Počítač ako sudca

Tomáš Abelovský

Abstrakt

Predmetom nasledujúcej úvahy je zamyslenie sa nad možnosťou súdneho rozhodovania počítačom. V úvode je popísaná história, základné východiská a poslanie kybernetiky a jej vplyvu na právo. Ďalej sú skúmané jednotlivé otázky rozhodovacích procesov, individuálnosti rozhodovania, mysliaceho počítača a axiológie. Úvaha smeruje k záveru, podľa ktorého počítač môže vhodne dopĺňať a podporovať rozhodovaciu činnosť sudcu, avšak nemôže prevziať jeho samostatnú rozhodovaciu spôsobilosť.

Bibliografická citace

ABELOVSKÝ, Tomáš. Počítač ako sudca. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2016, č. 14, s. s. 25-44. [cit. 2019-09-18]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/6119

Klíčová slova

ICT, Axiológia, rozhodovanie, počítač sudca

Plný Text:Copyright (c) 2016 Tomáš Abelovský

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.