eJustice

Václav Stupka

Abstrakt

Článek na téma eJustice se zabývá zaváděním informačních a komunikačních technologií do soudnictví.Práce se v první části zejména zaměřuje na vybrané právní a technické otázky elektronizace justice. V druhé části práce jsou vypracovány případové studie elektronizace civilního řízení sporného ve třech evropských státech, které následně porovnává.

Bibliografická citace

STUPKA, Václav. eJustice. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2010, č. 2, s. 76-97. [cit. 2020-04-03]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/4007

Klíčová slova

eJustice, eGovernment, informační a komunikační technologie, informační systémy, datové schránky, elektronizace justice, elektronický spis, justice, právní informatika

Plný Text: