Vlastnictví energetických zařízení

Viktor Szabo

Abstrakt

Tento článek se zabývá problematikou vlastnických práv k věcem, které jsou prvky energetických soustav. Článek lze koncepčně členit na část věnující se obecným otázkám vlastnictví energetických zařízení a část zaměřenou na jejichkonkrétní věcněprávní a vlastnický režim. Úvodní kapitoly se věnují výkladu pojmu vlastnictví v platném právním řádu České republiky obecně, možnostem jeho ústavní a mezinárodní ochrany a specifickým rysům energetickýchzařízení jako prvků energetických soustav. Materiální jádro pojednání tvoří analýza a diskuse o povaze energetického zařízení jako součásti jiné věci, nebo jako věci samostatné. Tyto obecnější úvahy jsou obohaceny o specifickéotázky spojené s problematikou bytových domů, území určených k zajišťování obrany státu a věcněprávního statusu energetických soustav. Následně se  zabývám právní úpravou nastíněných otázek v novém občanském zákoníku.Poslední kapitola shrnuje předchozí závěry samostatně pro praktické potřeby jednotlivých energetických odvětví.

Bibliografická citace

SZABO, Viktor. Vlastnictví energetických zařízení. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2013, č. 7, s. 52-110. [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/4372

Klíčová slova

bytový dům; energetická soustava; energetické zařízení; nový občanský zákoník; samostatná věc; součást věci; vlastnictví; vojenský újezd;

Plný Text: