Mezinárodní příslušnost soudů dle článku 7 odst. 2 Nařízení Brusel Ibis ve světle rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci Mittelbayerischer Verlag a Gtflix TV

Roč.13,č.26(2022)
Revue pro právo a technologie

Abstrakt

Cílem tohoto příspěvku je prostřednictvím analýzy judikatury Soudního dvora EU kriticky zhodnotit intepretaci pojmu „místo škodné události“ dle článku 7 odst. 2 Nařízení Brusel Ibis ve sporech vyplývajících z porušení osobnostních práv a pomluvy na internetu. Předmětem příspěvku jsou zejména rozhodnutí ve věci Mittelbayerischer Verlag a Gtflix TV, kterými Soudní dvůr EU doplnil definici kritéria centrum zájmů poškozeného a potvrdil zachování tzv. mozaikového přístupu vyžadující pouhou dostupnost poškozujícího obsahu na území fóra. Tato dvě rozhodnutí a jejich závěry jsou dále zasazeny do kontextu kolizní úpravy, vnitřního trhu EU a nakládání s cizími rozhodnutími.


Klíčová slova:
Nařízení Brusel Ibis; příslušnost; místo škodné události; forum delicti commissi; forum damni infecti; centrum zájmů poškozeného; mozaikový přístup; mimosmluvní závazkové vztahy; porušení osobnostních práv; pomluva; internet; judikatura; Soudní dvůr EU.

Stránky:
s. 109–159
Biografie autora

Tereza Kyselovská

Masaryk University, Faculty of Law

Senior lecturer, Department of International and European Law, Faculty of Law, Masaryk Universtity, Brno, Czech Republic
Metriky

0

Crossref logo

0


297

Views

141

PDF views