Specifika elektronického dokazování při mimosoudním řešení sporů

Pavel Loutocký

Abstrakt

S rozvojem moderních technologií dochází k výrazným posunům v možnostech dokazování nejen při soudním řízení, ale rovněž při řízení mimosoudním. V případě vzniku sporu na internetu (např. při elektronickém obchodování) je pak mnohdy vhodné řešit vzniklý konflikt online a dle možností skutkové tvrzení podpořit elektronickými důkazními prostředky (online lze rovněž řešit i spory, které v tomto prostředí nevznikly).

Příspěvek se bude zabývat možným využitím elektronických důkazů při vyjednávání mezi stranami, které je počáteční a nejméně formalizovanou fází mimosoudního řešení sporů. V případě neúspěšnosti vyjednávání mezi stranami následuje fáze mediační (a to buď zákonem regulovaná či nikoli). Spor může dospět až k závaznému rozhodčímu řízení, které supluje soudní rozhodování. V každé z těchto fází dochází ke specifické regulaci, jakým způsobem lze využít elektronických důkazních prostředků od v zásadě neregulovaného v úvodní fázi řešení sporů po procesně formalizovaný postup v případě rozhodčího řízení. Příspěvek tak vymezí právní mantinely v jednotlivých fázích mimosoudního řešení sporu a zaměří se na formální požadavky kladené na možnosti využití elektronických důkazních prostředků s důrazem na českou právní úpravu.

Bibliografická citace

LOUTOCKÝ, Pavel. Specifika elektronického dokazování při mimosoudním řešení sporů. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2015, č. 12, s. 3-19. [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/3778

Klíčová slova

Elektronický důkaz; dokazování; negociace; mediace; rozhodčí řízení; online dispute resolution

Plný Text:
Copyright (c) 2015 Pavel Loutocký

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.