Generické doménové mená a doménové spory

Štefan Valent

Abstrakt

Článok  sa  venuje  problematike  generických  doménových  mien  a  sporom,  ktoré  z  nich  vyplývajú.  V  krátkosti  je načrtnutý  vznik  a  história  doménových  mien.  Nasleduje  definícia  doménového  mena  z  pohľadu  technického  aj právneho. Hlavnú časť tvorí rozbor pravidiel UDRP a federálneho zákona ACPA. Na rozhodnutiach NAF a WIPO je ukázané, ako administratívne panely interpretujú pravidlá UDRP, a ako americké súdy aplikujú zákon ACPA. Oba spôsoby sú porovnané z hľadiska použiteľnosti, náležitostí, časovej a finančnej náročnosti.

Bibliografická citace

VALENT, Štefan. Generické doménové mená a doménové spory. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2011, č. 3, s. 90-120. [cit. 2020-04-08]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/4019

Klíčová slova

doménové meno, generické doménové meno, doménové spory, UDRP, ACPA, cybersquatting, typosquatting, poverení poskytovatelia služieb v oblasti rozhodovania sporov.

Plný Text: