Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů online v právu EU a jeho dopady na českou právní úpravu

Pavel Loutocký

Abstrakt

Cílem článku je představit mimosoudního řešení spotřebitelských sporů online v právu Evropské unie s využitím ODR (online dispute resolution) a zhodnotit jeho dopady na českou právní úpravu. Daný způsob řešení sporů by měl poskytovat jednoduché, efektivní, rychlé a levné mimosoudní řešení sporů v souvislosti s online transakcemi. Účelem tohoto článku je detailněji prezentovat evropský právní režim a zabývat se jeho jednotlivými fázemi. V druhé části pak budou posouzeny konkrétní dopady představeného právního režimu na českou právní úpravu. V rámci celého článku budou prezentována jednotlivá úskalí, která nepřispívají k celkové efektivitě a využitelnosti prezentovaného právního rámce. 

Bibliografická citace

LOUTOCKÝ, Pavel. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů online v právu EU a jeho dopady na českou právní úpravu. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2017, č. 15, s. 261-309. [cit. 2021-06-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/6649

Klíčová slova

online řešení sporů; ODR; ADR; ODR platforma; spotřebitel; elektronické obchodování; subjekt alternativního řešení sporů; obchodník; směrnice 2013/11/EU o spotřebitelském ADR; nařízení č. 524/2013 o ODR; zákon o ochraně spotřebitele

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Právní předpisy

 1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích. In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 29. 3. 2017]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32007R0861

 2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 18. 3. 2017]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex:32013R0524

 3. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES. In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 20. 3. 2017]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1465647841477&uri=CELEX:32014R0910

 4. Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1051 ze dne 1. července 2015 o způsobech provádění funkcí platformy pro řešení sporů on-line, o podrobnostech týkajících se elektronického formuláře pro podávání stížností a o pravidlech týkajících se spolupráce mezi kontaktními místy uvedených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line. In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 22. 3. 2017]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1463836823937&uri=CELEX%3A32015R1051

 5. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (směrnice eo lektronickém obchodu). In:EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 24. 3. 2017]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1463124717882&uri=CELEX:32000L0031

 6. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech. In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 13. 3. 2017]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1463132713289&uri=CELEX:32008L0052

 7. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/11/EU ze dne 21. května 2013 o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů). In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 24. 3. 2017]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32013L0011

 8. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 22. 3. 2017]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1463927078970&uri=CELEX:31995L0046

 9. Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách. In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 22. 3. 2017]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1464014662319&uri=CELEX:31993L0013

 10. Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

 11. Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci a změně některých zákonů (zákon o mediaci), ve znění pozdějších předpisů.

 12. Zákon č. 216/1994 Sb., rozhodčím řízení o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů.

 13. Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů.

 14. Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

 15. Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 16. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 17. Zákon č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 18. Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 19. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Judikatura
 1. Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 26. října 2006. Elisa María Mostaza Claro proti Centro Móvil Milenium SL. Věc C-168/05. In: Sbírka rozhodnutí. 2006, s. I-10421.

 2. Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 12. února 2009. Vereniging Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie proti Staatssecretaris van Financiën, Věc C-515/07. In: Sbírka rozhodnutí. 2009, s. I-00839.

 3. Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 6. října 2009. Asturcom Telecomunicaciones SL proti Cristina Rodríguez Nogueira. Věc C-40/08. In: Sbírka rozhodnutí. 2009, s. I-09579.

Monografie
 1. CORTÉS, Pablo. European Union’s initiatives on ADR and ODR. Computer and Telecommunications Law Review, London: Sweet & Maxwell, 2015, roč. 21, č. 8, 2015, s. 257-266. ISSN 13573128.

 2. CORTÉS, Pablo. Online Dispute Resolution for Consumers in the European Union. Oxon: Routldge, 2011, 288 s. ISBN 9780415562072.

 3. HODGES, Christopher J., Iris BENÖHR a Naomi CREUTZFELDT-BANDA. Consumer ADR in Europe: Civil Justice Systems. Oxford: Hart publishing, 2012, 503 s. ISBN 9781849463485.

 4. HÖRNLE, Julia. Cross - border Internet Dispute Resolution. Cambridge: Cambridge University Press, 2009, 320 s. ISBN 9780521896207.

 5. POLČÁK, Radim. Internet a proměny práva. 1. vyd. Praha: Auditorium, 2012, 388 s. edice Téma. ISBN 9788087284223.

 6. WEATHERILL, Stephen. EU Consumer Law and Policy. 2. vyd. B.m.: Edward Elgar Publishing, 2013, 253 s. ISBN 9780857936981. S. 25 a násl., nebo CORTÉS, Pablo. Online Dispute Resolution for Consumers in the European Union. Oxon: Routldge, 2011, 288 s. ISBN 9780415562072.

