Zaistenie elektronického dôkazu vo svetle rekodifikácie trestného poriadku

Tomáš Abelovský

Abstrakt

Predmetom tejto krátkej úvahy je zamyslenie sa nad inštitútom elektronického dôkazného prostriedku, jeho úskaliami a súčasnými tendenciami, ktoré by nemali ostať opomenuté v pripravovanom trestnom procesnom kódexe. Zaujímavým a často diskutovaným spôsobom získavania dôkazov je zvláštna edičná povinnosť na uchovávanie a vydanie inkriminovaných počítačových údajov, resp. dát. Táto povinnosť je zakotvená v § 90 TP SR. Môže sa zdať, že tento procesný inštitút môže slúžiť ako vhodná inšpirácia pre súčasné legislatívne práce v ČR. V úvahe bude poukázané aj na jeho nedostatky a možné spôsoby nápravy.

Bibliografická citace

ABELOVSKÝ, Tomáš. Zaistenie elektronického dôkazu vo svetle rekodifikácie trestného poriadku. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2015, č. 11, s. 29. [cit. 2020-12-02]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/3379

Klíčová slova

elektronický dôkazný prostriedok, dátový nosič, dokazovanie, zaistenie dôkazu

Plný Text:
Copyright (c) 2015 Tomáš Abelovský

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.