Možnosti citační analýzy v České republice

Matěj Myška, Jakub Harašta, Pavel Loutocký, Jakub Míšek

Abstrakt

Předkládaná studie je prvním výstupem dlouhodobého výzkumu teoretických a praktických možností provedení citační analýzy judikatury v České republice. Vypracování takové analýzy je prvním krokem k umožnění vytvoření praktických nástrojů, které přesně dokáží mapovat vztahy mezi jednotlivými rozhodnutími a tím kvantifikovat a kvalifikovat jejich důležitost a interpretační přesvědčivost. V úvodní části textu je nabídnuto teoretické shrnutí dosavadních poznatků ve zkoumané oblasti, rešerše relevantní literatury a stručné zhodnocení využitelnosti takové analýzy v českém prostředí.

Druhá část shrnuje aktuální status quo práce s judikaturou v České republice. Nejprve se zaměřuje na veřejně dostupné databáze vrcholných soudů (Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud a Ústavní soud), přičemž jsou zkoumány možnosti, které dané databázové systémy nabízejí, tedy zda a případně jakým způsobem jsou metadaty určeny vztahy k dalším relevantním rozhodnutím. Obdobné analýze jsou pak podrobeny tři komerční právní informační systémy – ASPI, Beck-online a CODEXIS.

Třetí část shrnuje prvotní problémy ležící v cestě vytvoření nové komplexní citační analýzy, která by splňovala požadavky využitelnosti. Dále popisuje první krok, tedy zachycení citací soudních rozhodnutí regulárním výrazem provedené na vzorku 46 rozhodnutí Ústavního soudu. V závěru jsou pak zhodnoceny dosažené výsledky a popsán další postup výzkumu možností realizace citační analýzy judikatury v České republice.

Bibliografická citace

MYŠKA, Matěj, HARAŠTA, Jakub, LOUTOCKÝ, Pavel a Jakub MÍŠEK. Možnosti citační analýzy v České republice. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2016, č. 13, s. 147-189. [cit. 2021-01-16]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/5258

Klíčová slova

citační analýza; citace judikatury; právní informační systémy

Plný Text:
Copyright (c) 2016 Matěj Myška, Jakub Harašta, Pavel Loutocký, Jakub Míšek

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.