Přístup orgánů činných v trestním řízení k datům uloženým v cloudu

Kateřina Hlaváčová, Oliver Chorvát

Abstrakt

Cloud computing využívá datová centra umístěná po celém světě a data uložená v těchto uložištích mohou migrovat mezi různými státy každou sekundu. Existence cloud computingu tedy minimalizuje existenci hranic a způsob, jakým jsou data uložena, klade vyšší nároky zejména na orgány činné v trestním řízení. Orgán činný v trestním řízení musí správně kvalifikovat odpovídající zajišťovací institut a poté zajistit příslušné povolení podle trestního řádu.  Příspěvek se tudíž zaměří na analýzu použitelných zajišťovacích úkonů podle trestního řádu pro zajištění dat uložených v cloudu. Dalším aspektem nutným k posouzení je teritoriální  omezení  pravomoci  orgánu činných v trestním řízení a možnost, že se datová centra nacházejí v jurisdikci jiných států.

Bibliografická citace

HLAVÁČOVÁ, Kateřina a Oliver CHORVÁT. Přístup orgánů činných v trestním řízení k datům uloženým v cloudu. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2016, č. 14, s. 3-24. [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/6120

Klíčová slova

cloud computing; důkaz; kyberkriminalita; zajišťovací úkony

Plný Text:
Copyright (c) 2016 Kateřina Hlaváčová, Oliver Chorvát

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.