Cezhraničné súdne rozhodnutia vo veciach porušenia európskeho patentu

Anton Konkol

Abstrakt

Porušenie európskeho patentu sa málokedy zastaví na geografických hraniciach. Naopak, častejšie prebieha naraz vo viacerých krajinách. Zároveň ale samotné presadzovanie európskeho patentu súčasne vo viacerých štátoch Európskej únie predstavuje pomerne zložitý a časovo náročný proces.  

Príspevok sa zaberá problematikou cezhraničných súdnych rozhodnutí vo veciach porušenia európskeho patentu. Prax vydávania cezhraničných súdnych príkazov národnými súdmi niektorých európskych krajín bola značne obmedzená rozhodnutiami Súdneho dvora Európskej únie vo veciach Roche proti. Primus a GAT proti LuK. Súdny dvor ale vo svojom neskoršom rozhodnutí Solway v. Honeywell objasnil, že súd členského štátu EÚ má právomoc rozhodovať o žalobách pre porušenie viacerých národných častí európskeho patentu viacerými porušovateľmi vo viacerých štátoch EÚ.

Bibliografická citace

KONKOL, Anton. Cezhraničné súdne rozhodnutia vo veciach porušenia európskeho patentu. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2016, č. 13, s. 29-44. [cit. 2020-04-08]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/5084

Klíčová slova

európsky patent; porušenie; súdna právomoc; Nariadenie Brusel I; cezhraničné súdne rozhodnutia

Plný Text:
Copyright (c) 2016 Anton Konkol

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.