. 9. 2011, 74 s [cit. 27. 3. 2017]. Dostupné z: http://works.bepress.
  com/samson_vermont/1

 13. VON LEVINSKI, Silke. The Notion of Work under EU Law [online]. Seminář Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb, Mnichov, 2014 [cit. 20. 3. 2017]. Dostupné z: http://www.grur.org/uploads/tx_meeting/2014-04-_4.GRURJIPLP_GRUR___Work___PPP_von_ Lewinski -final_01.pdf

 14. ZIBNER, Jan. Jedinečnost jako pojmový znak autorského díla [online]. Brno, 2017 [cit. 1. 6. 2017]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/th/407708/pravf_m/Jedinecnost_jako_pojmovy_znak_autorskeho_dila.pdf

Metriky

0

0