Internetový odkaz jako užití díla

Martin Bartoň

Abstrakt

Článek se zabývá právním režimem internetových odkazů, a to především z pohledu práva autora na užití autorského díla a snaží se nalézt odpověď na otázku, zda umístění internetového odkazu spadá pod výlučné právo autora užít dílo. Za tímto účelem zkoumá institut sdělování díla veřejnosti, shrnuje současnou rozhodovací praxi a na základě syntézy těchto poznatků se pokouší formulovat odpověď na výše uvedenou otázku. Stav de lege lata podrobuje kritice a článek formuluje i některé názory de lege ferenda. Článek vychází z úspěšně obhájené diplomové práce na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.

Bibliografická citace

BARTOŇ, Martin. Internetový odkaz jako užití díla. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2016, č. 14, s. 151-215. [cit. 2020-04-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/6122

Klíčová slova

autorské právo, užití díla, internetový odkaz, Svensson, BestWater, C More, GS Media, sdělování díla veřejnosti, zpřístupňování díla, nová veřejnost

Plný Text:
Copyright (c) 2016 Martin Bartoň

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.