Otázky odpovědnosti umělé inteligence za zásah do autorského práva

Roč.10,č.20(2019)

Abstrakt
Příspěvek se soustředí na otázky, které vyvstávají v oblasti umělé inteligence při zkoumání odpovědnosti za zásah do autorského práva. S ohledem na nárůst využití umělé inteligence při vytváření autorských děl je v této souvislosti podstatné analyzovat potenciální zásah do autorského práva v procesu tvorby a odpovědnostní režim, který by se v takovém případě uplatnil. V rámci toho je důležité zkoumat jak druh odpovědnosti, odpovědné entity, tak i stávající řešení náhrady škody při dostatečné reflexi vlastností a potenciálu umělé inteligence, jakož i případné návrhy pro futuro v dané oblasti. Příspěvek v první části představí hlavní otázky, které v této problematice vyvstávají. Ve druhé části pak příspěvek představí stávající řešení dříve uvozených otázek, na což naváže třetí část věnovaná návrhům na vhodnější právní úpravu de lege ferenda.

Klíčová slova:
Odpovědnost; umělá inteligence; zásah do autorského práva

Stránky:
s. 65–90
Reference

Monografie

DREYFUS, Hubert L. What Computers Still Can't Do: A Critique of Artificial Reason. Revised edition. Cambridge: The MIT Press, 1992, 429 s. ISBN 9780262540674.

GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 4. upravené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, 344 s. ISBN 978-80-7380-023-9.

HARVÁNEK, Jaromír a kol. Teorie práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, 439 s. ISBN 978-80-7390-458-9.

HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2014, 2072 s. ISBN 978-80-7400-287-8.

KNAPP, Viktor. Teorie práva, 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 1995, 247 s. ISBN 80-7179-028-1.

LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2014, 2400 s. ISBN 978-80-7400-529-9.

LEŠKA, Rudolf. Ochrana práva autorského. In: SRSTKA, Jiří a kol. Autorské právo a práva související. Vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2017, 416 s (s. 242-250). ISBN 978-80-7502-240-0.

POLČÁK, Radim. Internet a proměny práva. Praha: Auditorium, 2012, 392 s. ISBN 978-80-87284-22-3.

PRCHAL, Petr. Výjimky a omezení práva autorského, náhradní odměny. In: SRSTKA, Jiří a kol. Autorské právo a práva související. Vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2017, 416 s (s. 124-157). ISBN 978-80-7502-240-0.

PÚRY, František. Trestněprávní aspekty autorského práva a práv souvisejících s autorským právem. In: SRSTKA, Jiří a kol. Autorské právo a práva související. Vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2017, 416 s (s. 341-368). ISBN 978-80-7502-240-0.

ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2012, 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5.ŠKOP, Martin; MACHÁČ, Petr. Základy právní nauky. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011, 196 s. ISBN 978-80-7357-709-4.

TELEC, Ivo; TŮMA, Pavel. Autorský zákon: komentář. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2019, 1295 s. ISBN 978-80-7400-748-4.

Články, příspěvky ve sbornících

BORGHI, Maurizio; KARAPAPA, Stavroula. Non-display Uses of Copyright Works: Google Books and Beyond. Queen Mary Journal of Intellectual Property. 2011, roč. 1, č. 1, s. 21-52. ISSN 2045-9807. https://doi.org/10.4337/qmjip.2011.01.02

GINSBURG, Jane C; BUDIARDJO, Luke A. Auhors and Machines [online]. Berkeley Technology Law Journal. 2019, roč. 34, č. 2. Columbia Public Law Research Paper No. 14-597; SSRN, publikováno 20. 8. 2018, 116 s [cit. 10. 3. 2019]. Dostupné z: https://papers.ssrn. com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3233885

GRIMMELMANN, James. Copyright for Literare Robots. Iowa Law Review. 2016, roč. 101, č. 2, s. 657-681. ISSN 0021-0552.

HORÁK, Ondřej; DOSTALÍK, Petr. Věc v právním slova smyslu v novém občanském zákoníku z právněhistorické perspektivy. Časopis pro právní vědu a praxi. 2013, č. 1, s. 14-21. ISSN 1210-9126.

HUBBARD, F. Patrick. "Sophisticated Robots": Balancing Liability, Regulation, and Innovation. Florida Law Review [online]. 2014, roč. 66, č. 5, s. 1803-1872. ISSN 1045-4241 [cit. 10. 3. 2019]. Dostupné z: https://scholarship.law.ufl.edu/flr/vol66/iss5/1/

POLČÁK, Radim. Odpovědnost umělé inteligence a informační útvary bez právní subjektivity. Bulletin advokacie. 2018, č. 11, s. 21-28. ISSN 1210-6348.

SCHAFER, Burkhard a kol. A Fourth Law of Robotics? Copyright and the Law and Ethics of Machine Coproduction. Artificial Intelligence and Law, 2015, č. 23, s. 217-240. ISSN 0924-8463. TOMÍŠEK, Jan. Jaký je ideální model odpovědnosti za autonomní systém? Revue pro právo a technologie [online]. 2018, roč. 9, č. 18, 29-54 [cit. 10. 3. 2019]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/10452

VOJTEK, Pavel. Náhrada újmy z provozních činností (vybrané otázky). Soudní rozhledy. 2015, č. 6, s. 202-206. ISSN 1211-4405.

ZIBNER, Jan. Akceptace právní osobnosti v případě umělé inteligence. Revue pro právo a technologie [online]. 2018, roč. 9, č. 17, s. 19-49 [cit. 10. 3. 2019]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/9067. https://doi.org/10.5817/RPT2018-1-2

ZIBNER, Jan. Artificial Intelligence: A Creative Player in the Game of Copyright. European Journal of Law and Technology. 2019, roč. 10, č. 1, s. 1-20. ISSN 2042-115X.

ZIBNER, Jan. Dopady digitalizace do autorského práva. In: BEJČEK, Josef a kol. (eds.). Dny práva 2018: Část IV. Dopady digitalizace do oblasti soukromého práva. 2019, 1. vydání. Edice Scientia, sv. č. 653, s. 120-134. ISBN 978-80-210-9328-7.

ZIBNER, Jan. Subjects' Relevance Within an AI-included Creative Process. In: SCHWEIGHOFER, Erich a kol. (eds.). Internet of Things: Proceedings of the 22nd International Legal Informatics Symposium IRIS 2019. Bern: Editions Weblaw, 2019, 673 s (s. 401-406). ISBN 978-3-96443-724-2.

Ostatní zdroje

AIPPI. Resolution 2019 - Study Question: Copyright in Artificially Generated Works [online]. AIPPI, publikováno 18. 9. 2019 [cit. 10. 3. 2019]. Dostupné z: https://aippi.org/wp-content/uploads/2019/10/Resolution_Copyright_in_artificially_generated_works_English.pdf?fbclid=IwAR0mPqjCn-0dfnNBYcF7RLcLa3Pcs6m3RFA_g_VYsD7eL9j20j9xapA6Q94

KRAUSOVÁ, Alžběta a kol. Výzkum potenciálu rozvoje umělé inteligence v České republice Analýza právně-etických aspektů rozvoje umělé inteligence a jejích aplikací v ČR [online]. Úřad vlády České republiky, publikováno 10. 12. 2018, 72 s [cit. 10. 3. 2019]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/aktualne/AI-pravne-eticka-zprava-2018_final.pdf

LE, James. The 10 Deep Learning Methods AI Practitioners Need to Apply [online]. Medium, publikováno 17. 11. 2017 [cit. 10. 3. 2019]. Dostupné z: https://medium.com/ cracking-the-data-science-interview/the-10-deep-learning-methods-ai-practitioners-need-to-apply-885259f402c1

ZIBNER, Jan. Tvůrčí činnost autora v kontextu technologického vývoje [online]. Rigorózní práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2018, 120 s [cit. 10. 3. 2019]. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/th/g6t5k/

Soudní rozhodnutí

EVROPSKÁ UNIE. Rozsudek Soudního dvora Evropské unie (pátého senátu) ze dne 25. 1. 2017. Věc C-367/15. Stowarzyszenie „Oławska Telewizja Kablowa“ proti Stowarzyszenie Filmowców Polskich.

Rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 13 Co 216/90.

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 8. 2011, sp. zn. 5 Tdo 751/2011.

Právní předpisy a jiné dokumenty

EVROPSKÁ UNIE. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/790 ze dne 17. dubna 2019 o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu a o změně směrnic 96/9/ES a 2001/29/ES.

VELKÁ BRITÁNIE. Copyright, Designs and Patents Act 1988, as amended, 1988 c. 48.

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Metriky

0

Crossref logo

0


845

Views

239

PDF views