Kryptoměny a občanské právo

Adam Jareš

Abstrakt

Kryptoměny nejsou v současné chvíli v oblasti soukromého práva jakkoliv výslovně upraveny a jejich regulaci je možné nalézt pouze ve veřejnoprávních předpisech. Cílem textu je posouzení, jakým způsobem na kryptoměny nahlíží občanský zákoník, jaké právní vztahy vznikají při zápisu transakce do nového bloku v rámci protokolu blockchain a zda lze považovat kryptoměny za věc ve smyslu její legální definice v občanském zákoníku. Text se následně věnuje diskuzi o důsledcích dosažených závěrů.

Bibliografická citace

JAREŠ, Adam. Kryptoměny a občanské právo. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2020, č. 21, s. 21-46. [cit. 2020-10-01]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/13216

Klíčová slova

blockchain, kryptoměny, bitcoin, občanský zákoník, věc v právním smyslu, nabídka a akceptace, transakce

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

[1] BENTOV, Iddo et al. Proof of activity: extending bitcoin’s proof of work via proof of stake. I n Proceedings of the ACM SIGMETRICS 2014 Workshop on Economics of Networked Systems, NetEcon 2014: [online]. Dostupné z: https://eprint.iacr.org/2014/452.pdf [cit. 2020-01-20].

[2] Bundesmisterium der Finanzen. German Government Adopts Blockchain Strategy. [online]. Dostupné z: https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Standardartikel/Topics/Financial_markets/Articles/2019-09-18-Blockchain.html. [cit. 2019-11-9].

[3] DĚDIČ, Jan. ŠOVAR, Jan. MIKULA, Ondřej. Proč podle českého soukromého práva nelze uvažovat o (ICO) tokenech jako o cenných papírech. Právní rozhledy. 2018, č. 15-16, s. 554– 556.

[4] Discussion Draft: Stablecoins are Securities Act of 2019. [online] https://financialservices.house.gov/uploadedfiles/bills-116pih-ssa.pdf. [cit. 2019-11-16].

[5] DRAŠTÍK, Alexandr. FREMR, Robert. DURDÍK, Tomáš a kol. Trestní zákoník. Komentář. [Systém ASPI]. Wolters Kluwer [cit. 2019-03-20].

[6] DVOŘÁK, Jan. ŠVESTKA, Jiří. ZUKLÍNOVÁ, Michaela a kol. Občanské právo hmotné. Svazek I. Díl první. Obecná část. 2. Aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016.

[7] ELEK, Štefan; LIŠKA, Petr; MAREK, Karel. Bankovní obchody. [Systém ASPI] Wolters Kluwer [cit. 2020-03-14].

[8] HOBZA, Martin. ICO a tokeny optikou práva kapitálového trhu: mohou být tokeny investičními cennými papíry? Bulletin advokacie. 2019, č. 3, s. 41–46.

[9] International Telecommunication Union. Percentage of Individuals using the Internet. [online] Dostupné z: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/statistics/2018/ Individuals_Internet_2000-2017_Dec2018.xls, [cit. 2019-03-20].

[10] KASL, František. Blockchain, společenská smlouva digitálního věku? Revue pro právo a technologie. 2018, č. 17. https://doi.org/10.5817/RPT2018-1-1

[11] KOUBSKÝ, Petr. Před deseti lety vymyslel Satoshi Nakamoto peníze, kterými si budou navzájem platit roboti. Deník N, [online]. Dostupné z: https://denikn.cz/11417/pred-deseti- lety-vymyslel-satoshi-nakamoto-penize-kterymi-si-budou-navzajem-platit-roboti [cit. 2019-02- 17].

[12] LÁNSKÝ, Jan. Kryptoměny. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018.

[13] LESSIG, Lawrence. Code: Version 2.0. New York: Basic Books, 2006.

[14] LIŠKA, Petr. Účet, jednorázový vklad, akreditiv a inkaso v občanském zákoníku. [Systém ASPI]. Wolters Kluwer [cit. 2020-03-14].

[15] MAREK, Radan, JEŽEK, Václav. Cenné papíry v novém občanském zákoníku. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013.

[16] MACGREGOR PELIKÁNOVÁ, Radka. (Ne)jasné pojetí doménových jmen a jejich režimu v novém občanském zákoníku. Rekodifikace & Praxe, 2015, č. 3(1).

[17] Metodický pokyn č. 2 Finančního analytického útvaru Ministerstva financí ze dne 16. září 2013, Č.j.: MF-86584/2013/24.

[18] NAKAMOTO, Satoshi. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, [online] Dostupné z: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf [cit. 2019-03-20].

[19] NĚMEC, Libor. TORNOVÁ, Jarmila., K právní regulaci kryptoměn. Díl II. Právní rádce. roč. 2018, č. 7. https://doi.org/10.14712/23366478.2017.45

[20] Obchodování s bitcoiny / Je kobchodování sbitcoinynebo k jejichsměně potřebné povolení ČNB? [online]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/stanoviska_a_odpovedi/pdf/obchodovani_s_bitcoiny.pdf [cit. 2019-03-17].

[21] PAULY, Jan. Teoretické a legislativní základy cenných papírů. [Systém ASPI]. Wolters Kluwer. 2016. [cit. 2020-03-14].

[22] POLČÁK, Radim, KASL, František, LOUTOCKÝ, Pavel. MÍŠEK, Jakub, STUPKA, Václav. Virtualizace právních vztahů a nové regulatorní metody v pozitivním právu. Právník, AV ČR, Ústav státu a práva, 2019, roč. 2019, č. 1, s. 86–98.

[23] Proof of Work. Investopedia. [online]. Dostupné z: https://www.investopedia.com/ terms/p/proof-work.asp, [cit. 2020-01-20].

[24] Proof of Stake. Investopedia. [online]. Dostupné z: https://www.investopedia.com/ terms/p/proof-stake-pos.asp, [cit. 2020-01-20].

[25] Regierung des Fürstentums Liechtenstein.Landtag stimmt dem Blockchain-Gesetz einstimmig zu. [online] https://www.regierung.li/de/mitteilungen/222957/?typ=news [cit. 2019-11-10].

[26] SPÁČIL, Jiří a kol. Věcná práva. Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku. Praha C. H. Beck, 2018.

[27] STROUKAL, Dominik. SKALICKÝ, Jan. Bitcoin a jiné kryptopeníze budoucnosti. Praha: Grada. 2018.

[28] SZOSTOK, David. Cenný papír a zaknihovaný cenný papír jako věc v právním smyslu, Soukromé právo, 2016, č. 11, s 4 a násl.

[29] ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014.

[30] ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014.

[31] TELEC, Ivo. Poznámky k internetu a proměnám práva. Právní rozhledy. 2013, č. 12. [32] TRÁVNÍK, Pavol. Bitcoin v českém právu, [online]. Dostupné z https://medium.com/@ pavol.travnik/bitcoin-v-českém-právu-308a82c78ebf [cit. 2019-07].

[33] VÍTEK, Jindřich. Právní úprava cenných papírů v občanském zákoníku. Obchodní právo, 2012, č. 12.

https://doi.org/10.5817/RPT2020-1-2


Copyright (c) 2020 Adam Jareš

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.