Poskytovatel služeb sdílení obsahu online dle směrnice (EU) 790/2019

Rostislav Sliwka

Abstrakt

Článek se zabývá pojmem poskytovatele služeb sdílení obsahu online (PSSOO), který byl do evropského práva zaveden směrnicí (EU) 2019/790 o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu (DSM směrnice). Postupně jsou rozebrány jednotlivé definiční prvky, ať už přímo uvedené v definici v čl. 2 DSM směrnice, tak vyplývající z navazujících recitálů odůvodnění DSM směrnice. Na praktických příkladech je dovozována aplikace jednotlivých kritérií v praxi. Ačkoliv definice PSSOO není ve všech ohledech jednoznačná, článek se snaží jednotlivá úskalí za pomoci judikatury Soudního dvora EU a dalších zdrojů rozebrat a nalézt možný praktický výklad daných definičních prvků.

Bibliografická citace

SLIWKA, Rostislav. Poskytovatel služeb sdílení obsahu online dle směrnice (EU) 790/2019. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2020, č. 21, s. 91-128. [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/13228

Klíčová slova

autorské právo; poskytovatele služeb sdílení obsahu online; směrnice (EU) 790/2019; odpovědnost ISP; jednotný digitální trh

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

MONOGRAFIE

[1] HUSOVEC, Martin. Zodpovednosť na internete podľa českého a slovenského práva. 1. vyd. Praha: CZ.NIC, 2014, 230 s. ISBN 978-80-904248-8-3.

[2] ANDRUŠKO, Alena. Internet, informační společnost a autorské právo. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 276 s. ISBN 978-80-7552-327-3.

[3] POLČÁK, Radim. Internet a proměny práva. 1. vyd. Praha: Auditorium, 2012, 392 s. ISBN 978-80-87284-22-3.

[4] POLČÁK, Radim a kol. Právo informačních technologií. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2018, 656 s. ISBN 978-80-7598-045-8.

[5] TELEC, Ivo.; TŮMA, Pavel. Autorský zákon: Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 22. ISBN 978-80-7400-748-4.

ČLÁNKY

[6] HUSOVEC, Martin, QUINTAIS, J. P. How to license Article 17? Exploring the Implementation Options for the New EU Rules on Content-Sharing Platforms. [online] 27 s. [cit. 27. 12. 2019]. Dostupné z: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3463011. https://doi.org/10.2139/ssrn.3463011

[7] MONTAGNANI, Maria Lillá; TRAPOVA, Alina. New Obligations for Internet Intermediaries in the Digital Single Market - Safe Harbors in Turmoil? Journal of Internet Law [online]. 2019, vol. 22, č. 7, s. 3-11 [cit. 15. 11. 2019]. Dostupné z: https://ssrn.com/abstract=3361073.

[8] VISSER, Dirk J.G. Trying to understand the article formerly known as ‘13’. [online] s. 3. [cit. 8. 12. 2019]. Dostupné z: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3354494. https://doi.org/10.2139/ssrn.3354494

[9] LIEBOWITZ, Stan. Economic Analysis of Safe Harbour Provisions [online]. [cit. 13. 12. 2 0 1 9 ] . D o s t u p n é z : https://www.cisac.org/CISAC-University/Library/Studies- Guides/Economic-Analysis-of-Safe-Harbour-Provisions.

[10] KARAPAPA, Stavroula; BORGHI, Maurizio. Search engine liability for autocomplete suggestions: personality, privacy and the power of the algorithm. International Journal of Law and Information Technology [online]. [cit. 13. 12. 2019] 2015, Vol. 23, Issue 3. s. 261-289. Dostupné z: https://doi.org/10.1093/ijlit/eav009. https://doi.org/10.1093/ijlit/eav009

JUDIKATURA

[11] Rozhodnutí Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 12. července 2011 ve věci C- 324/09, L’Oréal a další, ECLI:EU:C:2011:474.

[12] Rozhodnutí Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 8. 9. 2016 ve věci C-160/15, GS Media, ECLI:EU:C:2016:644.

[13] Rozhodnutí Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 14. 6. 2017 ve věci C-610/15, Stichting Brein, ECLI:EU:C:2017:456.

[14] Rozhodnutí Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 2. 4. 2009 ve věci C-134/08, Hauptzollamt Bremen, ECLI:EU:C:2009:229.

[15] Stanovisko generálního advokáta Macieje Szpunara přednesené dne 30. dubna 2019 ve věci C-390/18, AIRBNB, ECLI:EU:C:2019:336.

[16] Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce ze dne 13. 9. 2018 ve věci C-682/18, LF proti Google LLC adalší. Dostupné z:http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf? text=&docid=220171&pageIndex=0&doclang=CS&mode=req&dir=&occ=first&part=1&c id=576481.

[17] Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce ze dne 6. 11. 2018 ve věci C-683/18, Elsevier Inc. proti Cyando AG. Dostupné z: http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf? text=&docid=220297&pageIndex=0&doclang=CS&mode=req&dir=&occ=first&part=1&c id=576481.

[18] Rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 25. 3. 2019, sp. zn. 32 C 41/2014.

[19] Rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 22 .2. 2019, sp. zn. 34 C 5/2017.

[20] Rozhodnutí Bundesgerichtshof ze dne 12. 7. 2012, sp. zn. I ZR/18/11. dejure.org [online] Dejure, 2013 [cit. 10. 12. 2019]. Dostupné z: https://dejure.org/dienste/vernetzung/ rechtsprechung?Gericht=BGH&Datum=12.07.2012&Aktenzeichen=I%20ZR%2018/11.

[21] Rozhodnutí Bundesgerichtshof ze dne 15. 8. 2013, sp. zn. I ZR/79/12. dejure.org [online] Dejure, 2013 [cit. 10. 12. 2019]. Dostupné z: https://dejure.org/dienste/vernetzung/ rechtsprechung?Gericht=BGH&Datum=15.08.2013&Aktenzeichen=I%20ZR%2079/12.

INTERNETOVÉ ZDROJE
[22] Voice over Internet Protocol. wikipedia.org [online]. Wikipedia [cit. 25. 11. 2019].

Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Voice_over_Internet_Protocol.

[23] Implementatiewetsvoorstel Richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt. overheid.nl [online]. Overheid [cit. 1. 12. 2019]. Dostupné z: https://www.internetconsultatie.nl/auteursrecht/reacties.

[24] We do not support the EU Copyright Directive in its current form. Here’s why you shouldn’t either. wikimediafoundation.org [onlince]. Wikimedia Foundation [cit. 1. 12. 2019]. Dostupné z: https://wikimediafoundation.org/news/2019/02/28/we-do-not-support-the-eu- copyright-directive-in-its-current-form-heres-why-you-shouldnt-either/.

[25] Podmínky poskytování služeb. youtube.com [online]. YouTube [cit. 12. 12. 2019].

Dostupné z https://www.youtube.com/static?gl=CZ&template=terms.

[26] Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb poskytovaných společností Uloz.to cloud a.s. (mimo jiné) na stránkách uloz.to. uloz.to [online]. Ulož.to [cit. 12. 12. 2019]. Dostupné z: https://uloz.to/podminky/vseobecne-smluvni-podminky.

[27] Stanoviska členských států ke konečnému textu směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu publikovaná pod č. 7986/19 ADD 1 REV 2 dne 15. 4. 2019. data.consilium.europa.eu [online]. Rada EU [cit. 13. 12. 2019]. Dostupné z: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7986-2019-ADD-1-REV-2/en/pdf.

[28] Webhosting. forpsi.com [online]. Forpsi [cit. 8. 11. 2019]. Dostupné z: https://www.forpsi.com/webhosting/.

[29] Informace. příručka.ujc.cas.cz [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR [cit. 8. 11. 2019]. Dostupné z: http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=informace.

