Otázky odpovědnosti umělé inteligence za zásah do autorského práva

Jan Zibner

Abstrakt

Příspěvek se soustředí na otázky, které vyvstávají v oblasti umělé inteligence při zkoumání odpovědnosti za zásah do autorského práva. S ohledem na nárůst využití umělé inteligence při vytváření autorských děl je v této souvislosti podstatné analyzovat potenciální zásah do autorského práva v procesu tvorby a odpovědnostní režim, který by se v takovém případě uplatnil. V rámci toho je důležité zkoumat jak druh odpovědnosti, odpovědné entity, tak i stávající řešení náhrady škody při dostatečné reflexi vlastností a potenciálu umělé inteligence, jakož i případné návrhy pro futuro v dané oblasti. Příspěvek v první části představí hlavní otázky, které v této problematice vyvstávají. Ve druhé části pak příspěvek představí stávající řešení dříve uvozených otázek, na což naváže třetí část věnovaná návrhům na vhodnější právní úpravu de lege ferenda.

Bibliografická citace

ZIBNER, Jan. Otázky odpovědnosti umělé inteligence za zásah do autorského práva. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2019, č. 20, s. 65-90. [cit. 2020-08-06]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/12549

Klíčová slova

Odpovědnost; umělá inteligence; zásah do autorského práva

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Monografie

DREYFUS, Hubert L. What Computers Still Can't Do: A Critique of Artificial Reason. Revised edition. Cambridge: The MIT Press, 1992, 429 s. ISBN 9780262540674.

GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 4. upravené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, 344 s. ISBN 978-80-7380-023-9.

HARVÁNEK, Jaromír a kol. Teorie práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, 439 s. ISBN 978-80-7390-458-9.

HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2014, 2072 s. ISBN 978-80-7400-287-8.

KNAPP, Viktor. Teorie práva, 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 1995, 247 s. ISBN 80-7179-028-1.

LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2014, 2400 s. ISBN 978-80-7400-529-9.

LEŠKA, Rudolf. Ochrana práva autorského. In: SRSTKA, Jiří a kol. Autorské právo a práva související. Vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2017, 416 s (s. 242-250). ISBN 978-80-7502-240-0.

POLČÁK, Radim. Internet a proměny práva. Praha: Auditorium, 2012, 392 s. ISBN 978-80-87284-22-3.

PRCHAL, Petr. Výjimky a omezení práva autorského, náhradní odměny. In: SRSTKA, Jiří a kol. Autorské právo a práva související. Vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2017, 416 s (s. 124-157). ISBN 978-80-7502-240-0.

PÚRY, František. Trestněprávní aspekty autorského práva a práv souvisejících s autorským právem. In: SRSTKA, Jiří a kol. Autorské právo a práva související. Vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2017, 416 s (s. 341-368). ISBN 978-80-7502-240-0.

ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2012, 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5.ŠKOP, Martin; MACHÁČ, Petr. Základy právní nauky. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011, 196 s. ISBN 978-80-7357-709-4.

TELEC, Ivo; TŮMA, Pavel. Autorský zákon: komentář. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2019, 1295 s. ISBN 978-80-7400-748-4.

Články, příspěvky ve sbornících

BORGHI, Maurizio; KARAPAPA, Stavroula. Non-display Uses of Copyright Works: Google Books and Beyond. Queen Mary Journal of Intellectual Property. 2011, roč. 1, č. 1, s. 21-52. ISSN 2045-9807. https://doi.org/10.4337/qmjip.2011.01.02

GINSBURG, Jane C; BUDIARDJO, Luke A. Auhors and Machines [online]. Berkeley Technology Law Journal. 2019, roč. 34, č. 2. Columbia Public Law Research Paper No. 14-597; SSRN, publikováno 20. 8. 2018, 116 s [cit. 10. 3. 2019]. Dostupné z: https://papers.ssrn. com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3233885

GRIMMELMANN, James. Copyright for Literare Robots. Iowa Law Review. 2016, roč. 101, č. 2, s. 657-681. ISSN 0021-0552.

HORÁK, Ondřej; DOSTALÍK, Petr. Věc v právním slova smyslu v novém občanském zákoníku z právněhistorické perspektivy. Časopis pro právní vědu a praxi. 2013, č. 1, s. 14-21. ISSN 1210-9126.

HUBBARD, F. Patrick. "Sophisticated Robots": Balancing Liability, Regulation, and Innovation. Florida Law Review [online]. 2014, roč. 66, č. 5, s. 1803-1872. ISSN 1045-4241 [cit. 10. 3. 2019]. Dostupné z: https://scholarship.law.ufl.edu/flr/vol66/iss5/1/

POLČÁK, Radim. Odpovědnost umělé inteligence a informační útvary bez právní subjektivity. Bulletin advokacie. 2018, č. 11, s. 21-28. ISSN 1210-6348.

SCHAFER, Burkhard a kol. A Fourth Law of Robotics? Copyright and the Law and Ethics of Machine Coproduction. Artificial Intelligence and Law, 2015, č. 23, s. 217-240. ISSN 0924-8463. TOMÍŠEK, Jan. Jaký je ideální model odpovědnosti za autonomní systém? Revue pro právo a technologie [online]. 2018, roč. 9, č. 18, 29-54 [cit. 10. 3. 2019]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/10452

VOJTEK, Pavel. Náhrada újmy z provozních činností (vybrané otázky). Soudní rozhledy. 2015, č. 6, s. 202-206. ISSN 1211-4405.

ZIBNER, Jan. Akceptace právní osobnosti v případě umělé inteligence. Revue pro právo a technologie [online]. 2018, roč. 9, č. 17, s. 19-49 [cit. 10. 3. 2019]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/9067. https://doi.org/10.5817/RPT2018-1-2

ZIBNER, Jan. Artificial Intelligence: A Creative Player in the Game of Copyright. European Journal of Law and Technology. 2019, roč. 10, č. 1, s. 1-20. ISSN 2042-115X.

ZIBNER, Jan. Dopady digitalizace do autorského práva. In: BEJČEK, Josef a kol. (eds.). Dny práva 2018: Část IV. Dopady digitalizace do oblasti soukromého práva. 2019, 1. vydání. Edice Scientia, sv. č. 653, s. 120-134. ISBN 978-80-210-9328-7.

ZIBNER, Jan. Subjects' Relevance Within an AI-included Creative Process. In: SCHWEIGHOFER, Erich a kol. (eds.). Internet of Things: Proceedings of the 22nd International Legal Informatics Symposium IRIS 2019. Bern: Editions Weblaw, 2019, 673 s (s. 401-406). ISBN 978-3-96443-724-2.

Ostatní zdroje

AIPPI. Resolution 2019 - Study Question: Copyright in Artificially Generated Works [online]. AIPPI, publikováno 18. 9. 2019 [cit. 10. 3. 2019]. Dostupné z: https://aippi.org/wp-content/uploads/2019/10/Resolution_Copyright_in_artificially_generated_works_English.pdf?fbclid=IwAR0mPqjCn-0dfnNBYcF7RLcLa3Pcs6m3RFA_g_VYsD7eL9j20j9xapA6Q94

KRAUSOVÁ, Alžběta a kol. Výzkum potenciálu rozvoje umělé inteligence v České republice Analýza právně-etických aspektů rozvoje umělé inteligence a jejích aplikací v ČR [online]. Úřad vlády České republiky, publikováno 10. 12. 2018, 72 s [cit. 10. 3. 2019]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/aktualne/AI-pravne-eticka-zprava-2018_final.pdf

LE, James. The 10 Deep Learning Methods AI Practitioners Need to Apply [online]. Medium, publikováno 17. 11. 2017 [cit. 10. 3. 2019]. Dostupné z: https://medium.com/ cracking-the-data-science-interview/the-10-deep-learning-methods-ai-practitioners-need-to-apply-885259f402c1

ZIBNER, Jan. Tvůrčí činnost autora v kontextu technologického vývoje [online]. Rigorózní práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2018, 120 s [cit. 10. 3. 2019]. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/th/g6t5k/

Soudní rozhodnutí

EVROPSKÁ UNIE. Rozsudek Soudního dvora Evropské unie (pátého senátu) ze dne 25. 1. 2017. Věc C-367/15. Stowarzyszenie „Oławska Telewizja Kablowa“ proti Stowarzyszenie Filmowców Polskich.

Rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 13 Co 216/90.

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 8. 2011, sp. zn. 5 Tdo 751/2011.

Právní předpisy a jiné dokumenty

EVROPSKÁ UNIE. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/790 ze dne 17. dubna 2019 o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu a o změně směrnic 96/9/ES a 2001/29/ES.

VELKÁ BRITÁNIE. Copyright, Designs and Patents Act 1988, as amended, 1988 c. 48.

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

https://doi.org/10.5817/RPT2019-2-3


Copyright (c) 2019 Jan Zibner

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.