Elektronické řešení sporů ověřuje teoretické hranice praxí

Tomáš Hülle

Abstrakt

Článek se věnuje zejména novinkám a nejvíce diskuto-vaným  a  problematickým  bodům  v  oblasti  elektronic-kého  řešení  sporů.  Hlavní  důraz  je  kladen  na  výsledky práce III. pracovní skupiny UNCITRAL a její dopady na české právní prostředí. Autor se nevěnuje příliš teore-tickým koncepcím, ale diskutuje a nabízí svůj názor na praktickou aplikovatelnost zvolených řešení.

Bibliografická citace

HÜLLE, Tomáš. Elektronické řešení sporů ověřuje teoretické hranice praxí. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2012, č. 6, s. 33-39. [cit. 2020-04-08]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/4132

Klíčová slova

elektronické řešení sporů, UNCITRAL, rozhodčí řízení, mediace, B2C vztahy a B2B vztahy, vynucení práva

Plný Text: