Akt o kybernetické odolnosti

Roč.14,č.27(2023)
Revue pro právo a technologie

Abstrakt

Článek se věnuje legislativnímu návrhu Evropské Komise na horizontální právní regulaci požadavků na kybernetickou bezpečnost produktů s digitálními prvky, označovanému jako „akt o kybernetické odolnosti“. Po nastínění hlavních principů navrhované regulace a jejích důvodů a cílů je pozornost věnována vztahu k existující unijní legislativě a oblasti působnosti. V další části je pak představeno věcné jádro návrhu, konkrétně vymezení základních pojmů a předmětu právní úpravy, dále požadavky stanovené pro uvádění a dodávání produktů s digitálními prvky na trh a představení principů posuzování shody. Další část je věnována představení hlavních povinností výrobců a ostatních hospodářských subjektů a základním pravidlům dozoru nad trhem a vymáhání. Poslední část se věnuje nastínění některých potenciálně problematických dopadů návrhu nové regulace jako podnětu k diskuzi.


Klíčová slova:
Akt o kybernetické odolnosti; kybernetická bezpečnost; uvádění produktů na trh; produkty s digitálními prvky; posuzování shody; nový legislativní rámec

Stránky:
s. 3–35
Metriky

0

Crossref logo

0


160

Views

78

PDF views