Časopisecké zdroje
 1. BOGDAN, Michael. The New EU Regulation on Online Resolution for Consumer Disputes. Masaryk University Journal for Law and Technology, roč. 9, č. 1, 2015, s. 155-163. ISSN 18025943.

 2. CORTÉS, Pablo, Arno R. LODDER. Consumer Dispute Resolution Goes Online: Reflections on the Evolution of European Law for Out-of-Court Redress. Maastricht Journal of European and Comparative Law, 2014, roč. 21, č. 1, s. 14-38. ISSN 1023263X. https://doi.org/10.1177/1023263X1402100102

 3. CORTÉS, Pablo, Esteban DE LA ROSA. Building a global redress system for low-value cross-border disputes. International & Comparative Law quaterly, Cambridge: Cambridge University Press, 2013, roč. 62, č. 2, s. 407-440. ISSN 00205893.

 4. CORTÉS, Pablo. A New Regulatory Framework for Extra-judicial Consumer Redress: Where We Are and How to Move Forward. Legal Studies, 2015, roč. 35, č. 1, s. 114-141. ISSN 1748-121X. https://doi.org/10.1111/lest.12048

 5. CORTÉS, Pablo. European Union’s initiatives on ADR and ODR. Computer and Telecommunications Law Review, London: Sweet & Maxwell, 2015, roč. 21, č. 8, 2015, s. 257-266. ISSN 13573128.

 6. CORTÉS, Pablo. The impact of EU law in the ADR landscape in Italy, Spain and the UK: time for change or missed opportunity? ERA Forum, Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2015, roč. 16, č. 2, s. 125-147. ISSN 18639038.

 7. GERTNER, Lucie. Mediace on-line v kontextu zákona o mediaci. Bulletin advokacie, Praha: Česká advokátní komora, 2013, roč. 6/2004, s. 41. ISSN 12106348.

 8. HÖRNLE, Julia. Encouraging Online Dispute Resolution in the EU and Beyond-Keeping Costs Low or Standards High? European Law Review, London: Sweet & Maxwell, 2013, roč. 38, s. 187-208. ISSN 03075400.

 9. LOUTOCKÝ, Pavel. Online Dispute Resolution to Resolve Consumer Disputes from the perspective of European Union Law: Is the Potential of ODR Fully Used?Masaryk University Journal of Law and Technology, Masarykova univerzita, 2016, roč. 10, č. 1, s. 113-127. ISSN 1802-5943. https://doi.org/10.5817/MUJLT2016-1-5

 10. LOUTOCKÝ, Pavel. Practical Impacts of the EU Regulation on Online Dispute Resolution for Consumer Disputes. In Klára Drličková, Tereza Kyselovská.COFOLA INTERNATIONAL 2016. Brno: Masaryk University, 2016. s. 254-268, 15 s. ISBN 978-80-210-8356-1.

 11. LOUTOCKÝ, Pavel. Slabiny a silné stránky online rozhodčího řízení se zaměřením na B2B transakce. Revue pro právo a technologie, Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 3, č. 6, s. 76-111. ISSN 18045383. S. 80-81.

 12. POBLET, Marta, Graham ROSS. ODR in Europe. In: WAHAB, Mohamed S. Abdel, Ethan KATSH, Daniel RAINEY. Online Dispute Resolution: Theory and Practice: A Treatise on Technology and Dispute Resolution. The Hague: Eleven International Publishing, 2012, s. 453-471. ISBN 9789490947255.

Ostatní zdroje
 1. ALLEWELDT, Frank, Senda KARA, Nicholas MCSPEDDEN-BROWN, Anna FIELDER, Fabian ZULEEG a Agathe OSINSKI. Contribution of the Internal Market and Consumer Protection to Growth. Directorate General for Internal Policies Policy Department A: Economic and Scientific Policy [online]. IP/A/IMCO/2014-04, prosinec 2014 [cit. 27. 3. 2017]. Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/518762/IPOL_STU(2014)518762_EN.pdf

 2. Alternative Dispute Resolution (ADR) [online]. Chartered Trading Standards Insitiute [cit. 14. 3. 2017]. Dostupné z: http://www.tradingstandards.uk/advice/AlternativeDisputeResolution.cfm

 3. Analýza úpravy alternativních řešení sporů v jiných státech Evropské unie a judikatura soudů České republiky [online]. „Alternative Dispute Resolution“ (ADR) v Evropské unii a v České republice. Nejvyšší soud, úsek místopředsedy NS, oddělení evidence judikatury, 19. května 2014 [cit. 25. 3. 2017]. Dostupné z: http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/
  0/86b6869e71f6e147c1257f6c00530d32/$FILE/Alternative%20Dispute%20Resolution_
  ADR.pdf

 4. Arbitration Fairness Act of 2015, která by danou možnost měla znemožnit. Arbitration Fairness Act of 2015. S.1133 - 114th Congress [online]. The United States Congress [cit. 23. 3. 2017]. Dostupné z: https://www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-bill/1133

 5. COLE, Tony, Ilias BANTEKAS, Federico FERRETTI, Christine RIEFA, Barbara WARWAS a Pietro ORTOLANI. Legal Instruments and Practice of Arbitration in the EU, Study [online]. Directorate General for Internal Policies Policy Department C: Citizens' Rights and Constitutional Affairs, 2014 [cit. 23. 3. 2017]. Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/
  RegData/etudes/STUD/2015/509988/IPOL_STU(2015)509988_EN.pdf

 6. Commission Green Paper of 16 November 1993 on access of consumers to justice and the settlement of consumer disputes in the single market. In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 13. 3. 2017]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=URISERV:l32023&from=CS

 7. Commission Recommendation of 30 March 1998 on the principles applicable to the bodies responsible for out-of-court settlement of consumer disputes (Text with EEA relevance) (98/257/EC). In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 27. 3. 2017]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:31998H0257&from=CS

 8. Commission Recommendation of 4 April 2001 on the principles for out-of-court bodies involved in the consensual resolution of consumer disputes (notified under document number C(2001) 1016) (Text with EEA relevance) (2001/310/EC). In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 27. 3. 2017]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001H0310:EN:HTML

 9. Consumer attitudes towards cross-border trade and consumer protection. Conducted by TNS Political & Social at the request of the European Commission, Directorate-General for Health and Consumers [online]. European Commission. Public Opinion. Flash Eurobarometer 397. September 2015 [cit. 27. 3. 2017]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/surveyKy/2031

 10. CORTÉS, Pablo. Enforcing EU Consumer Policy through Different Layers: Combining the Judicial and the Out-of-Court Mechanisms [online]. University of Leicester School of Law Research Paper No. 14-27, 2014 [cit. 22. 3. 2017]. Dostupné z: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2520487. S 4, 8-9.

 11. CREUTZFELDT, Naomi J. Implementation of the Consumer ADR Directive [online]. Přijato k publikaci v Journal of European Consumer and Market Law, no. 1-2016 [cit. 24. 3. 2017]. Dostupné z: http://ssrn.com/abstract=2729208

 12. Důvodová zpráva k zákonu č. 378/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Sněmovní tisk 445/0, část č. 1/16 [online]. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [cit. 29. 3. 2017). Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=445&CT1=0

 13. ECODIR [online]. Electronic Consumer Dispute Resolution [cit. 22. 3. 2017]. Dostupný z: http://www.ecodir.org/

 14. European Consumers Centres [online]. European Comission [cit. 22. 3. 2017]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm

 15. Extrakt usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998, kterým se upravuje smírčí řízení (advokátní smírčí řád), ve znění usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/2003 Věstníku.

 16. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu (ADR) [online]. Česká obchodní inspekce [cit. 28. 3. 2017]. Dostupné z: https://adr.coi.cz/cs/form

 17. Impact Assessment on Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Alternative Dispute Resolution for consumer disputes (Directive on consumer ADR) and Proposal for Regulation of the European Parliament and of the Council on Online Dispute Resolution for consumer disputes (Regulation on consumer ODR) [online]. SEC(2011) 1408 final [cit. 27. 3. 2017]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/consumers/archive/redress_cons/docs/impact_assessment
  _adr_en.pdf

 18. Jak zahájit spor? - Úvod [online]. Aukro [cit. 28. 3. 2017]. Dostupné z: http://aukro.cz/country_pages/56/0/education/guide_debate/index.php

 19. KRAMER, Xandra E. A European Perspective on E-Justice and New Procedural Models: Transforming the Face of Cross-Border Civil Litigation and Adjudication in the EU [online]. Working paper (2015), November 1, 2015 [cit. 27. 3. 2017]. Dostupné z: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2696978

 20. LOUTOCKÝ, Pavel. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů online v právu EU [online]. Brno, 2017 [cit. 27. 3. 2017]. Rigorózní práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/th/210290/pravf_r/Rigorozni_prace_Pavel_Loutocky.pdf

 21. Mimosoudní řešení sporů (ADR) [online]. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika [cit. 28. 3. 2017]. Dostupné z: http://www.evropskyspotrebitel.cz/mimosoudni-reseni-sporu-adr/mimosoudni-reseni-sporu-adr-63164

