Právní povaha konfiguračních souborů a jejich ochrana

Martin Loučka

Abstrakt

Příspěvek se zabývá velice specifickým, nicméně v praxi důležitým a bohužel zatím spíše exotickým tématem, kterým jsou konfigurační soubory počítačových programů. Tyto jsou zpravidla výsledkem individuálního nastavení konkrétní instalace programového vybavení počítače, pro chod programu jsou důležité, a – ačkoli samy o sobě nutně nemusí splňovat kvalifikační kritéria pro vznik autorskoprávní ochrany – vývojář, distributor či provozovatel počítačového systému má zpravidla velký zájem na jejich kontrole a ochraně. Vzhledem k tomu, že jejich právní status není nesporný (či jednoznačný), nezřídka se lze setkat se situací, kdy jejich režim není ve smlouvě mezi distributorem a uživatelem software upraven, což s sebou nese nepříjemné důsledky v případě sporu o rozsah práv nabyvatele licence například pro účely úprav software nebo v případě exitu smluvního vztahu spojeného s předáním počítačových programů. Cílem příspěvku je poskytnout úvod do problematiky a zejména provést shrnutí možných právních režimů z pohledu existence či absence autorskoprávní ochrany konfiguračních souborů počítačových programů a analyzovat možnosti nakládání s nimi ze strany poskytovatele a nabyvatele licence. Dále je pozornost věnována též dalším potenciálním rovinám ochrany. 

Bibliografická citace

LOUČKA, Martin. Právní povaha konfiguračních souborů a jejich ochrana. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2016, č. 13, s. 45-66. [cit. 2021-05-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/5418

Klíčová slova

Autorské právo; počítačové programy; konfigurační soubory

Plný Text:
Copyright (c) 2016 Martin Loučka

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.