Patentovateľnosť výsledkov biotechnologického výskumu

Zoltán Nagy, Zuzana Zoláková

Abstrakt

Predkladaný článok sa zaoberá podmienkami patentovateľnosti vynálezov v oblasti medicínskych biotechnológií. Článok je rozdelený na dve časti. V úvode článku autori približujú európsku právnu úpravu udeľovania patentov a analyzujú judikatúru Súdneho dvora Európskej únie v oblasti biotechnológií. V druhej časti sa venujú právnej úprave udeľovania patentov v Spojených štátoch amerických a podrobujú analýze najvýznamnejšie rozhodnutia Najvyššieho súdu Spojených štátov. Analýzou súdnych rozhodnutí sa autori snažia dospieť k identifikovaniu prístupov spomínaných súdov k riešeniu patentovej ochrany v tejto špecifickej a rýchlo sa vyvíjajúcej oblasti výskumu. V závere autori sumarizujú problematické aspekty patentovania vynálezov v oblasti biotechnológií.

Bibliografická citace

NAGY, Zoltán a Zuzana ZOLÁKOVÁ. Patentovateľnosť výsledkov biotechnologického výskumu. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2017, č. 15, s. 179-216. [cit. 2020-10-01]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/6650

Klíčová slova

európske patentové právo; americké patentové právo; biotechnológie; judikatúra Súdneho dvora EÚ; patentová ochrana; vynález; embryo

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Monografie a články v zborníkoch

 1. BENTLY, Lionel a Brad SHERMAN. Intellectual Property Law. Third Edition. New York: Oxford University Press, 2009. ISBN 9780199292042.

 2. DOLEŽAL, Adam, David ČERNÝ, a Tomáš DOLEŽAL. Kmenové buňky – etické a právní aspekty výzkumu. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2013. ISBN 978-80-8743-913-5.

 3. DOLEŽAL, Tomáš. Výzkum na lidských embryonálních kmenových buňkách a komerční využitelnost jeho výstupů – právní, etický a filozofický rozměr problému. In: HUMENÍK, Ivan a Inocent V. SZANISZLÓ (eds.). Biomedicínsky výskum – právne, eticky, filozoficky. Bratislava: Eurokódex, 2012, s. 237 – 260 ISBN 978-80-89447-73-2.

 4. HÁK, Jan. Úvod ke studiu patentového práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012. ISBN 978-80-7380-363-6.

 5. HORÁČEK, Roman, Karel ČADA, a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005. ISBN 80-7179-879-7.

 6. ONDOK, Josef Petr. Bioetika. 1. vyd. Svitavy: Trinitas ve spolupráci s Křesťanskou akademií Rím, 1999. ISBN 80-86036-24-3.

Články v časopisoch
 1. ALEXY, Robert. Lidská důstojnost a princíp proporcionality. In Právnik. Teoretický časopis pro otázky státu a práva. 2015, roč. 5, č. 1, s. 867-878. ISSN 02331-6625.

 2. CHAN, Albert Wai-Kit, Alice Yuen-Ting WONG, a Hon – Man LEE. A Patent Perspective on US Stem Cell Research In Nature Biotechnology, Vol. 32, No. 7, July 2014, s. 633-637.

 3. CONLEY, John. Myriad, Finally. Supreme Court Surprises By Not Surprising. [online] In Genomics Law Report, 18.6. 2013 [cit. 2016-12-06]. Dostupné na internete: http://www.genomicslawreport.com/index.php/2013/06/18/myriad-finally-supreme-court-surprises-by-not-surprising/

 4. FELDMAN, Robin. Gene Patenting After The U.S. Supreme Court Decision – Does Myriad Matter? [online] In Standford Law And Policy Review Online, 26 (16), 2.11. 2014, s. 16-22 [cit. 2016-12-06]. Dostupné na internete: https://journals.law.stanford.edu/stanford-law-policy-review/online/gene-patenting-after-us-supreme-court-decision-does-myriad-matter

 5. GOLDEN, John M. WARF’s Stem Cells Patents and Tensions between Public and Private Sector Approaches to Research. In Journal of Law, Medicine and Ethics, Law, Science, and Innovation: the Embryonic Stem Cell Controversy, Vol. 38, No. 2, Summer 2010 – Symposium, s. 314 – 331.

 6. LEDFORD, Heidi. Why the CRISPR patent verdict isn’t the end of the story. [online] In Nature, 17.2.2017. [cit. 2017-03-31] Dostupné na internete: http://www.nature.com/
  news/why-the-crispr-patent-verdict-isn-t-the-end-of-the-story-1.21510

 7. MANOLIN, William J. A Struggle For Clairvoyance—Section 101 of The Patent Act As A Gatekeeper To Patent Eligibility Mayo Collaborative Serv. v. Prometheus Laboratories, Inc. [online] In Duquesne Business Law Journal, Vol.15, No. 1, s. 115-137 [cit. 2016-12-06] Dostupné na internete: http://www.duqlawblogs.org/blj/wp-content/uploads/2013/07/7-manolis-edited.pdf