 22. Obraťte se na vnitrostátní kontaktní místo [online]. Řešení sporů online [cit. 22. 3. 2017]. Dostupné z: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.complaints.odrList

 23. Oficiální stránky Datových schránek [online]. Facebook [cit. 20. 3. 2017]. Dostupné z: https://cs-cz.facebook.com/DatoveSchranky/

 24. Online dispute resolution for cross-border electronic commerce transactions: draft procedural rules [online]. Working Group III (Online Dispute Resolution). United Nations Commission on International Trade Law (UCITRAL). Thirty - first session. New York, 9-13 February 2015, A/CN.9/WG.III/WP.133 [cit. 22. 3. 2017]. Dostupné z: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V14/080/65/PDF/V1408065.pdf?OpenElement

 25. Platforma EU pro mimosoudní urovnání sporů (ADR-MUS) on line [online]. Sdružení českých spotřebitelů [cit. 28. 3. 2017]. Dostupné z: http://www.konzument.cz/reseni-sporu/alternativni-zpusoby-reseni/platforma-on-line.php

 26. Pravidla pro postup pověřeného subjektu (České advokátní komory) při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů [online]. Česká advokátní komora [cit. 28. 3. 2017]. Dostupné z: http://www.cak.cz/assets/pravidla-pro-postup-pri-msrss.pdf

 27. Pravidla pro postup pověřeného subjektu Sdružení českých spotřebitelů při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů [online]. Sdružení českých spotřebitelů [cit. 28. 3. 2017]. Dostupné z: http://www.konzument.cz/users/files/reseni-sporu/SCS-proces-pravidla-MUS-2.pdf

 28. Pravidla pro postup při Mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR) [online]. Česká obchodní inspekce [cit. 29. 3. 2017]. Dostupné z: http://www.coi.cz/userdata/files/dokumenty-ke-stazeni/pravidla-pro-postup-adr.pdf

 29. Report on „European judicial systems - Edition 2014 (2012 data): efficiency and quality of justice“ [online]. Council of Europe [cit. 27. 3. 2017]. Dostupné z: http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2014/Rapport_2014_en.pdf

 30. SČS a MUS [online]. Sdružení českých spotřebitelů [cit. 28. 3. 2017]. Dostupné z: http://www.konzument.cz/reseni-sporu/alternativni-zpusoby-reseni/scs-a-mus.php

 31. Seznam subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů [online]. Ministerstvo průmyslu a obchodu [cit. 29. 3. 2017]. Dostupné z: http://www.mpo.cz/dokument171389.html

 32. Solving disputes online: New platform for consumers and traders [online]. European Commission - Press release [cit. 24. 3. 2017]. Dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-297_en.htm

 33. Úvodní stránka - řešení sporů online [online]. Evropská komise [cit. 27. 3. 2017]. Dostupné z: https://webgate.ec.europa.eu/odr/

Zdroje obrázků

Obrázek č. 2: Výběr jazyka

 1. Online dispute resolution [online]. Řešení sporů online [cit. 29. 3. 2017]. Dostupné z: https://webgate.ec.europa.eu/odr

Obrázek č. 3: Podání stížnosti

 1. Úvodní stránka - Řešení sporů online [online]. Řešení sporů online [cit. 29. 3. 2017]. Dostupné z: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show
  &lng=CS

Obrázek č. 4: Vyplnění základních informací

 1. Úvodní stránka - Řešení sporů online [online]. Řešení sporů online [cit. 29. 3. 2017]. Dostupné z: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show
  &lng=CS

Obrázek č. 5: Údaje o obchodníkovi

 1. Údaje o obchodníkovi [online]. Řešení sporů online [cit. 29. 3. 2017]. Dostupné z: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?consumer-question1=Y&consumer-question2=Y&consumer-question3=Y&complaintType=3&event=main.complaints.new

Obrázek č. 6: Podrobnosti stížnosti

 1. Podrobnosti stížnosti [online]. Řešení sporů online [cit. 29. 3. 2017]. Dostupné z: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?consumer-question1=Y&consumer-question2=Y&consumer-question3=Y&complaintType=3&event=main.complaints.new

Obrázek č. 7: Osobní údaje

 1. Osobní údaje [online]. Řešení sporů online [cit. 29. 3. 2017]. Dostupné z: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?consumer-question1=Y&consumer-question2=Y&consumer-question3=Y&complaintType=3&event=main.complaints.new

Obrázek č. 8: Online formulář ADR - Česká obchodní inspekce

 1. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu (ADR) [online]. Česká obchodní inspekce [cit. 29. 3. 2017]. Dostupné z: https://adr.coi.cz/cs/form

https://doi.org/10.5817/RPT2017-1-9


Copyright (c) 2017 Pavel Loutocký

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.