Právo na informace formou Open Data a Open Access ve světle českého práva a práva EU

Roč.4,č.8(2013)

Abstrakt

Příspěvek se zabývá problematikou zpřístupňování informací formou Open Data a Open Access v českém právu a legislativy Evropské unie. V rámci evropských a národních vědeckovýzkumných grantů financovaných z veřejných zdrojů (unijní a národní rozpočty) vzrůstá tlak na příjemce zpřístupňovat získaná výzkumná data veřejnosti. Tento legitimní požadavek grantových agentur se však leckdy dostává do kolize s pravidly veřejné podpory, obchodního tajemství a dalších sfér vědeckovýzkumného života.


Klíčová slova:
Open Data; Open Access; freedom of information; public aid; trade secrets; research and development data

Stránky:
s. 27–32
Metriky

454

Views

193

PDF views