Digitálna správa práv ako príklad možností regulácie kyberpriestoru

Robert Kutiš

Abstrakt

Článok sa zaoberá právno-teoretickými aspektmi regulácie vzťahov v kyberpriestore. Základným cieľom článku je na základe poznatkov o  vývoji v  oblasti systémov digitálnej správy práv dôjsť k  všeobecným záverom o    možnostiach regulácie spoločenských vzťahov v  kyberpriestore prostredníctvom technológií, či spolupôsobenia viacerých modalít regulácie a identi-fikovať partikulárne problémy, ktorí regulácia za pomoci technológií v praxi prináša.

Bibliografická citace

KUTIŠ, Robert. Digitálna správa práv ako príklad možností regulácie kyberpriestoru. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2013, č. 7, s. 12-24. [cit. 2020-04-08]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/4354

Klíčová slova

regulácia kyberpriestoru, digitálna správa práv, modality regulácie, systémy regulácie

Plný Text: