Smart contract – revoluce v smluvním právu 21. století?

Petra Krupičková

Abstrakt

Článek se zabývá možností uzavření smluv formou kódu (algoritmu) zapsaného v rámci blockchainové databáze. Tyto smlouvy jsou označovány jako smart contract, i když samotný pojem smart contract byl poprvé použit již v roce 1997 na začátku internetové éry před blockchainem pro smlouvy samostatně vykonávající smluvní závazek skrze hardware či software. Blockchainová technologie dokázala překlenout některé nedostatky tehdejšího řešení a je předvídáno možné masovější využití možnosti uzavírání smluv touto formou.  Cílem článku je nalézt odpověď, zda lze v rámci českého právního prostředí uzavřít smlouvu formou kódu a nastínit možné výzvy, které z této technologické možnosti mohou vyplývat v perspektivě českého práva.

Bibliografická citace

KRUPIČKOVÁ, Petra. Smart contract – revoluce v smluvním právu 21. století? Revue pro právo a technologie. [Online]. 2017, č. 15, s. 19-31. [cit. 2020-10-01]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/6647

Klíčová slova

smart contract; smluvní právo; smlouva; blockchain

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

LITERATURA

 1. BACK, Adam a kol. Enabling blockchain innovations through pegged sidechains [online]. Blockstream, 22. 10. 2014 [cit. 17. 3. 2017]. Dostupné z: http://www.blockstream.com/sidechains.pdf

 2. BUTERIN, Vitalik. Ethereum White Paper, next generation smart contract & decentralized application platform [online]. [cit. 25. 3. 2017]. Dostupné z: http://www.the-blockchain.com/docs/Ethereum_white_paper-a_next_generation_smart_contract_and_decentralized_application_platform-vitalik-buterin.pdf

 3. CLACK, Christopher D. BAKSHI, Vikram A. BRAINE. Lee. Smart Contract Templates [online]. Barclays Bank PLC 2016 [cit. 1. 2. 2017]. Dostupné http://arxiv.org/pdf/1608.00771v2.pdf

 4. GREENSPAN, Gideon. Beware of the Impossible Smart Contract, [online]. MultiChain, 12 dubna 2016 [cit. 10. 12. 2016]. Dostupné z: http://www.multichain.com/blog/2016/04/beware-impossible-smart-contract/

 5. HULMÁK, Milan. a kol. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 1335 s. ISBN 978-80-7400-535-0.

 6. LAVICKÝ, Petr. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2014, 2400 s. ISBN 978-80-7400-529-9.

 7. POLČÁK, Radim. Praxe elektronických dokumentů. Bulletin advokacie, Praha: Česká advokátní komora, 2011, 7-8, s. 53-61. ISSN 1210-6348.

 8. RASKIN, Max. The Law and Legality of Smart Contracts[online]. 1 Georgetown Law Technology Review 304 (2017). [cit. 16. 5. 2017] Dostupné z: https://ssrn.com/abstract=2959166

 9. SAVELYEV, Alexander. Contract Law 2.0: «Smart» Contracts As the Beginning of the End of Classic Contract Law [online].Higher School of Economics Research Paper No. WP BRP 71/LAW/2016. 14. 12. 2016 [cit. 16. 3. 2017]. Dostupné z: https://ssrn.com/abstract=2885241

 10. SWANSON, Tim. Great Chain of Numbers: A Guide to Smart Contracts, Smart Property and Trustless Asset Management, [online]. [cit. 16. 2. 2017]. Dostupné z: https://s3-us-west-2.amazonaws.com/chainbook/Great+Chain+of+Numbers+A+Guide+to+Smart+Contracts,+Smart+Property+and+Trustless+Asset+Management+-+Tim+Swanson.pdf

 11. SZABO, Nick. Smart Contracts: Formalizing and Securing Relationships on Public [online].Networks, First Monday, Volume 2, Number 9, 1. 9. 1997 [cit. 24. 1. 2017]. Dostupné z:
  http://journals.uic.edu/ojs/index.php/fm/article/view/548/469

PRÁVNÍ PŘEDPISY
 1. Důvodová zpráva k zákonuč. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

 2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)č. 910/2014ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice1999/93/ES.

 3. Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů.

 4. Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

 5. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

https://doi.org/10.5817/RPT2017-1-2


Copyright (c) 2017 Petra Krupičková

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.