Aktuální otázky prodeje použitého software

Michal Vlasák

Abstrakt

Příspěvek se zabývá prodejem použitého software, jemuž otevřel dveře princip vyčerpání práva na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny počítačového programu dovozený SDEU ve věci UsedSoft v. Oracle. Navazující německá judikatura reprezentovaná především rozhodnutím BGH a nižších soudů se následně vyjádřila k některým otevřeným otázkám, které se týkají zejména konstrukce uživatelských práv druhého nabyvatele, původního účelu licence, dělení licencí, průkaznosti, že byla původní licence učiněná nepoužitelnou nebo také k otázkám souvisejících maintenance smluv. Na rozdíl od SDEU dospěla americká judikatura pracující s first-sale doctrine k závěru, že se princip vyčerpání práv na softwarové licence nevztahuje. V článku jsou také stručně nastíněny případné dopady na další produkty jako e-Books nebo e-Music.

Bibliografická citace

VLASÁK, Michal. Aktuální otázky prodeje použitého software. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2014, č. 10, s. 3. [cit. 2020-04-08]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/1833

Klíčová slova

software, vyčerpání práva na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny počítačového programu, prodej použitých licencí, UsedSoft, first-sale doctrine

Plný Text:
Copyright (c) 2015

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.