[30] Ceník reklamy na Ulož.to poskytované společností rootmedia platný od 1. 1. 2019. rootmedia.cz [online]. rootmedia [cit. 13. 12. 2019]. Dostupné z: https://rootmedia.cz/dokumenty/cenik_ulozto.pdf.

[31] Hospodářský prospěch. linguee.com [online]. Linguee [cit. 13. 12. 2019]. Dostupné z: https://www.linguee.com/english-czech/search?source=czech&query=hospod %C3%A1%C5%99sk%C3%BD+prosp%C4%9Bch.

[32] Music Listening 2019. ifpi.org [online]. IFPI [cit. 28. 5. 2020]. Dostupné z: https://www.ifpi.org/downloads/Music-Listening-2019.pdf.

[33] Youtube is generating $32k every minute – but how much of that money is being driven by music? musicbusinessworldwide.com [online]. Music Business Worldwide [cit. 28. 5. 2020]. Dostupné z: https://www.musicbusinessworldwide.com/youtube-is-generating-32k-every- minute-but-how-much-of-that-money-is-being-driven-by-music/.

[34] Prezentace společnosti Seznam ze 4. jednání dialogu Evropské komise k čl. 17 ze dne 16. 12. 2019. Dostupné z: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/fourth-meeting- stakeholder-dialogue-article-17-directive-copyright-digital-single-market.

PRÁVNÍ PŘEDPISY

PRÁVNÍ PŘEDPISY ČR

[35] Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. In: Beck-online [online právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 1. 12. 2019]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mrqgayf6mjsgewtema&groupIndex=2&rowIndex=0.

PRÁVNÍ PŘEDPISY EU

[36] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120 ze dne 25. listopadu 2015, kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k otevřenému internetu a mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací a nařízení (EU) č. 531/2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii. In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 23. 11. 2019]. Dostupné z:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX% 3A32015R2120.

[37] Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací voblasti norem atechnických předpisů. In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 17. 11. 2019]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A31998L0034.

[38] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/48/ES ze dne 20. července 1998, kterou se mění směrnice 98/34/ES o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů. In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 17. 11. 2019]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX% 3A31998L0048.

[39] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu. In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 15. 11. 2019]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex %3A32000L0031.

[40] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. 5. 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti. In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 22. 11. 2019]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001L 0029&from=EN.

[41] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES ze dne 12. prosince 2006 o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s autorským právem. In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 13. 12. 2019]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal- content/cs/ALL/?uri=CELEX%3A32006L0115.

[42] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU ze dne 26. 2. 2014 o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu. In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 12. 12. 2019]. Dostupné z: https://eur- lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0026&from=EN.

[43] Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti. In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 1 7 . 1 1 . 2 0 1 9 ] . D o s t u p n é z : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/? uri=uriserv:OJ.L_.2015.241.01.0001.01.CES.

[44] Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace. In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 23. 11. 2019]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/uri=uriserv:OJ.L_.2018.321.01.0036.01.CES&toc=OJ:L:2018:321:TOC.

[45] Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/790 ze dne 17. dubna 2019 o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu a o změně směrnic 96/9/ES a 2001/29/ES. In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 15. 11. 2019]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN- CS/TXT/?uri=CELEX:32019L0790&from=cs.

[46] Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu ze dne 14. 9. 2016, publikováno pod COM(2016) 593 final. In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 13. 12. 2019]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0593&from =EN.

OSTATNÍ ZDROJE

[47] Jednání pracovní skupiny č. IX k implementaci čl. 17 na Ministerstvu kultury ČR dne 11. 12. 2019.

[48] Informace autora z jednání tzv. Madrid Group, pracovní skupiny právníků evropských kolektivních správců sdružených v organizaci GESAC („Groupement Européen des Sociétés d’Auteurs et Compositeurs“).

https://doi.org/10.5817/RPT2020-1-5


Copyright (c) 2020 Rostislav Sliwka

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.