Je (ešte stále) možné žalovať o prevod doménového mena?

Martin Husovec

Abstrakt

Článok sa zaoberá doktrinálnym výkladom odstraňova-cieho  nároku  vo  vzťahu  k  praxi  žalôb  o  prevod  domé-nového  mena  vo  svetle  rozhodnutia  Najvyššieho  súdu ČR  vo  veci  globtours.cz.  Autora  rgumentuje  prečo  je záver Najvyššieho súdu, že prevod domény nie je možné konštruovať jako výkon odstraňovacieho nároku, doktri-nálne  správny.    Zároveň  však  autor  rozhonutie  kriti-zuje  keď  poukazuje  na  to,  že  Najvyšší  súd  mal  pris-túpiť k analógií a konštruovať takýto prevodný nárok na základe nariadenia o doméne TLDeu.

Bibliografická citace

HUSOVEC, Martin. Je (ešte stále) možné žalovať o prevod doménového mena? Revue pro právo a technologie. [Online]. 2012, č. 6, s. 3-10. [cit. 2020-04-08]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/4129

Klíčová slova

prevod domény, odstraňovací nárok, prostriedky ochrany práv

Plný Text: