Licencování PSI a hospodářská soutěž

Tomáš Kubeša

Abstrakt

Ve svém příspěvku se budu věnovat problematice licencování informací veřejného sektoru ve světle ochrany hospodářské soutěže.

Rozeberu, které typy porušení hospodářské soutěže lze v souvislosti s licencováním PSI detekovat. Úzce se zaměřím na zneužití dominantního postavení podnikem, který nabyde dominantního postavení v souvislosti s nabytím licence k informacím veřejného sektoru. Rozeberu kritéria, která je nutné zohlednit při posouzení, zdali došlo ke vzniku dominantního postavení. Pozastavím se u možných způsobů zneužití takového dominantního postavení. Dále navrhnu praktická opatření pro užití licencovaných PSI, která nebudou zakládat podezření ze zneužívacích praktik.

Ve svém příspěvku se budu opírat o teoretický i právní základ „LAPSI“ a zneužití dominantního postavení. Své závěry poměřím i s judikaturou k tématu, zejména s případem Chaps.

Bibliografická citace

KUBEŠA, Tomáš. Licencování PSI a hospodářská soutěž. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2015, č. 11, s. 3. [cit. 2020-12-02]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/2434

Klíčová slova

PSI; zneužití dominantního postavení; informace veřejného sektoru; licencování

Plný Text:
Copyright (c) 2015 Tomáš Kubeša

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.