 8. QUINN, Gene. Killing Industry: The Supreme Court Blows Mayo v. Prometheus [online] In IPWatchdog, 20.3.2012. [cit. 2016-12-06] Dostupné ona internete: http://www.ipwatchdog.com/2012/03/20/supreme-court-mayo-v-prometheus/id=22920/

Iné zdroje
 1. BOSTYN, S.J.R.. Final Report of the Expert Group on the development and implications of patent law in the field of biotechnology and genetic engineering (E02973) [online] Brusel: European Commision, 17.05.2016. [cit. 2017-05-22] Dostupné na internete: https://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/patents/biotechnological-inventions_en

 2. ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD). A Framework for Biotechnology Statistics. [online] [cit. 2017-05-21] Dostupné na internete: http://www.oecd.org/sti/sci-tech/34935605.pdf

 3. THE EUROPEAN PATENT OFFICE. Biotechnology patents at the EPO. epo.org[online] [cit. 2017-05-22] Dostupné na internete: http://www.epo.org/news-issues/issues/biotechnology-patents.html

 4. THE EUROPEAN PATENT OFFICE. The European Patent Convention. epo.org [online] [cit. 2017-05-22] Dostupné na internete: https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/e/r26.html

 5. U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES. Stem Cell Information. nih.gov[online] [cit. 2017-05-22] Dostupné na internete: https://stemcells.nih.gov/info/basics/1.htm

Právne predpisy
 1. Dohovor o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny - Dohovor o ľudských právach a biomedicíne (publikovaný v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ako oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 40/2000 Z.z.).

 2. Dodatkový protokol k Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne o zákaze klonovania ľudských bytostí (publikovaný v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ako oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č.143/2001 Z.z.).

 3. Dodatkový protokol k Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne týkajúci sa biomedicínskeho výskumu (publikovaný v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ako oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 494/2007 Z.z.).

 4. Smernica 98/44/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 6. júla 1998 o právnej ochrane biotechnologických vynálezov.

 5. Ústava Spojených štátov amerických.

Súdne rozhodnutia a rozhodnutia iných orgánov
 1. Rozsudok SD EÚ zo dňa 16.06.2005 vo veci C-456/03 Komisa Európskych spoločenstiev vs. Talianská republika.

 2. Rozsudok SD EÚ zo dňa 09.10.2001 vo veci C-377/98, Holandské kráľovstvo vs. Európskemu parlamentu a Rade Európskej únie.

 3. Rozhodnutie EPO, č. j. T 19/90.

 4. Rozhodnutie EPO č. j. T 1374/04.

 5. Rozsudok ESĽP zo dňa 08.07.2004, Vo v. Francúzsko, sťažnosť č. 53924/00.

 6. Rozsudok ESĽP zo dňa 10.04.2007, Evans v. Spojené kráľovstvo, sťažnosť č. 6339/05.

 7. Rozhodnutie BGH zo dňa 27.11.2012, X ZR 58/07.

 8. Rozsudok SD EÚ zo dňa 18. 12. 2014 vo veci C-364/13 International Stem Cell Corporation vs. Comptroller General of Patents, bod 27.

 9. Rozhodnutie Najvyššieho súdu USA vo veci Diamond v. Chakrabarty (1980).

 10. Rozhodnutie Najvyššieho súdu USA vo veci Bilski v. Kapos zo dňa 28.06.2010.

 11. Rozhodnutie Federálneho odvolacieho súdu vo veci Bilski zo dňa 30.10. 2008.

 12. Rozhodnutie Federálneho odvolacieho súdu vo veci Prometheus Laboratories, Inc. v. Mayo Collaborative Services zo dňa 16. 09. 2009.

 13. Rozhodnutie Federálneho odvolacieho súdu vo veci Prometheus Laboratories, Inc. v. Mayo Collaborative Services zo dňa 17. 12. 2010.

 14. Rozhodnutie Najvyššieho súdu USA vo veci Mayo Collaborative Serv. v. Prometheus Laboratories, Inc. zo dňa 20. 03. 2012.

 15. Rozhodnutie Federálneho odvolacieho súdu vo veci Association for Molecular Pathology v. USPTO a Myriad zo dňa 29. 07. 2011.

 16. Rozhodnutie Najvyššieho súdu USA vo veci Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc. zo dňa 13. 06. 2013.

 17. Rozhodnutie Federálneho odvolacieho súdu vo veci Association for Molecular Pathology v. USPTO, zo dňa 16. 08. 2012.

 18. Rozhodnutie Federálneho odvolacieho súdu vo veci Ariosa Diagnostics, Inc. v. Sequenom, Inc. zo dňa 12. 06. 2015.

 19. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn. I. ÚS 1589/09.

 20. Návrh generálneho advokáta Y. Botta vo veci C-34/10 Brüstle zo dňa 10. 03. 2011.

 21. Návrh generálneho advokáta P. C. Villalóna vo veci C-364/13 International Stem Cell Corporation proti Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks zo dňa 17. 07. 2014.

https://doi.org/10.5817/RPT2017-1-7


Copyright (c) 2017 Zoltán Nagy, Zoláková Zuzana

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.